Fanø Kommune fratog tilbage i 2018 Fritz Quistorff tilladelse til at udøve taxivirksomhed, i alt fire taxabevillinger.

Inddragelsen af tilladelserne var kulmination på et længerevarende begivenhedsforløb, hvor kommunen fandt vognmandens ageren og udviste adfærd som taxavognmand, især ved årskiftet 2017/18 og i foråret 2018, var aldeles uacceptabel.

Ved dom i 2020 ved Retten i Esbjerg fik Fanø Kommune medhold i, at kommunens fratagelse af to af taxabevillingerne var berettiget. Ved dommen blev det fastslået, at vognmand Fritz Quistorff bl.a. havde tilsidesat taxalovgivnigen ved at etablere telefonsvarerbetjening med indtalt meddelelse om generel lukning af taxadrift for offentligheden i Fanø Kommune ved årsskiftet 2017/2018, samtidig med at han via særnummer betjente ”egne” private kunder.

Ifm. denne vurdering fremhævede byretten, at det er et væsentligt hensyn bag taxilovgivningens tilladelsessystem at sikre hensynet til en tilfredsstillende taxibetjening af offentligheden inden for bevillingens område, dvs. Fanø Kommune.

Pga. af navnlig den betydning, byretten tillagde Fanø Kommunes forsøg i januar 2018 på at etablere en taxaordning og tildele Fritz Quistorff et kørselsgrundlag og vognmandens efterfølgende og gentagne kortvarslede indstillinger af driften, valgte at kommunen at indbringe afgørelsen om de to resterende bevillinger for landsretten i maj 2020.

Landsretten erklærede sig enig med byrettens vurdering af, at Fanø Taxi ved Fritz Quistorff ikke var berettiget til at lukke for betjening af kunder og samtidig køre med udvalgte kunder de første dage af januar 2018, ligesom landsretten fandt, at den overtrædelse af taxilovgivningen, som førte til, at de to øvrige bevillinger byretten blev  anset for lovligt tilbagekaldt, også skulle indgå med vægt i den samlede vurdering, der skal foretages af, om tilbagekaldelse af bevillingerne omfattet af ankesagen, havde været lovlige og gyldige.

Efter en samlet vurdering af overtrædelsernes karakter og forløbet i øvrigt - fandt landsretten dog, at der ikke var tilstrækkelig grund til at fastslå, at Fanø Taxi ved Fritz Quistorff ikke kunne antages længere at opfylde betingelserne om, at virksomheden kan udøves på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen som følge af grove eller gentagne overtrædelser af taxilovgivningen.

Borgmester Sofie Valbjørn udtaler ifm. sagen:

”Jeg havde naturligvis gerne set, at også landsretten ifm. sin samlede vurdering af overtrædelsernes karakter var nået frem til, at inddragelsen af også to resterende taxabevillinger var berettiget og mener også, at det burde have været sådan, når forløbet med Fanø Taxi tages i betragtning. Jeg er dog tilfreds med, at landsretten som byretten fandt, at vognmandens nedlukning af taxabetjeningen for den generelle offentlighed, samtidig med at Fritz Quistorff kørte med udvalgte kunder efter hans egne private præferencer var uacceptabel.”