Kommunens kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for kommunen og dermed den service, du som borger er berettiget til.

Kvalitetsstandarderne er et vigtigt redskab til at sikre borgeren gennemsigtighed og et ensartet serviceniveau.

Én gang om året reviderer Fanø Kommune kvalitetsstandarderne. De nyeste kan læses her:

 

Fanø Kommunes kvalitetsstandarder indeholder information, om den hjælp eller støtte, borgerne kan forvente at modtage fra Velfærdsforvaltningen efter Servicelovens §§ 83, 83a, 84 og 86 og Sundhedslovens §§ 138, 139, 140, 140a.
 
Kvalitetsstandarderne har til formål
at synliggøre kommunens serviceniveau
at synliggøre borgernes rettigheder og pligter   
at skabe realistiske forventninger til kommunens serviceniveau
 
Kommunen skal mindst én gang om året revidere kvalitetsstandarderne. 
Borgere er altid velkomne til at henvende sig til Visitationen for at drøfte et ønske eller behov for anden hjælp end den, som er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder.
 
Kvalitetsstandarden bygger på Fanø Kommunes værdigrundlag – ansvar, respekt og mening og skal sikre, at borgeren bliver mødt med 
en åben, respektfuld og ligeværdig dialog
klart sprog og forståelig tale 
enkel, overskuelig og lettilgængelig information

1.0 Lovgrundlag 

Lov om social service § 88 
Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 1, 3, 4, 5, 6,10 og 11
Forvaltningslovens § 25 og § 22 

2.0 Formål 

Formålet med Visitationen er at
sikre én indgang til råd, vejleding og visitation
sikre borgerens retssikkerhed i overensstemmelse med lovgrundlaget og Fanø Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau
understøtte at borgeren mestrer et selvstændigt og sammenhængende liv 
borgeren bliver i stand til at klare daglige gøremål selv eller bliver mest mulig selvhjulpen
bidrage til opretholdelse af livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte - ”Kvalitet i livet – hele livet”
 

3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?

Visitation 
Ansøgning sker ved henvendelse til:
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Visitationen foretager en konkret og individuel vurdering af borgerens funktioner og de omgivelser, der påvirker borgerens evne til at klare sig selv.
Ved vurderingen af behovet for hjælp tages stilling til alle anmodninger om hjælp fra borgeren. 
 
Andre kan på vegne af borgeren henvende sig og anmode om hjælp. 
Det en forudsætning, at borgeren er indforstået med henvendelsen. 
Borger har mulighed for at vælge en partsrepræsentant til at tale og handle på borgerens vegne.
 

3.1 Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden starter på det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning og løber indtil afgørelsen er sendt til ansøgeren. 
 
Overholdelsen af sagsbehandlingstiden forudsætter, at eventuelle ansøgninger er udfyldt korrekt og at den dokumentation, der påkræves, foreligger ved ansøgningen, eller fremskaffes til tiden, hvis man fra kommunes side anmoder om det.
Sagsbehandlingstiderne er generelle. Dette betyder, at kommunen behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis dette sker, vil visitationen oplyse om grunden til, at fristen ikke kan overholdes, og hvornår afgørelsen forventes at blive truffet. 
 
Sagsbehandlingstiderne fremgår under de enkelte kvalitetsstandarder. 
 

3.2 Hvordan behandles ansøgningen? 

Visitator kan behandle ansøgningen på baggrund af: 
telefonsamtale 
visitationsbesøg i eget hjem eller på Midlertidig ophold
udskrivelsessamtale på sygehuset 
 
I forbindelse med, at der træffes aftale herom, oplyses borgeren om, at en pårørende eller anden bisidder kan deltage i visitationsmødet. 
 
Under visitationsbesøget indhenter visitator oplysninger med henblik på at udarbejde en funktionsvurdering. Dette betyder blandet andet, at borgeren bliver bedt om at beskrive eller vise, hvordan hverdagen forløber. I den forbindelse tages der hensyn til borgerens netværk, idet familiens/bopælens samlede ressourcer indgår i helhedsvurderingen af borgerens behov for hjælp. 
Visitationen vurderer, om et tidsafgrænset, målrettet rehabiliteringsforløb vil kunne forbedre borgerens funktionsevne og hermed mindske behovet for hjælp.
 
I forbindelse med sagsbehandlingen kan der være behov for indhentelse af yderligere oplysninger fra f.eks. læge, fysioterapeut, leverandør eller lign. Disse oplysninger indhentes med samtykke fra borgeren. Såfremt borgeren ikke ønsker at medvirke til indhentelse af yderligere oplysninger i sagen, træffes afgørelsen på det foreliggende grundlag. 
 
Afgørelsen tager udgangspunkt i borgerens behov. Afgørelsen træffes i henhold til lovgivningen og Fanø Kommunes kvalitetsstandarder og serviceniveau. 
Den skriftlige afgørelse vil indeholde angivelse af bevilget hjælp eller begrundelse for afslag på den ansøgte hjælp. Desuden medsendes formålet med indsatsen, hvor tit og hvor længe indsatsen gives, samt evt. en klagevejledning. 
Afgørelser sendes til e-boks. Borgere, der har dispensation fra e-boks modtager et almindeligt brev.
 

3.3 Revurdering 

Den bevilgede indsats justeres løbende ved ændret behov. I praksis sker dette ofte på foranledning af det personale, der kommer i hjemmet. 
Sker der væsentlige ændringer i borgerens situation eller helbredstilstand, der har betydning for bevillingen, er leverandøren og borgeren forpligtet til at orientere Visitationen. 
Visitationen revurderer efter behov.
 

4.0 Målgruppe – Hvem kan få hjælp?

Borgere som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre personlig pleje, nødvendige praktiske opgaver i hjemmet mv. 
 
En borger er berettiget til hjælp, hvis borgeren ikke selv kan klare hverdagen selv eller med hjælp fra pårørende. 
Hjælp gives til borgere, der er for syge eller svækkede til at løse bestemte opgaver. Hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp. Selv om borgeren oplever, at det med årene går lidt langsommere, giver dette ikke i sig selv ret til hjælp. 
Hjælpen har som udgangspunkt ikke noget at gøre med alder eller pension. Det er altid borgerens funktionsniveau og øvrige muligheder for at få løst opgaverne, der afgør, om Fanø Kommune kan tilbyde hjælp. 
                                                                            
Feriegæster kan få hjælp og pleje, hvis indsatserne er visiteret i hjemkommunen. Hjælpen rekvireres af Visitationen i hjemkommunen ud fra gældende tidsfrister, der kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside. 
 

5.0 Indhold 

5.1 Hvilke indsatser kan bevilges? 
Visitation kan omfatte
Personlig hjælp og støtte
Praktisk hjælp  
Træning og rehabilitering
Daghjem
Midlertidigt ophold 
Handicapvenlig bolig og plejebolig 
Madservice 
Befordring
Nødkald  
Hjælpemidler
Forbrugsgoder
Boligændringer
 

5.2 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem Visitationen og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
visitator har tavshedspligt
visitator samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
visitator har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i.
 

5.3 Hvem visiterer

Visitatorer i Fanø Kommune har en sundhedsfaglig uddannelse. Visitatoruddannelsen skal gennemføres inden for et år efter ansættelsen. 
 
Visitationen skal være tværfagligt sammensat, hvoraf mindst én skal være sygeplejerske. 
 
I aften og weekend/helligdage varetages akutte visitationsopgaver af vagthavende sygeplejerske. 
 

6.0 Kvalitetsmål 

At borgeren får en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp, støtte og træning til de opgaver, som borgeren ikke selv kan udføre. 
At borgeren modtager et afgørelsesbrev med beskrivelse af den bevilgede hjælp samt evt. klagevejledning. 
At sagsbehandlingstiderne overholdes.
At der sker en løbende revurdering ud fra det aktuelle behov. 
 

7.0 Klagemulighed 

7.1 Klage over afgørelse
Hvis borgeren ikke er enig i Visitationens afgørelse, kan borgeren klage over afgørelsen. Klagen skal gives til Visitationen inden 4 uger efter, afgørelsen er modtaget. Klagen kan enten være mundtlig eller skriftlig. 
Visitationen kan hjælpe med at udforme en skriftlig klage, hvis dette ønskes. 
Visitationen genvurderer afgørelsen. Hvis afgørelsen ikke ændres, bringer Visitationen sagen videre til afgørelse Ankestyrelsen. 
Afgørelsen fra Ankestyrelsen bliver sendt til borgeren og til Fanø Kommune. 
 
7.2 Klage over manglende levering af indsatser eller udførelsen af indsats 
Hvis borgeren ikke modtager eller ikke er tilfreds med udførelsen af den visiterede indsats, opfordres borgeren til at kontakte leverandøren. 
Borgeren kan også henvende sig til Visitationen. Skønnes klagen berettiget, vil leverandøren straks få besked om at rette op på årsagen til utilfredsheden.
 

8.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019
 
  •  

1.0 Lovgrundlag 

Lov om social service §§ 83 og 83 a 
Lov om social service § 91 stk. 1 og 2
Lov om social service §§ 94 og 94 a 

2.0 Formål 

Formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte. 
Borgeren medvirker i videst muligt omfang i udførelsen af de praktiske opgaver. Indsatsen leveres med et rehabiliterende sigte og skal bidrage til at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 

3.0 Hvordan søges om praktisk hjælp?

Ansøgning om hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet sker ved henvendelse til Visitationen, Fanø Kommune. 
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Afgørelsen træffes ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. 
 

3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse

Senest 14 dage efter anmodning om praktisk hjælp kontakter visitator borgeren. 
I samråd med borgeren vurderes behovet for hjælp.
Indenfor 4 uger afgør Visitationen, hvilken indsats der kan iværksættes.
 
Borger kontaktes af leverandør, senest 7 dage efter afgørelsen med henblik på aftale om tidspunkt for levering. 
Hjælpen iværksættes senest 7 dage efter, at den er aftalt. 
 

3.2 Klageadgang 

Information vedrørende visitation, afgørelse, revurdering og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.
 

4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Praktisk hjælp? 

Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke kan udføre praktiske opgaver på grund af 
nedsat fysisk funktionsevne
nedsat psykisk funktionsevne
særlig sociale problemer
 
Borgere kan som hovedregel ikke modtage indsatsen, hvis funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved: 
at dele de praktiske opgaver over flere eller alle ugens dage
instruktion i udførelsen af opgaverne
anvendelse af egnede redskaber
en hensigtsmæssig indretning af hjemmet
 
I vurderingen tages endvidere udgangspunkt i familiens samlede situation, f.eks. om der er større børn og/eller samlever, der kan varetage opgaverne. 
 

5.0 Indhold

5.1 Indsats 

Praktisk hjælp kan omfatte 
rengøring 
tøjvask 
varebestilling 
 
Indsatsen skal som udgangspunkt iværksættes som et målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at gøre borgeren i stand til selv at udføre eller medvirke til at udføre de praktiske opgaver. 
Det beror på en konkret og individuel faglig vurdering, hvilken indsats borgeren har ressourcer til. Borgerens rehabiliterings potentiale og motivation indgår i denne vurdering.
 
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen:                   
Ind- og udvendig vinduespudsning.
Flytning af tunge møbler.
Afvaskning af skabe indvendigt samt af døre og vægge.
Rystning af tæpper.
Gardinvask.
Udendørsarbejde herunder trappevask.
Oprydning/rengøring efter gæster eller andre i husstanden.
Rengøring efter husdyr.
Rengøring ved flytning og efter håndværkere.
Rengøring af fritstående fryser.
Strygning og rulning af tøj 
Vask af større ting som dyner, puder, tæpper og gardiner.
Tøjreparation.
Transport af vasketøj til møntvask og vaskeri som ikke tilhører boligen.
Storindkøb.    
  

5.1.1 Rengøring 

Hjælp til rengøring omfatter:
Rengøring og udluftning af rum, der svarer til en 2-værelses lejlighed, dvs. entré, badeværelse, køkken, opholdsstue, soveværelse.
Der kan visiteres hjælp og støtte til rengøring hver 2. uge. 
 
Indsatsen kan omfatte: 
rengøring af gulve (støvsugning og gulvvask) 
aftørring af støv
rengøring af badeværelse
rengøring af køkken (opvask, rengøring af køleskab og køkkenbord, tømme affaldspose)
skift af sengelinned
 

5.1.3 Tøjvask 

Der kan som udgangspunkt visiteres til tøjvask en gang om ugen. 
Vask af tøj i egen maskine eller i ejendommens fællesvaskeri.
vask af personligt tøj, sengelinned og håndklæder 
tørring af tøj
lægge tøj sammen
lægge tøj på plads
 

5.1.4 Varebestilling 

Der kan visiteres til varebestilling én gang pr. uge. 
Indsatsen kan omfatte: 
at skrive en indkøbsseddel 
at bestille varer til udbringning. 
at stille de bestilte varer på plads
 

5.1.5 Anretning og servering af mad

Den praktiske del af måltidet 
anretning af drikkevarer 
tilberedning og anretning af morgenmad og smøre brød 
anretning og opvarmning i mikroovn af færdiglavet mad 
oprydning/opvask  
Vi henstiller til, at borgere, der ønsker oprydning/opvask, selv erhverver sig en opvaskemaskine.
 

5.2 Forudsætninger for at modtage indsatsen 

at borgeren medvirker aktivt i forløbet, såfremt der er visiteret et rehabiliteringsforløb 
at borgeren medvirker, hvis der er krav om ommøblering og/eller ekstraordinær rengøring i forbindelse med levering af indsatsen 
at det på baggrund af en arbejdspladsvurdering vurderes, at arbejdsforholdene er forsvarlige, jf. arbejdsmiljøloven
at redskaber og materialer opfylder de gældende arbejdsmiljø-mæssige krav til arbejdets udførelse med henblik på, at arbej-det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt 
at borgeren er hjemme på det aftalte tidspunkt eller
at borgeren giver besked senest dagen før, hvis den aftalte hjælp skal aflyses eller ønskes flyttet 
at borgeren vedkender sig sin pligt til at underrette visitator om helbredsmæssige og/eller familiære ændringer, der kan have betydning for hjælpen
 

5.3 Levering af indsatsen 

Den aftalte hjælp leveres med det indhold, der fremgår af afgørelsesbrevet.
Opgaven iværksættes indenfor 14 hver dage efter bevillingen af indsatsen. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige standarder og procedurer. Fastlæggelse af ugedag og tidspunkt aftales mellem borgeren og leverandøren.
Hjælpen ydes inden for det aftalte tidsrum (formiddag eller eftermiddag).
Hjælpen ydes til de aftalte opgaver og ikke i tid. Det vil sige, at når de aftalte opgaver er udført, går hjælperen videre til andre opgaver.
Hjælpen leveres hver 14. dag, varebestilling og tøjvask dog som hovedregel 1 gang om ugen. Kun i specielle situationer udføres hjælpen oftere. Hjælp i forbindelse med køkkenhygiejne ydes efter behov.
 
Leverandøren foretager løbende vurdering af indsatsen ud fra bevillingen og helhedsvurdering af borgerens tilstand. Ved ændringer i behovet for hjælp foretages revurdering, der kan føre til ny afgørelse.
Der kan forekomme aflysninger ved helligdage og efter borgerens ønske. Hvis der er aflysninger fra leverandørens side, tilbydes en ny tid indenfor 7 dage.
Hvis leverandøren bliver mere end 1 time forsinket, skal borgeren have besked. Flytning af opgaven planlægges mellem borgeren og leverandøren. Behov for erstatningsbesøg ved indlæggelse eller behandling aftales i den konkrete situation mellem borger og leverandør.
Hvis borgeren aflyser opgaven tilbydes ikke erstatningsbesøg.
 

5.3.1 Fleksibel hjemmehjælp

Som udgangspunkt skal leverandøren udføre den indsats, som er beskrevet i den skriftlige afgørelse. Borgeren kan helt eller delvist ønske at bytte til en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. 
Der kan byttes mellem de indsatser, man er visiteret til og også til indsatser, man ikke er visiteret til. Arbejdsmiljømæssige regler kan sætte en grænse for, hvilke ydelser der kan byttes til. 
Bytteretten er begrænset af leverandørens faglige kompetencer samt faggrænser for det udførende personale. 
Der kan ikke byttes til indsatser ud over den samlede vejledende tidsramme, som visitator har angivet.
I tilfælde af uenighed ydes hvad, der er visiteret til. Medarbejderen noterer den aftalte bytning. Ønsker man at bytte ydelser mellem personlig hjælp og praktisk bistand, skal man være visiteret til begge dele.
Det er medarbejderen, der i dialog med borgeren beslutter, om det er forsvarligt og tidsmæssigt muligt at bytte ydelserne. Der kan ikke byttes til ydelser, som borgeren selv kan udføre. Hvis ydelser gentagne gange byttes, skal Visitationen vurdere, om bevillingen skal ændres. 
 

5.3.2 Hvornår leveres hjælpen? 

Indsatsen leveres på hverdage. Det nøjagtige tidspunkt (formiddag eller eftermiddag) aftales mellem borger og leverandør. 
 
Hvis leverandøren ikke kan overholde de aftaler, der er indgået angående levering af indsatsen, skal leverandøren straks kontakte borgeren og aftale, hvornår indsatsen kan tilbydes. 
 

5.3.3 Hvem leverer hjælpen? 

Borgerne har jf. Serviceloven mulighed for at vælge mellem to eller flere leverandører af hjælpen. 
Endvidere er der mulighed for at udpege en privat person. Personen skal godkendes af kommunen, som herefter ansætter og indgår en kontrakt med den pågældende om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed jf., reglerne om erstatningshjælp og om betaling mv. 
 
Borgeren kan vælge, om den visiterede indsats ønskes leveret af: 
Fanø Kommunes hjemmepleje: 
Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune.
 
Privat leverandør
Et fritvalgsbevis giver borgeren mulighed for at indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp. Fanø Kommune afregner den faktiske pris med den valgte leverandør, dog max kr. 387 pr. time (2017-priser)
 
Godkendt privat udpeget hjælper: 
Efter servicelovens § 94 kan udpeges en privat person, der skal godkendes af kommunen, som herefter skal ansætte og indgå en kontrakt med den pågældende om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed jf. reglerne om erstatningshjælp og om betaling mv. 
 
Yderligere oplysninger kan fås ved at henvende sig til visitator.
 
Uanset leverandør er det Visitationen, Fanø Kommune, der ud fra Serviceloven visiterer den hjælp, borgeren er berettiget til. Indsatsen ydes som hjælp til selvhjælp, det vil sige, at borgeren forventes at deltage i det omfang, det er muligt.
Indsatsen skal leve op til Fanø Kommunes kvalitetsstandarder og kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med at det sker.
I forbindelse med iværksættelsen af den bevilgede indsats, udpeger leverandøren en kontaktperson. Det tilstræbes, at hjælpen leveres af de samme hjælpere.
 
Personale i den kommunale hjemmepleje rekrutteres fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, undtagelsesvis kan opgaven udføres af ufaglært personale. Dette sker efter forsvarlig oplæring og under vejledning af faglært personale.
 

5.3.4 Krav til leverandøren 

Leverandøren er ved opgavevaretagelsen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette indebærer blandt andet, at medarbejderne er omfattet af reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaverne. 
Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb eller ved den enkeltes fratræden. 
 

5.3.5 Borgerens hjem er personalets arbejdsplads

Når en borger modtager hjemmehjælp, er borgerens hjem også en arbejdsplads. Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Fanø Kommune skal sikre et godt arbejdsmiljø og i samarbejde med borgeren udarbejde en arbejdspladsvurdering. 
Hjemmet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav i forhold til medarbejder.
Der kan være behov for hjælpemidler eller boligændringer.
Der anvendes godkendte rengøringsmidler uden parfume, farve og konserveringsmidler.
Der arbejdes ikke med opløsningsmidler (nærmere oplysninger kan fås af medarbejder).
Der kan være brug for at borgeren flytter møbler eller fjerner gulvtæpper. Der må ikke ryges i hjemmet, mens personalet er der.  Borgeren får vejledning om arbejdsmiljøkrav, blandt andet om egnede arbejdsredskaber i hjemmet.
 

5.3.6 Hvad koster det?

Hjælpen er vederlagsfri for borgeren. 
 

5.3.7 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem leverandøren og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
medarbejderne har tavshedspligt
medarbejderne har underretningspligt – det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette egen leder/ Visitationen
medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
kommer leverandøren til en låst dør, er det leverandørens pligt at undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 
 
 

6.0 Kvalitetsmål 

6.1 Iværksættelse

Kvalitetsmålene for iværksættelse er, at borgeren efter anmodning om praktisk hjælp
kontaktes af visitator inden for 14 dage
får afgørelse på ansøgning om Praktisk hjælp inden for 4 uger
kontaktes af leverandør senest 7 dage efter afgørelsen 
får hjælpen iværksat senest efter 7 dage efter den er aftalt med leverandøren
 

6.2 Udførelse

Kvalitetsmålene for udførelse af indsatsen er, at borgeren
ved behov får et målrettet, tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at blive i stand til selv at udføre eller medvirke til at udføre de praktiske opgaver
inddrages som aktiv samarbejdspartner i udførelsen af opgaverne
får den indsats som er beskrevet i afgørelsesbrevet inden for det aftalte tidsrum (formiddag eller eftermiddag) 
får tildelt en kontaktperson
ved aflysning fra leverandørens side får erstatning inden max 7 hverdage
har mulighed for at gøre brug af fleksibel hjemmehjælp 
får den bevilgede indsats revurderet hvis behovet ændres 
 

6.3 Opfølgning

Personalet i hjemmet foretager løbende vurdering af indsatsen ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand. 
Visitator gennemfører revurdering efter behov.
Herudover føres tilsyn, jf. Fanø Kommunes tilsynspolitik.
 

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

1.0 Lovgrundlag 

Lov om social service §§ 83 og 83 a  
Lov om social service §§ 94 og 94 a
 

2.0 Formål

Formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte. 
Borgeren medvirker i videst muligt omfang i varetagelsen af den personlige pleje. Indsatsen leveres med et rehabiliterende sigte og skal bidrage til at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
 

3.0 Hvordan søges om Personlig hjælp og pleje?

Ansøgning om Personlig hjælp og pleje sker ved henvendelse til Visitationen, Fanø Kommune.
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Afgørelsen træffes ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. 
 

3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse

Akut hjælp kan afgøres døgnet rundt indenfor 1 time.  
Afhængig af situationen og senest 6 dage efter anmodning om personlig hjælp og pleje kontakter visitator borgeren. 
Indenfor 2 uger afgør Visitationen, hvilken indsats der kan iværksættes.
 
Hjælpen iværksættes efter aftale, senest 5 dage efter, visitator har bevilget indsatsen. Ved akut behov iværksættes hjælpen straks.
Visitator gennemfører revurdering efter behov.
 

3.2 Klageadgang 

Information vedrørende visitation, afgørelse, revurdering og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.
 

4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Personlig hjælp og pleje? 

Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at udføre de personlige plejeopgaver på grund af
nedsat funktionsevne
nedsat psykisk funktionsevne
særlige sociale problemer.
 
Borgere kan som hovedregel ikke modtage indsatsen, hvis funktionsnedsættelsen kan afhjælpes ved: 
instruktion i udførelsen af opgaverne
anvendelse af egnede redskaber
en hensigtsmæssig indretning af hjemmet
 

5.0 Indhold

5.1 Indsats 

Personlig hjælp og pleje kan omfatte:
hjælp til personlig hjælp, pleje og ernæring (dag, aften, nat og weekend).
målrettet undervisning, vejledning, rådgivning eller træning i forhold til vedligeholdelse af borgerens færdigheder til udførelsen af personlig hjælp og pleje.
 
Indsatsen iværksættes som udgangspunkt som et målrettet, og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at gøre borgeren i stand til selv at udføre eller medvirke til at udføre den Personlig hjælp og pleje og ernæring. 
Det beror på en konkret og individuel faglig vurdering, hvilken indsats borgeren har ressourcer til. Borgerens rehabiliterings potentiale og motivation indgår i denne vurdering.
 
Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen:   
Der ydes ikke hjælp til opgaver som borgeren selv kan udføre.
I weekenden/søgnehelligdage ydes ikke hjælp til: 
- bad og hårvask
- træning i hjemmet
 

5.1.1 Personlig hjælp og pleje 

Hjælp til Personlig hjælp og pleje kan omfatte:
bad 1 gang ugentligt (bad - sengebad eller brusebad samt hårvask og evt. hårtørring)
personlig hygiejne (øvre toilette, nedre toilette, hudpleje, tand- eller protesepleje, barbering og neglepleje på hænder) 
neglepleje på fødder kan udføres af plejepersonale, når det er ukompliceret og uden risiko for borgeren
af- og påklædning
toiletbesøg (toiletbesøg, tømme bækken eller kolbe, skiftning af ble)
forflytning og lejring 
hjælp til høreapparater, briller og proteser samt rengøring heraf
 

5.1.2 Hjælp til indtagelse af mad og drikke

Hjælp til indtagelse af mad og drikke 
Støtte, guide, samvær under måltider
 

5.1.3 Støtte til hverdagens aktiviteter

Bidrager til at støtte borgerens evne til at klare egen situation og bevare funktionsniveauet længst muligt. 
Skaber tryghed, livskvalitet og giver mulighed for selvbestemmelse.
Struktur i hverdagens aktiviteter 
Hjælp til kontakt til pårørende, læge o.l.
Hjælp til udfyldelse af skemaer, hjælp med læsning/skrivning af breve
Ved ensomhedsproblemer kan f.eks. etableres kontakt til besøgstjeneste og tilbydes daghjem
 

5.2 Forudsætninger for at modtage indsatsen 

at borgeren medvirker aktivt i forløbet, såfremt der er visiteret et rehabiliteringsforløb
at borgeren er hjemme, når indsatsen leveres 
at arbejdspladsvurderingen viser, at arbejdsforholdene er forsvarlige jf. arbejdsmiljøloven 
at borgeren stiller de nødvendige plejeartikler og materialer til rådighed for medarbejderen. Disse skal opfylde de gældende arbejdsmiljømæssige krav til arbejdets udførelse med henblik på, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt
at borgeren vedkender sig sin pligt til at underrette visitator om helbredsmæssige og/eller familiære ændringer, der kan have betydning for hjælpen
der kan stilles krav om ommøblering, ekstraordinær rengøring, installering af lift og/eller plejeseng
 

5.3 Levering af indsatsen

Hjælpen leveres døgnet rundt alle ugens dage ud fra den afgørelse, der er truffet, og de aftaler, der indgås mellem borger og leverandør. 
 
Akutte opgaver kan iværksættes fra time til time.
Fastlæggelse af opstart, tidspunkt og ugedag efter aftale med borgeren.
Daglig personlig pleje efter aftale med borgeren fortrinsvis mellem kl. 7.30-10.30 og 20.00-23.00
Der skal som minimum være 3 timer mellem 2 hovedmåltider.
- Morgenmåltider: Dagligt mellem kl. 7.30–10.00
- Middagsmåltider: Dagligt mellem kl. 11.00–13.00
- Aftensmåltider: Dagligt mellem kl. 16.30–19.00
- Mellemmåltider: Efter behov
- Der må ikke forekomme aflysninger fra leverandørens side
- Flytning af opgaven aftales mellem borger og leverandør.
- Hvis leverandøren ændrer på det aftalte tidspunkt med mere end 30 min. skal borgeren have besked.
 
Indsatsen ydes i borgerens hjem. Bad kan tilbydes på Fanø Plejecenter.
 

5.3.1 Fleksibel hjemmehjælp

Som udgangspunkt skal medarbejderen udføre den indsats, som den enkelte borger er visiteret til. Borgeren kan helt eller delvist ønske at bytte til en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. 
Der kan byttes mellem de indsatser, man er visiteret til og også til indsatser, man ikke er visiteret til, hvis de er omfattet af kommunens serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp. Der kan ikke byttes til indsatser ud over den samlede vejledende tidsramme, som visitator har angivet.
I tilfælde af uenighed ydes hvad, der er visiteret til. Medarbejderen noterer den aftalte bytning. 
Ønsker man at bytte ydelser mellem personlig hjælp og praktisk bistand, skal man være visiteret til begge dele.
Det er medarbejderen, der i dialog med borgeren beslutter, om det er forsvarligt og tidsmæssigt muligt at bytte ydelserne. Der kan ikke byttes til ydelser, som borgeren selv kan udføre. Hvis ydelser gentagne gange byttes, skal Visitationen vurdere, om bevillingen skal ændres. 
 

5.3.2 Hvornår leveres hjælpen?

Borgere der får morgenhjælp, får hjælpen inden kl. 11.00 både på hverdage og i weekender.
Borgere, der skal have hjælp til morgenmad, tilbydes hjælp inden kl. 10 på hverdage og i weekender.
Hjælpen ydes inden for den aftalte tid, plus/minus 1 time.
Hvis leverandøren ikke overholder de aftaler, der er indgået om levering af indsatsen, skal leverandøren straks kontakte borgeren og aftale, hvornår indsatsen kan tilbydes. 
Der må ikke forekomme aflysninger fra Fanø Kommunes side.
 

5.3.3 Hvem leverer hjælpen? 

Der er pt ikke frit valg af leverandør inden for Personlig hjælp og pleje.
 
Borgeren kan vælge, om den visiterede indsats ønskes leveret af: 
Fanø Kommunes hjemmepleje: 
Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune.
 
Godkendt privat udpeget hjælper: 
Efter servicelovens § 94 kan udpeges en privat person, der skal godkendes af kommunen, som herefter skal ansætte og indgå en kontrakt med den pågældende om opgavens omfang og indhold, leverancesikkerhed jf. reglerne om erstatningshjælp og om betaling mv.
 
I forbindelse med iværksættelsen af den bevilgede indsats, udpeger leverandøren en kontaktperson. Det tilstræbes, at hjælpen leveres af de samme hjælpere.
 
Personale i den kommunale hjemmepleje rekrutteres fra de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser, undtagelsesvis kan opgaven udføres af ufaglært personale. Dette sker efter forsvarlig oplæring og under vejledning af faglært personale.
 

5.3.4 Krav til leverandøren

Leverandøren er ved opgavevaretagelsen omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven. Dette indebærer blandt andet, at medarbejderne er omfattet af reglerne om tavshedspligt, hvad angår fortrolige oplysninger, som de måtte få kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaverne. 
Tavshedspligten ophører ikke ved kontraktens udløb eller ved den enkeltes fratræden. 
 

5.3.5 Borgerens hjem er personalets arbejdsplads

Når en borger modtager hjemmehjælp, er borgerens hjem også en arbejdsplads. Arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Fanø Kommune skal sikre et godt arbejdsmiljø og i samarbejde med borgeren udarbejde en arbejdspladsvurdering. 
Hjemmet skal opfylde arbejdsmiljølovens krav i forhold til medarbejder.
Der kan være behov for hjælpemidler eller boligændringer. 
Efter en konkret vurdering eller ved ændret funktionsniveau hos borgeren, skal der evt. etableres hjælpemidler (lift, plejeseng, badestol mv.) i hjemmet, før hjælpen kan iværksættes. Ved behov for hjælp til nedre hygiejne, herunder kateterpleje og stomipleje skal der installeres en plejeseng, hvis ydelsen ikke kan leveres forsvarligt på anden vis.  
Der kan være brug for at borgeren flytter møbler eller fjerner gulvtæpper. 
Der må ikke ryges i hjemmet, mens personalet er der.  Borgeren får vejledning om arbejdsmiljøkrav, blandt andet om egnede arbejdsredskaber i hjemmet. Medarbejderens arbejdsplads skal opfylde arbejdsmiljølovens krav og arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

5.3.6 Hvad koster det?

Hjælpen er vederlagsfri for borgeren. 
 

5.3.7 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem leverandøren og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
medarbejderne har tavshedspligt
medarbejderne har underretningspligt – det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette egen leder/ Visitationen
medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
kommer leverandøren til en låst dør, er det leverandørens pligt at undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 

6.0 Kvalitetsmål 

6.1 Iværksættelse 

Kvalitetsmålene for iværksættelse er, at borgeren efter anmodning om personlig hjælp og pleje
kontaktes af visitator inden for 6 dage
får afgørelse på ansøgning om personlig hjælp og pleje inden for 2 uger
kontaktes af leverandør indenfor 1 uge efter afgørelsen 
får iværksat hjælp ved akut behov inden for 1 døgn 

6.2 Udførelse

Kvalitetsmålene for udførelse af indsatsen er, at borgeren:
får et målrettet, og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb med henblik på at gøre borgeren i stand til selv at udføre eller medvirke til at udføre den personlige hjælp og pleje. 
inddrages som aktiv samarbejdspartner i udførelsen af opgaverne
får den indsats som er beskrevet i afgørelsesbrevet inden for den aftalte tid, plus/minus 1 time. 
hvis der er bevilget hjælp til morgenmad, tilbydes hjælp inden kl. 10 på hverdage og i weekender
hvis der er bevilget morgenhjælp, får hjælpen inden kl. 11.00
får tildelt en kontaktperson 
får den bevilgede indsats revurderet hvis behovet ændres 
ikke oplever aflysninger fra Fanø Kommunes side

6.3 Opfølgning

Personalet i hjemmet foretager løbende vurdering af indsatsen ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand. 
Visitator gennemfører revurdering efter behov.
Herudover føres tilsyn, jf. Fanø Kommunes tilsynspolitik.

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

1.0 Lovgrundlag

§ 83 i Lov om social service 

2.0 Formål

Formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte.
Ved bevilling af madservice har borgeren mulighed for at  
bevare og genvinde en god ernæringstilstand
få ernæringsrigtig og veltilberedt mad  
opleve servicen som en støtte i mestring af de daglige aktiviteter

3.0 Hvordan søges om Madservice?

Ansøgning om Madservice sker ved henvendelse til Fanø Kommunes Visitation. 
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Behovet for madservice sker ud fra en konkret og individuel vurdering i samråd med borgeren. Herunder en vurdering af, om borgeren kan blive selvhjulpen gennem et målrettet og tidsbegrænset rehabiliteringsforløb.
Det beror på en konkret og individuel faglig vurdering, hvilken indsats borgeren har ressourcer til. Borgerens rehabiliterings potentiale og motivation indgår i denne vurdering.
 
I den samlede vurdering af behovet indgår borgerens egne ressourcer og færdigheder, samt familie og pårørendes muligheder for hjælp og støtte.
 

3.1 Sagsbehandlingstid 

Afgørelse inden for 1 dag.
 

3.2 Klageadgang 

Information vedrørende visitation, afgørelse, revurdering og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.
 

4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage Madservice?

Borgere som ikke selv er i stand til at tilberede måltider på grund af varig eller midlertidig:
nedsat fysisk funktionsevne
nedsat psykisk funktionsevne
særlig sociale problemer
 

5.0 Indhold

5.1 Indsats 

Madservice omfatter udbringning af kølede færdigretter x 1 ugentlig. 
Borgeren kan være tilmeldt madservice fra 1 til 7 dage om ugen. 

5.2 Forudsætninger for at modtage Madservice

Borger skal være hjemme når Madservice leveres.

5.3 Levering af indsatsen

Maden leveres af godkendt privat leverandør.
 
Madservice iværksættes efter aftale med borgeren, visitator og leverandør.
Der leveres madservice alle årets uger.
Der udleveres bestillingsmateriale for 14 dage af gangen
Levering består af kølede færdigretter.

5.3.1 Hvornår leveres maden?

Maden leveres til borgers hjem hver uge til én uge ad gangen.
Tidspunktet for levering er torsdage mellem klokken 11.00 og 14.30, afhængig af hvor borgeren bor.
Udbringningstidspunktet kan variere afhængig af antallet af borgere, der er visiteret til madservice.
Der er mulighed for at få maden leveret enten på hjemadressen eller til Fanø Plejecenter.
Ved indlæggelse på sygehus ske afbestilling gennem Visitationen. 
Aflysninger af levering forekommer ikke.
 
Hvis leverandøren ikke opnår kontakt med borgeren eller der observeres noget usædvanligt ved aftalt besøg, skal dette meddeles Fanø Plejecenter tlf.: 75 16 31 32. 
Ikke afleveret mad overgives til Fanø Plejecenter, hvor borger kan afhente maden.     

5.3.2 Kvalitetskrav i forhold til Madservice

Maden skal leve op til: 
Anbefalinger for dansk institutionskost (Fødevarestyrelsen 2016):
Maden er
indbydende, velsmagende og dufter godt
fremstillet af friske og gode råvarer
varieret og ernæringsrigtigt sammensat
medvirkende til at højne livskvaliteten hos borgeren og dermed give borgeren en positiv oplevelse                                 
tilberedt af råvarer af god kvalitet
velsmagende, har passende konsistens/mørhed og et indbydende udseende 
 
Råvarer af god kvalitet er defineret som råvarer, der er produceret skånsomt, så færrest mulige næringsstoffer går tabt. Det er råvarer, der er så friske som muligt og fri for unødvendige tilsætningsstoffer. 
 
På søn og helligdage tilbydes gode søndagsmenuer samt traditionelle danske højtidsmenuer.
 
For borgere der får leveret mad hjemme gælder:
Menuen skal ugentligt indeholde:
14 forskellige hovedretter til både normalkost såvel som diætkost
14 forskellige biretter (forret eller dessert)
 
Hovedretten skal over en periode på 4 uger give borgeren mulighed for at vælge:
fisk 4 gange
fjerkræ 4-6 gange
svinekød 4-6 gange
oksekød 4-6 gange
kalvekød 4-6 gange
indmad 1-2 gange
kødløs ret 4 gange
 
Maden produceres af faguddannet personale eller personale, der gennem kurser har opnået lignende kompetencer.
Personale, der har lovpligtige hygiejne kurser.
Det forudsættes at leverandøren overholder gældende lovgivning og regler om hygiejne og egenkontrol.

5.3.3 Hvad koster indsatsen?

Prisen for madservice fastsættes af Fanø Kommune. Prisen oplyses af visitator.
Der opkræves ikke betaling for udbringning af Madservice.

6.0 Kvalitetsmål

Afgørelse om Madservice, træffes inden for 1 dag.
Borger skal opleve at Madservice er med til at: 
borger får ernæringsrigtig og veltilberedt mad  
der leveres madservice alle årets uger
der udleveres bestillingsmateriale for 14 dage af gangen
madens kvalitet lever op til den i punkt 5.3.2 beskrevne kvalitet

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

UDGÅET jf. Byrådets beslutning pr. 15/6-2020.

1.0 Lovgrundlag

Servicelovens §§ 83, 84 og 86 
Sundhedsloven §§ 138, 139,140  

2.0 Formål

Formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte. 
 
Et midlertidigt ophold har som udgangspunkt et rehabiliterende sigte og skal bidrage til at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, eksempelvis:
 
at genvinde færdigheder efter sygdom
at sikre observation, pleje og træning efter endt sygehusophold
at forebygge sygehusindlæggelse
at give aflastningsmulighed til ægtefælle eller pårørende
yde hjælp og støtte til døende borgere, som ikke ønsker at
være hjemme i livets sidste fase 

3.0 Hvordan søges om Midlertidigt Ophold?

Der søges om Midlertidigt Ophold ved at rette henvendelse til Visitationen, Fanø Kommune. 
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Uden for hverdage i dagtimerne visiterer vagthavende sygeplejer-ske, hvis der opstår et akut behov. 
Afgørelsen træffes ud fra en konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. 

3.1 Sagsbehandlingstid 

Afgørelse inden for 3 dage.
Akut kan afgørelsen træffes inden for 1 time.

3.2 Klageadgang 

Information vedrørende visitation, afgørelse, revurdering og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.

4 Målgruppe - Hvem kan komme på Midlertidigt Ophold? 

Borgere med nedsat funktionsevne i et komplekst forløb - eksempelvis
færdigbehandlede borgere, der udskrives fra sygehuset, hvor det skønnes, at der er behov for yderligere træning og støtte før de vender tilbage til eget hjem
borgere med akut opstået sygdom, der vil kunne behandles via egen læge og tæt observation
borgere, hvor der er brug for at aflaste/afløse ægtefælle eller pårørende midlertidigt
borgere, der ikke kan være hjemme i livets sidste fase
 
Ved bevilling af et midlertidigt ophold modtager borgeren et afgørelsesbrev, der oplyser om prisen for forplejning samt valgfri ydelser.

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Midlertidigt Ophold på Fanø Plejecenter er som udgangspunkt døgnophold. Der udarbejdes i samarbejde med borgeren en handlingsplan i løbet af de første dage. Opholdet tilrettelægges med et rehabiliterende sigte og bygger på borgerens ressourcer, den enkeltes selvbestemmelse og ansvar for sig selv. 
 
Der kan aftales regelmæssige ophold af en uges varighed som aflastning til pårørende. 
 
Indsatsen kan omfatte
observation 
omsorg og pleje
medicinjustering
rehabilitering og træning
smertelindring 
 
Borgere der er visiteret til plejebolig, men ikke ønsker at modtage boligen, kan ikke forblive på Midlertidigt Ophold.

5.2 Levering af indsatsen

5.2.1 Hvem leverer indsatsen

Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø Kommune.

5.2.2 Hvor længe kan opholdet vare?

Opholdet er af kortere varighed, typisk 1 - 3 uger. I forbindelse med visitationen fastsættes en slutdato for opholdet ud fra en individuel vurdering af behovet. 
 
Hvis borgeren indlægges på sygehuset ophører aftalen om midlertidig plads.
I akutte tilfælde, hvor der er behov for midlertidigt ophold, tilbydes 1 døgn ad gangen. Den samme stue kan ikke garanteres under hele opholdet.

5.2.3 Hvad koster det?

Ved midlertidigt ophold på Fanø Plejecenter, betales for de faktiske 
udgifter, dvs. mad og tøjvask. Beløbet fastsættes af kommunen. 
 
Aktuelle priser kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoe.dk
 
Befordring til og fra Midlertidigt Ophold er borgers udgift, ligeledes transport af borgers hjælpemidler.

5.2.3 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet er præget af venlighed og gensidig respekt
medarbejderne har tavshedspligt
medarbejderne har underretningspligt – det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette egen leder/ Visitationen
medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
 
Akutplads: 
Borgere, der har behov for akutplads, kan henvises til ophold på Fanø Plejecenter stue nr. 40 – 45. 
Der henvises til akutplads, når dette er nødvendigt for at Fanø Kommunes Sygepleje med akutfunktion kan varetage særlige syge-plejefaglige indsatser jf.  Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.
 
Akutplads iht. Sundhedsloven:
Begrundelse for henvisning:
Borger har behov for døgnophold primært på grund af en særlig sygeplejefaglige indsats.
Midlertidigt Ophold iht. Serviceloven
Begrundelse for visitation: 
Borger har behov for døgnophold primært på grund af omsorg og pleje, sygepleje, træning etc. 
 
Opholdet kan skifte karakter undervejs, hvis borgerens situation ændrer sig.
Der skal ske en løbende vurdering af begrundelse for opholdet i forhold til borgerens tilstand ud fra en konkret, individuel vurdering.
Borgere, der er opholder sig på akutplads betaler ikke for mad og tøjvask etc. som beskrevet under pkt. 5.2.3.
 

6.0 Kvalitetsmål

Ansøgning om Midlertidigt Ophold afgøres inden for 3 dage eller akut inden for 1 time.
Borgerens mål og handleplan er aftalt i løbet af de første dage på Midlertidigt ophold.

6.1 Opfølgning

Ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand sker der en løbende vurdering.
Visitator gennemfører planlagt revurdering efter behov.
I forbindelse med planlægning af tilbagevenden til eget hjem aftales den hjælp og støtte, der er nødvendig i hjemmet for, at borger føler sig tryg. 

7.0 Godkendelse

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019
 

1.0 Lovgrundlag 

Lov om social service §§ 84, 86

2.0 Formål

Formålet med daghjemsophold er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte, herunder: 
 
at give borgeren mulighed for socialt samvær, også omkring måltider
at give borgeren mulighed for at træne og genvinde fysiske færdigheder
at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv og forbedre livskvaliteten
at give aflastningsmulighed til ægtefælle

3.0 Hvordan søges om daghjemsophold

Der søges om daghjemsophold ved at rette henvendelse til Visitationen Fanø Kommune
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Afgørelse træffes ud fra konkret individuel vurdering på baggrund af en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov. 

3.1 Sagsbehandlingstid 

Afgørelse inden for 14 dage.

3.2 Klageadgang 

Information vedrørende visitation, afgørelse, revurdering og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.

4.0 Målgruppe - Hvem kan komme på daghjem? 

Daghjem på Fanø Plejecenter tilbydes borgere med nedsat funktionsevne
der har behov for socialt samvær og aktivitet
hvor ægtefælle eller andre nære pårørende har behov for aflastning

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Samværs- og aktivitetstilbud herunder samvær omkring måltider.
Daghjemsophold på Fanø Plejecenter tilbydes hverdage fra kl. 10.00 til 13.00.

5.2 Levering af indsatsen

5.2.1 Hvem leverer indsatsen? 

Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune.

5.2.2 Hvad koster det? 

Opholdet i daghjem er vederlagsfrit for borgeren.
Der er egenbetaling for 
måltider
faktiske udgifter i forbindelse med udflugter og arrangementer 
faktiske udgifter til materialer 
 
Kørsel med delvis egenbetaling, kan bevilges til brugere som ikke er i stand til at transportere sig selv
 

5.2.3 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem medarbejderen og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
medarbejderne har tavshedspligt
medarbejderne har underretningspligt – det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette egen leder/ Visitationen
medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 

6.0 Kvalitetsmål

Ansøgning om ophold i Daghjem afgøres inden for 14 hverdage

6.3 Opfølgning

Ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand sker der en løbende vurdering.
Visitator gennemfører revurdering efter behov.

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

1.0 Lovgrundlag

Lov om social service §§ 83, 84 

2.0 Formål

Formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte, herunder:
 
at give ægtefælle eller andre nære pårørende mulighed for fortsat at kunne leve et aktivt liv med egne interesser og sociale kontakter
at medvirke til at ægtefælle eller andre nære pårørende til borgere med behov for hjælp og pleje får støtte og aflastning

3.0 Hvordan søges om aflastning og afløsning?

Der søges om aflastning /afløsning ved at rette henvendelse til:
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
Afgørelse træffes på baggrund af konkret og individuel vurdering af borgerens situation som helhed. 

3.1 Sagsbehandlingstid 

Afgørelse inden for 14 dage.
3.2 Klageadgang 
Information vedrørende visitation, afgørelse, revurdering og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.

4.0 Målgruppe - Hvem kan få aflastning og afløsning 

Borgere med behov for hjælp og pleje, hvor ægtefælle eller andre nære pårørende har behov for afløsning eller aflastning. 

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Tilsyn hos borger, som aflastning til pårørende.
Den nærtstående pårørende får hermed mulighed for at varetage indkøb, besøg eller andre aktiviteter uden for hjemmet.
Faste praktiske opgaver i hjemmet som aflastning til pårørende.
 
Overvågning i hjemmet indgår ikke i indsatsen.

5.2 Levering af indsatsen

5.2.1 Hvem leverer indsatsen

Social- og sundhedspersonale ansat ved Fanø kommune.

5.2.2 Hvad koster det?

Aflastning/afløsning leveres vederlagsfrit. 

5.2.3 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem leverandøren og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
medarbejderne har tavshedspligt
medarbejderne har underretningspligt – det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette egen leder/ Visitationen
medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
sundhedspersonale har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
kommer leverandøren til en låst dør, er det leverandørens pligt at undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 

6.0 Kvalitetsmål

Ansøgning om aflastning/afløsning afgøres inden for 14 dage.
Borger og nærtstående pårørende oplever medinddragelse i tilrettelæggelsen af hjælpen

6.1 Opfølgning

Ud fra bevillingen og helhedsvurderingen af borgerens tilstand sker der en løbende vurdering.
Visitator gennemfører revurdering efter behov.

7.0 Godkendelse

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

 

1.0 Lovgrundlag 

Sundhedsloven § 138, § 139 

2.0 Formål

Formålet med den sygeplejefaglige indsats er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet for den enkelte. Sygeplejen tilrettelægges i samarbejde med borgeren med afsæt i det borgeren selv kan og det liv vedkommende ønsker at leve. Sygeplejen leveres som en målrettet, midlertidig indsats med et forebyggende, sundhedsfremmende, rehabiliterende eller palliativt sigte. Akutsygepleje leveres i et samarbejde med Esbjerg Kommune.

3.0 Hvordan søges om sygepleje? 

Anmodning om sygepleje ved henvendelse til Fanø Kommunes Visitation.
Drejer henvendelsen sig om en undersøgelse eller behandling, som kræver en lægefaglig vurdering, vejledes borgeren i at kontakte læge.
Læge og sygehus kan henvise til sygepleje. 

4.0 Målgruppe - Hvem kan modtage sygepleje? 

Borgere, uanset alder og bopæl, som er ramt af sygdom eller funktionsnedsættelse.
Sygepleje ydes til borgere, som har behov for en sygeplejefaglig indsats i forbindelse med akut eller kronisk sygdom.
Borgere, som ud fra en sygeplejefaglig vurdering har behov for støtte og vejledning til at kunne mestre egenomsorg.

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Sygepleje kan omfatte:
lægeordineret behandling
sygeplejefaglig udredning, koordinering og opfølgning
rehabilitering
støtte og vejledning i forhold til sundheds- og helbreds-problemer
sundhedsfremme og forebyggelse
palliation – pleje og behandling af alvorligt syge og døende
medicinhåndtering
forebyggelse af unødvendige indlæggelser
sikre en tryg overgang fra sygehus til hjem
 
Sygepleje ydes med et rehabiliterende sigte, således at borgeren med den nødvendige træning og støtte, forventes selv at udføre sygeplejeindsatsen, når det er muligt.
 
Sygeplejersken orienterer borgeren om sundhedsfremmende tilbud i kommunen, i det omfang det er relevant, i forhold til borgerens helbredsmæssige situation.
 

5.2 Levering af indsatsen 

5.2.1 Hvem leverer sygeplejen? 

Sygepleje leveres af sygeplejersker, social- og sundhedsassister samt efter nærmere bestemte retningslinjer øvrige medarbejdere, der er oplært i opgaven.
Det er den enkelte sygeplejeopgaves kompleksitet sammenholdt med borgerens problemstillinger, der afgør hvilken faggruppe, der udfører opgaven. 
Det er sygeplejersken, der vurderer, hvornår en sygeplejeopgave er stabil og kan overdrages til borgeren selv eller en anden faggruppe.
Efter konkret vurdering foretaget af Fanø Kommune og Esbjerg Kommune i samråd kan Esbjerg Kommunes akutsygeplejersker igangsætte sygeplejeindsatser i Fanø Kommune. 
Esbjerg Kommunes Akutteam bistår efter behov med nødvendig sparring i det enkelte forløb med henblik på at forebygge unødvendige indlæggelser og at sikre en tryg overgang fra sygehus til hjem.

5.2.2 Hvor leveres sygeplejen?

Sygeplejeindsatser leveres som udgangspunkt i Sundhedsklinikken i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby. 
I tilfælde, hvor sygeplejersken vurderer, at indsatsen ikke kan leveres i Sundhedsklinikken, leveres indsatsen i borgerens eget hjem.
Herudover leveres sygepleje til borgere der bor på Fanø Plejecenter og borgere der er på Midlertidigt Ophold.
 
Borgere, der har behov for akutplads, kan henvises til ophold på Fanø Plejecenter stue nr. 40 – 45. 
Der henvises til akutplads, når dette er nødvendigt for at Fanø Kommunes Sygepleje med akutfunktion kan varetage særlige syge-plejefaglige indsatser jf.  Sundhedsstyrelsens Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner.
 

5.2.3 Hvad koster det? 

Sygepleje er vederlagsfri for borgeren.  

5.2.4 Særlige forhold

Der ydes ikke tilskud til transport til og fra Sundhedsklinikken.
Hvis borger har behov for hjælp til medicindispensering, skal medicinen som udgangspunkt dosispakkes af apoteket. Det skal vurderes i samarbejde med borgerens egen læge om borgerens medicin kan dosispakkes. Hvis ikke borgerens medicin kan dosispakkes varetages opgaven af hjemmesygeplejen. 
Det skal løbende vurderes om borgeren eller pårørende selv kan varetage opgaven.    
Borgeren eller pårørende skal selv hente medicinen på apoteket. Alternativt kan medicinen sendes med posten. Udgifter i forbindelse med levering af medicin fra apoteket afholdes af borgeren.  
Borgerne skal selv købe dispenseringsæsker, hvis medicinen dispenseres af hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen vejleder om hvilken type dispenseringsæsker borgeren skal indkøbe. 
 
I forbindelse med sygepleje og behandling råder kommunen over et standardsortiment af sygeplejeartikler. Hvis borgeren ønsker andre produkter i behandlingen, er dette for egen betaling. Det kan f.eks. være ved behandling af sår, kompression, inkontinens eller trykaflastning. 
Sårplejeprodukter er egen udgift, med mindre sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent medvirker til behandling af såret.
 
Ved modtagelse af sygepleje i hjemmet er sygeplejerskerne omfattet af arbejdsmiljøloven. Det kan være nødvendigt at installere hjælpemidler og flytte møbler for at sikre et sikkert arbejdsmiljø. 
 
Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem sygeplejersker/ social- og sundhedsassistenter og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt.
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter
har tavshedspligt
har underretningspligt 
må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne, dette gælder ligeledes medarbejdernes ægtefæller, nærtstående og pårørende
har journalføringspligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
skal udarbejde handleplan for sygeplejeindsatsen ud fra de sygeplejefaglige problemområder som er indeholdt i Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser
skal hvis de kommer til en låst dør undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 

6.0 Kvalitetsmål 

Inden for 3 hverdage efter henvendelse kan sygeplejeindsatser iværksættes.
Akutte sygeplejeindsatser leveres straks hele døgnet alle ugens dage. 
Sygeplejeindsatser tildeles ud fra en sygeplejefaglig vurdering med afsæt i borgerens aktuelle helbreds- og livssituation.
Indsatser iværksættes patientsikkert og med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse. 
Indsatserne udføres efter gældende procedurer, retningslinjer og lovgivning.

6.1 Klageadgang 

Ved utilfredshed med den sygeplejefaglige behandling kan der rettes henvendelse til teamleder for Rehab & Omsorg.
 
Hvis problemet ikke kan løses ad den vej, kan der klages til: 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Telefon: 72 28 66 00 
Hjemmeside: www.stps.dk 

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019.

1.0 Lovgrundlag 

Lov om social service § 86.

2.0 Formål

Formålet er
at give borgeren mulighed for at genvinde fysiske færdigheder efter sygdom gennem et målrettet træningsforløb
at borgeren bevarer fysiske færdigheder gennem vedligeholdelsestræning
Herved understøttes borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv og bidrage til opretholdelse af livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte.

3.0 Hvordan søges om træning?

Der kan ansøges om træning ved henvendelse til Fanø Kommunes Visitation.
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 

3.1 Sagsbehandlingstid og iværksættelse

Inden for 3 uger vurderer Visitationen, om borgeren er inden for målgruppen eller skal henvises til træning i andet regi. Herefter bliver borgen inden for 3 uger indkaldt til vurdering hos fysio-/ergoterapeut.
På baggrund af den fysio-/ergoterapeutisk vurdering træffes den endelig afgørelse om træningstilbud.
Særligt svage borgere herunder borgere, der udskrives fra Midlertidigt Ophold bliver opprioriteret.

3.2 Klageadgang

Øvrige informationer vedrørende visitation, afgørelse og klagemulighed findes i kvalitetstandard for visitation.

4.0 Målgruppe – Hvem kan modtage træning?

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.
Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer med behov for hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder
 
Der kan ikke bevilges træning, hvis borgeren selv kan varetage træningen eksempelvis i motionscentre, gymnastik- og idrætsforeninger eller andre frivillige tilbud 
Der kan ikke bevilges træning efter servicelovens § 86, hvis borgeren har en genoptræningsplan efter Sundhedslovens § 140 eller borgeren får vederlagsfri fysioterapi

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Tilbuddet kan omfatte 
en individuel undersøgelse og analyse af borgerens funktionstab
funktions- og færdighedstræning
ADL-træning
rådgivning og vejledning
instruktion i selvtræning
 
Fysio- eller ergoterapeuten udarbejder i samarbejde med borgeren en plan for træningsforløbet. 
Træningen bygger på borgerens egne ressourcer, således at borgeren sikres indflydelse og medansvar for egen træning.
Træningen tilrettelægges efter behov i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til en samlet rehabilitering.
Passiv behandling i form af massage, ultralyd samt varme- og laserbehandling indgår ikke i indsatsen.
Alle forløb afsluttes med en samtale og en vejledning i at vedligeholde det opnåede funktionsniveau. 

5.2 Levering af indsatsen

5.2.1 Hvem leverer træning?

Fanø Kommunes fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Fysio- eller ergoterapeut kan delegere træningen til andre faggrupper.

5.2.2 Hvor foregår træningen?

I træningssalen i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby. 
I særlige tilfælde kan træningen foregå i borgerens eget hjem. Personalets faglige vurdering afgør, hvor træningen foregår.

5.2.3 Indsatsens omfang

Træningen tilbydes 1 – 3 gange ugentligt, individuelt eller som holdtræning
Træningsplanen, som fysio-/ergoterapeut sammen med borgeren har udarbejdet ved påbegyndelse af træningsforløbet indeholder konkrete og evaluerbare mål samt tidsramme.
Træningsperioden kan i særlige tilfælde forlænges, hvis terapeuten fagligt vurderer, at der fortsat er et træningspotentiale. En forlængelse forudsætter at borgeren har været aktiv i egen træning, har fulgt træningsplanen og haft stabilt fremmøde.

5.2.4 Hvad koster træning?

Træningen er vederlagsfri for borgeren. 

5.2.5 Særlige forhold 

Tilskud til befordring kan bevilges til borgere, der er bevilget træning, og som ikke har mulighed for at transportere sig på el køretøj, i bil, på cykel eller hvor gangdistancen er begrænset. Bevillingen sker ud fra en konkret individuel vurdering og vurderes løbende. Der er en egenbetaling for borgeren.
 
Ved udeblivelse uden afbud fra træning mere end 2 gange kan træningsforløbet afsluttes.
Ved borgers afbud til træning gives som udgangspunkt ikke erstatningstræning. Ved aflysning af træning af terapeuter gives erstatningstræning i det samlede forløb.
Træningstilbud kan være lukket i forbindelse med helligdage og ferie.
Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem fysio-/ergoterapeut og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
medarbejderne har tavshedspligt
medarbejderne har underretningspligt – det betyder, at hvis en borgers helbredstilstand ændres, skal medarbejderen underrette egen leder/ Visitationen
medarbejderne samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne 
fysio-/ergoterapeuter har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
kommer medarbejderen til en låst dør, skal det undersøges, hvad baggrunden er for dette, og nødvendige handlinger iværksættes, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 

6.0 Kvalitetsmål

Fysio-/ergoterapeutisk vurdering inden for 3 uger efter visitators vurdering.
Træning visiteres med baggrund i en fysio-/ergoterapeutisk vurdering med afsæt i borgerens aktuelle helbreds- og livssituation.
Udvikling i funktionsniveauet følges via relevante tests.
Træning foregår efter gældende procedurer, retningslinjer og lovgivning. 
Træningen foregår patientsikkert.

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

1.0 Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140 a 

2.0 Formål

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forebygge forringelse af funktioner hos borgere med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

3.0 Hvordan søges vederlagsfri fysioterapi?

Vederlagsfri fysioterapi er et lægehenvist tilbud. 
Lægen henviser med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning med tilhørende diagnose liste.
Vælger borger vederlagsfri træning hos fysioterapeut i praksissektoren henvender borger sig til den valgte klinik.
Vælger borger vederlagsfri træning i kommunalt regi rettes henvendelse til Visitationen, Fanø Kommune.
 
Inden for 14 dage efter henvendelse til Fanø Kommunes Visitation får borgeren tilbud om en fysioterapeutisk vurdering og et træningsforløb iværksættes.

4.0 Målgruppe – hvem kan få vederlagsfri fysioterapi?

Borgere med et varigt svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, henvist af lægen ud fra diagnose listen i Sundhedsstyrelsens vejledning.
 
Der kan ikke henvises til vederlagsfri fysioterapi, hvis der alene er tale om en dublering af eksisterende tilbud, som personen modtager efter andre bestemmelser.                               
Eksempelvis kan en person, som modtager træningstilbud i kommunalt regi efter servicelovens bestemmelser, ikke henvises til et tilsvarende tilbud efter ordningen om vederlagsfri fysioterapi.
Funktionsnedsættelse som følge af generel udviklingshæmning, samt som følge af alder eller smerter alene, berettiger ikke til vederlagsfri fysioterapi.

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Indsatsen kan omfatte
fysioterapeutisk vurdering 
funktions- og færdighedstræning
rådgivning og vejledning
instruktion i selvtræning
 
Fanø Kommunes fysioterapeut udarbejder ud fra lægens henvisning en plan for træningsforløbet i samarbejde med borgeren. 
Træningen bygger på borgerens egne ressourcer, således at borgeren sikres indflydelse og medansvar for egen træning.
Træningen kan efter behov tilrettelægges i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til en samlet rehabilitering.
Vederlags fysioterapi er rettet mod den aktuelle funktionsnedsættelse, som er en følge af sygdommen.
Vederlagsfri fysioterapi kan ikke anvendes til fysioterapi for eventuelle andre sygdomme og tilstande, som personen har.
Passiv behandling i form af massage, ultralyd samt varme- og laserbehandling indgår ikke i indsatsen.
En henvisning gælder for 12 måneder og kan, hvis der er behov herfor, fornys for 12 måneder ad gangen. Der gives som udgangspunkt højst 20 individuelle behandlinger pr. år. Disse kan suppleres med eller erstattes af holdtræning. 

5.1.1 Hvem leverer indsatsen?

Borgere, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan vælge mellem 
fysioterapeut i praksissektoren
fysioterapeut i Fanø Kommune
fysioterapeut i anden kommune 
Kommunen kan af kapacitetsmæssige årsager sige nej til borgere, der ikke har bopæl i kommunen.
Vælger borger fysioterapeut i Fanø Kommune rettes henvendelse til Visitationen, Fanø Kommune.
 
Fanø Kommune leverer fysioterapeutisk træning - ikke fysioterapeutisk behandling.
 

5.2 Levering af indsatsen i kommunalt regi 

5.2.1 Hvor foregår træningen

I træningssalen i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby. 
Plejehjemsbeboere tilbydes vederlagsfri fysioterapi på Fanø Plejecenter 
 

5.2.2 Indsatsens omfang

Træningen tilbydes 1 – 2 gange ugentligt som holdtræning.
 
Ved førstegangshenvisning og ved fornyet henvisning til fysioterapeut, udarbejder fysioterapeuten en beskrivelse af borgerens funktionsniveau. Beskrivelsen anvendes som grundlag for målsætning og planlægning. Beskrivelsen er desuden udgangspunkt for, at henvisende læge, personen selv og fysioterapeuten i fællesskab kan vurdere eventuelle ændringer, positive som negative, samt vurdere behovet for fortsat fysioterapi.

5.2.3 Hvad koster det?

Træningen er vederlagsfri for borgeren. 

5.2.4 Særlige forhold

Tilskud til befordring kan bevilges til borgere, der er bevilget vederlagsfri fysioterapi, og som ikke har mulighed for at transportere sig på el køretøj, i bil, på cykel eller hvor gangdistancen er begrænset. 
Bevilling af befordring sker ud fra en konkret individuel vurdering og vurderes løbende. Der er en egenbetaling for borgeren.
 
Ved udeblivelse uden afbud fra træning mere end 2 gange kan træningsforløbet afsluttes.
 
Træningstilbud kan være lukket i forbindelse med helligdage og ferie.
I den periode, hvor borgeren modtager genoptræning efter Sundhedslovens § 140, har borgeren ikke samtidig ret til at modtage tilskud til behandling for samme lidelse hos praktiserende fysioterapeut efter Sundhedslovens § 140a (vederlagsfri fysioterapi), eller træning efter Servicelovens § 86, stk. 1 og 2.
 
Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem fysioterapeuter og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt.
Fysioterapeuter
har tavshedspligt
har underretningspligt 
må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne, dette gælder ligeledes medarbejdernes ægtefæller, nærtstående og pårørende
har journalføringspligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 

6.0 Kvalitetsmål 

Inden for 14 dage efter henvendelse til Fanø Kommunes Visitation får borgeren tilbud om en fysioterapeutisk vurdering.
Træningen planlægges og gennemføres ud fra fysioterapeutisk vurdering med afsæt i borgerens aktuelle helbreds- og livssituation.
Træningen iværksættes med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse.
Udvikling i funktionsniveauet følges via relevante tests.
Træningen foregår patientsikkert.
Træningen foregår efter gældende procedurer, retningslinjer og lovgivning.

6.1 Klagemulighed

Ved utilfredshed med træningen kan der rettes henvendelse til teamleder for Rehab & Omsorg.
 
Hvis problemet ikke kan løses ad den vej, kan der klages til: 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Telefon: 72 28 66 00 
Hjemmeside: www.stps.dk 

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 10.12.2019

1.0 Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140

2.0 Formål

Formålet med genoptræningen er  
at sikre et målrettet, sammenhængende og effektivt genoptræningsforløb efter sygehusindlæggelse 
at borgeren opnår samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne
at borgeren så vidt muligt bliver selvhjulpen og i stand til at klare sin hverdag 

3.0 Hvad er en genoptræningsplan?

I forbindelse med sygehusindlæggelse eller ambulant behandling vurderes det på sygehuset, om borger efter udskrivelsen har et genoptræningsbehov. 
Sygehuset vurderer, om der er behov for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau.
Genoptræningsplanen udleveres til borgeren og sendes efter aftale med borgeren til kommunen samt til borgers alment praktiserende læge.
Genoptræningsplanen indeholder en beskrivelse af funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet herunder en angivelse af hvilke funktionsevnenedsættelser, genoptræningen skal rette sig imod.
 
Borgeren kan henvende sig til 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Et genoptræningsforløb aftales på baggrund af fysio-/ergoterapeu-tiske vurdering, anbefalingerne i genoptræningsplanen og individuelle hensyn. 
Det vurderes samtidig om borger har behov for genoptræning på basalt eller avanceret niveau.

4.0 Målgruppe - Hvem kan få en genoptræningsplan? 

Borgere, der af sygehuset vurderes at have et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus.

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Indsatsen kan omfatte
fysio-/ergoterapeutisk vurdering 
funktions- og færdighedstræning
rådgivning og vejledning
instruktion i selvtræning
 
Fanø Kommunes fysio- eller ergoterapeut udarbejder i samarbejde med borgeren en plan for genoptræningsforløbet ud fra genoptræningsplanen fra sygehuset. 
Genoptræningen bygger på borgerens egne ressourcer, således at borgeren sikres indflydelse og medansvar for egen træning.
Genoptræningen kan efter behov tilrettelægges i sammenhæng med andre indsatser, der kan bidrage til en samlet rehabilitering.
 
Passiv behandling i form af massage, ultralyd samt varme- og laserbehandling indgår ikke i indsatsen.
 
Alle forløb afsluttes med en samtale og en vejledning i at vedligeholde det opnåede funktionsniveau. Fysio-/ergoterapeuten udarbejder en afsluttende status, som sendes til sygehuset.

5.2 Levering af indsatsen

5.2.1 Hvem leverer indsatsen?

Fanø Kommunes fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Fysio- eller ergoterapeut kan delegere træningen til andre faggrupper.
 
Hvis kommunen har ventetid på genoptræning ud over 7 dage efter et sygehusophold, bliver borgeren i indkaldelsesbrevet gjort opmærksom på muligheden for frit valg mellem genoptræning i kommunalt regi og genoptræning hos godkendt privat behandler. 

5.2.2 Hvor foregår genoptræningen

I træningssalen i Sundhedshuset, Vestervejen 1, Nordby. 
Plejehjemsbeboere tilbydes genoptræning på Fanø Plejecenter.
I særlige tilfælde kan træningen foregå i borgerens eget hjem eller på Midlertidigt Ophold på Fanø Plejecenter. Personalets faglige vurdering afgør, hvor træningen foregår.
Benyttes muligheden for frit valg – se pkt. 5.2.1 – sker genoptræningen som udgangspunkt på den private behandlers adresse.
 

5.2.3 Indsatsens omfang 

Træningen tilbydes 1 – 2 gange ugentligt, individuelt eller som holdtræning.
 
Borger og fysio-/ergoterapeut udarbejder sammen en træningsplan ved påbegyndelsen af træningsforløbet. Planen indeholder konkrete og evaluerbare mål. Tidsrammen fastsættes ud fra Fanø Kommunes ”Katalog over genoptræningsforløb”.
 
Træningsperioden kan i særlige tilfælde forlænges, hvis terapeuten fagligt vurderer, at der fortsat er et genoptræningspotentiale. En forlængelse forudsætter at borgeren har været aktiv i egen træning, har fulgt træningsplanen og haft stabilt fremmøde.
 
Borgere med en genoptræningsplan kan vælge genoptræningstilbud i en anden kommune, det er dog en forudsætning at den pågældende kommune har kapacitet til at modtage borgeren.

5.2.4 Hvad koster genoptræningen?

Genoptræningen er vederlagsfri for borgeren. 

5.2.4 Særlige forhold 

Befordring:
Personer, som ikke har mulighed for at transportere sig på el- køretøj, i bil, på cykel eller hvor gangdistancen er begrænset kan bevilges gratis befordring til genoptræning. Bevillingen sker ud fra en konkret individuel vurdering og vurderes løbende.
Benytter borgeren sig for muligheden for frit valg – se pkt. 5.2.1 – oplyser Visitationen i det enkelte tilfælde, hvilke regler der gælder for befordring.
 
Ved udeblivelse uden afbud fra træning mere end 2 gange kan genoptræningsforløbet afsluttes.
 
Ved borgers afbud til genoptræning gives som udgangspunkt ikke erstatningstræning. Aflyser fysio-/ergoterapeut træning gives erstatningstræning i det samlede forløb.
Træningstilbud kan være lukket i forbindelse med helligdage og ferie.
I den periode, hvor borgeren modtager genoptræning efter Sundhedslovens § 140, har borgeren ikke samtidig ret til at modtage tilskud til behandling for samme lidelse hos praktiserende fysioterapeut efter Sundhedslovens § 140a (vederlagsfri fysioterapi), eller træning efter Servicelovens § 86, stk. 1 og 2.
 
Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem fysio-/ergoterapeuter og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt.
Fysio-/ergoterapeuter 
har tavshedspligt
har underretningspligt 
må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne, dette gælder ligeledes medarbejdernes ægtefæller, nærtstående og pårørende
har journalføringspligt, jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
skal hvis de kommer til en låst dør undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 

6.0 Kvalitetsmål 

Senest 4 dage efter Fanø Kommune har modtaget genoptrænings-planen bliver borger kontaktet om tidspunkt for træningsstart i henhold til anbefaling i genoptræningsplanen eller inden for 7 dage. Borgeren er orienteret om muligheden for frit valg ved ventetid ud over 7 dage.
 
Genoptræningen planlægges og gennemføres ud fra fysio-/ergoterapeutisk vurdering med afsæt i borgerens aktuelle helbreds- og livssituation.
Genoptræning iværksættes med respekt for borgerens ret til selvbestemmelse.
Genoptræning foregår patientsikkert.
Genoptræning foregår efter gældende procedurer, retningslinjer og lovgivning.
Udvikling i funktionsniveauet følges via relevante tests.

6.1 Klagemulighed

Ved utilfredshed med genoptræningen kan der rettes henvendelse til teamleder for Rehab & Omsorg.
 
Hvis problemet ikke kan løses ad den vej, kan der klages til: 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Telefon: 72 28 66 00 
Hjemmeside: www.stps.dk 

7.0 Godkendelse 

Godkendt af social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019

1.0 Lovgrundlag 

Lov om social service § 79 a

2.0 Formål

Formålet med indsatsen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv samt bidrage til opretholdelse af livskvalitet og selvbestemmelse for den enkelte. 
Borgeren medvirker i videst muligt omfang i udførelsen af de praktiske opgaver. Indsatsen leveres med et rehabiliterende sigte og skal bidrage til at vedligeholde og udvikle fysiske og psykiske færdigheder samt afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
At borgeren udnytter egne ressourcer og bevarer funktionsniveauet længst muligt.
At mindske risikoen for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne for borgere i alderen 65+

3.0 Hvor kan man henvende sig om forebyggende hjemmebesøg? 

Borgeren kan henvende sig til Visitationen, Fanø Kommune med ønske om et forebyggende hjemmebesøg. 
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag-fredag: kl. 8 – 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
Pårørende og sundhedspersonale kan henvende sig efter aftale med borgeren. 
Der er tale om et frivilligt tilbud, som borgeren kan fravælge. 
Fravælges tilbuddet, kan borgeren senere bede om et forebyggende hjemmebesøg. 

3.1 Klageadgang

Der træffes ikke afgørelser på de forebyggende hjemmebesøg, og der er derfor ingen klageadgang. I tilfælde af klage over den forebyggende medarbejder optræden kan dette ske ved henvendelse til medarbejderens leder.
 
Ved utilfredshed med den sygeplejefaglige behandling kan der rettes henvendelse til lederen af sygeplejen. 

4.0 Målgruppe - Hvem kan få forebyggende hjemmebesøg? 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes borgere med folkeregister-adresse i Fanø Kommune.
Undtaget er borgere, der modtager både praktisk og personlig hjælp samt borgere, der bor på Fanø Plejecenter. 
 
65+ årige tilbydes forebyggende hjemmebesøg efter behov – dvs. 
borgere, der er i risiko for at få social, psykiske eller fysiske 
udfordringer. Eksempelvis 
- borgere, hvor livssituationen har ændret sig på grund af, at ægtefælle/samlever er blevet alvorligt syg eller borger er blevet enke/ enkemand
- borgere, der i samråd med kommunens personale vurderer, at der er behov for et forebyggende hjemmebesøg.
Behov for forebyggende hjemmebesøg vurderes af borgeren og den forebyggende medarbejder. Behovet vurderes efter hvert besøg. 
 
70 årige borgere, der bor alene
 
75 årige:
Der tilbydes ét besøg det år borgeren fylder 75 år. 
Det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden 
borger fylder 80 år.
 
80 årige:
Der tilbydes ét besøg det år borgeren fylder 80 år. 
Det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden 
borger fylder 82 år.
 
Fra 82 år og frem, tilbud om et årligt forebyggende hjemmebesøg

5.0 Indhold

5.1 Indsats

Telefonisk samtale med tilbud om et forebyggende besøg i hjemmet. 
Samtalen tager udgangspunkt i det, der for borgeren er det væsentlige.
Besøget indeholder en helhedsorienteret samtale, hvor borgerens forhold i al almindelighed gennemgås, og eventuelle spørgsmål og udfordringer drøftes. 
Samtalen omhandler den enkelte borgers situation og hverdag med afsæt i KRAM faktorerne Kost, Rygning, Alkohol, Motion. Indholdet af samtalen er koncentreret om, hvordan borgeren mestrer tilværelsen. Samtalen kan omhandle: Dagligdag, trivsel, socialt netværk, bolig, sundhedstilstand, funktionsevne etc. 
Den forebyggende medarbejder yder rådgivning og vejledning om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, der er relevante for den enkelte borger. 
 
Besøget varer ca. en time. Som udgangspunkt tilbydes besøg som oven for beskrevet. 
Tilbuddet kan udvides, hvis den forebyggende medarbejder og borgeren vurderer, der er behov for yderligere besøg.
 
Tilbud om besøg til efterladte (65 – 81 årige) sendes som brev med en konkret mødedato.

5.2 Levering af forebyggende hjemmebesøg

5.2.1 Hvem leverer forebyggende hjemmebesøg? 

Fanø Kommunes forebyggende medarbejder, der har en sundhedsfaglig uddannelse.
 

5.2.2 Hvad koster forebyggende hjemmebesøg?

Forebyggende hjemmebesøg er vederlagsfri for borgeren.
 

5.2.3 Særlige forhold

Fanø Kommune forventer, at samarbejdet mellem den forebyggende medarbejder og borgerne er præget af venlighed og gensidig respekt. 
Den forebyggende medarbejder 
har tavshedspligt
har underretningspligt 
må ikke modtage arv og gaver fra borgeren eller handle med denne, dette gælder også medarbejderens ægtefælle, nærtstående og pårørende 
har dokumentationspligt i forhold til borgernes helbredsoplysninger - disse oplysninger har borgerne ret til at få indsigt i 
skal hvis vedkommende kommer til en låst dør undersøge baggrunden for dette samt iværksætte de nødvendige handlinger, f.eks. kontakt til pårørende eller låsesmed og politiet 

6.0 Kvalitetsmål 

Borgerne er tilbudt besøg i henhold til pkt. 4.0
 

7.0 Godkendelse 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 10.12.2019
1.0 Lovgrundlag 
Sundhedsloven § 131 og 132, (LBK nr. 903 af 26/08/2019).
 
Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1658 af 22. december 2017).
Omfanget af - og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv. (vejledning pr. 31/08/2018), Sundhedsstyrelsen. ”Modernisering af omsorgstandplejen”, Sundhedsstyrelsen, 2016.
 
Omsorgstandpleje er et frivilligt tilbud, som borgeren til enhver tid kan fravælge. 
 
2.0 Formål
Formålet med omsorgstandplejen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv ved at fremme sundhed og trivsel, herunder at borgeren:
har god tyggefunktion
har god mundhygiejne 
undgår sygdomssymptomer og -tilstande i tænder, mund og kæber 
opretholder / forbedrer livskvaliteten fysisk, psykisk og socialt
 
 
3.0 Hvor kan man henvende sig om omsorgstandpleje? 
Borgeren kan henvende sig til Visitationen, Fanø Kommune med ønske om omsorgstandpleje. 
Pårørende og sundhedspersonale kan henvende sig efter samtykke fra borgeren. 
 
Visitationen, Fanø Kommune
Tlf. 76 66 08 66 
Telefontid: Mandag - fredag: kl. 8 - 10 
Mail: visitator@fanoe.dk 
 
3.1 Klageadgang
Styrelsen for Patientsikkerhed kan tage stilling til, om du er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje, om kommunens afgørelse er i overensstemmelse med reglerne, om egenbetaling for omsorgstandplejen og om omsorgstandplejens omfang. 
 
Styrelsen for Patientsikkerhed 
Telefon: 72 28 66 00 
Hjemmeside: www.stps.dk 
e-mail: pob@patientombuddet.dk
 
Faglig behandling, service, honorar mv. samt anmeldelse af erstatningskrav kan enten sendes direkte til Patientforsikringen, eller til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Hjemmesiden www.tandklage.dk  har til formål give et overblik ved klage over tandbehandling.
 
4.0 Målgruppe - Hvem kan få omsorgstandpleje? 
Omsorgstandpleje tilbydes Fanø Kommunes borgere over 18 år, der af fysiske eller psykiske årsager er forhindret i, eller kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
 Beboerne på plejecentret tilbydes omsorgstandpleje, dog undtaget en evt. rask ægtefælle.
 
5.0 Indhold
5.1 Indsats
Leverandøren af omsorgstandplejen foretager individuel vurdering af behov, og behandlingen tilrettelægges herefter. 
Generel og individuel forebyggelse og sundhedsfremme, inklusiv hjælp til mundhygiejne.
Oplysning om - og instruktion i tandpleje til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
Opsøgende og regelmæssige undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand.
Behandlinger af symptomer, sygdomme og funktionsforstyrrelser i tand-, mund- og kæberegionen. 
Fordelen ved behandling skal overstige ulemperne for borgeren. 
 
Indsatser der ikke indgår i omsorgstandplejen:
Tandpleje der udelukkende har kosmetisk betydning 
Tandpleje som følge af medfødte, sjældne sygdomme 
Kroner, broer, implantater og rodbehandlinger 
 
5.2 Levering af omsorgstandpleje 
Fanø Kommune har indgået aftale med HjemmeTandplejen I/S. Visitationen Fanø Kommune administrerer ordningen.
5.2.1 Hvordan leveres omsorgstandplejen? 
HjemmeTandplejen kommer ud i hjemmet til borgeren. Der behandles på tandklinik efter behov.
5.2.2 Hvad koster omsorgstandplejen?
Der er en egenbetaling der opkræves månedlig.
Aktuel pris kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoe.dk 
 
Alle undersøgelser og nødvendige behandlinger er gratis, når man har betalt sin egenbetaling til omsorgstandplejeordningen.
Udgifter til evt. transport til tandpleje afholdes af borgeren selv.
 
Hvis man er medlem af sygeforsikringen ’danmark’ kan man få et tilskud til egenbetalingen. 
En borger tilmeldt omsorgstandplejeordningen kan ikke samtidig modtage tilskud til tandbehandling fra Tandlægeoverenskomsten. 
 
5.2.3 Særlige forhold
Hvis der er visiteret til omsorgstandpleje og der er brug for nødbehandling, se telefonnr. på Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoe.dk. 
 
6.0 Kvalitetsmål 
Der visiteres hurtigst muligt og senest 10 hverdage, efter henvendelsen til Visitationen i Fanø Kommune. 
Omsorgstandplejen besøger borgeren første gang senest 6 uger efter information om visiteringen. 
Betandede borgere besøges min. 1-2 gange pr. år. 
Ubetandede besøges min. 1 gang pr. år.
Normalt udføres nødbehandling inden for 4 hverdage efter modtagelse af besked.
Visitationen revurderer løbende og efter behov. 
 
 
Opfølgning sker via regelmæssigt tilsyn, jævnfør Fanø Kommunes tilsynspolitik.
 
7.0 Godkendelse 
Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 28.01.2020