Besøg på Fanø Plejecenter – retningslinjer pr. 2. juli 2020

Sundheds- og ældreministeriet har d. 29-6-2020 udsendt en ny bekendtgørelse og et FAKTAARK vedr. besøg på bl.a. plejehjem.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft d. 2. juli 2020 og åbner for, at besøg igen må foregå såvel ude som inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. forebyggelse af smittespredning følges og besøg gennemføres på en forsvarlig måde.

På Fanø Plejecenter betyder det:

 • Besøg såvel ude som inde kan foregå uden begrænsning ift. antal besøg, længden af besøg og hvem der kommer på besøg.
 • Indendørs besøg skal foregå inde i beboerens egen lejlighed. Det er ikke muligt at aflægge besøg på fællesarealerne (fælleskøkkener og dagligstuer)
 • For at opretholde god hygiejne og forebygge evt. smittespredning påhviler det den besøgende at rengøre kontaktflader i lejligheden (håndtag, kontakter, vandhaner, bordplader og lign.) når de afslutter besøget. Rengøringsmiddel og klude forefindes i alle lejligheder.
 • Vi opfordrer til, at besøg fortsat foregår udendørs, når vejret er til det.
 • Medarbejderne vil så vidt muligt undgå at komme ind i lejligheden, når der er besøg.

Kernehuset, Digehuset og Hybenhuset

 • besøgende skal benytte terrassedøren ind til beboerens lejlighed.
 • Besøgende skal kontakte plejepersonalet telefonisk, når de kommer til plejecenteret, så medarbejderen kan hjælpe med at åbne terrassedøren. Hvilket telefonnummer, der skal benyttes, fremgår nederst.
 • Når den besøgende forlader beboeren, skal han/hun kontakte medarbejderne telefonisk, så terrassedøren igen kan blive lukket.

Enghuset og Midlertidigt Ophold,

 • Besøgende skal benytte den nærmeste indgangsdør og gå den direkte vej til stuen uden at tage ophold på fællesarealerne.

Telefonnumre:

Kernehuset                    76660844

Digehuset                      76660854

Hybenhuset                   76660853

Enghuset                       76660855

Midlertidigt Ophold          76660852

 

Almindelig hygiejniske principper skal overholdes ved alle besøg:

 • Undgå håndtryk og knus
 • Hold god afstand – min. 2 meter
 • Hav god håndhygiejne - vask eller sprit hænder lige inden og efter besøget.
 • Host og nys i dit ærme.
 • Kom kun på besøg, hvis du selv er helt rask.

Mange hilsner

Ledelse og medarbejdere på Fanø Plejecenter

Link til FAKTAARK:

https://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Coronavirus/2020/Juni/~/media/Filer%20-%20dokumenter/01-corona/Faktaark-besoegsrestriktioner-29062020.pdf

 

Plejecenteret drives af Fanø Kommune som en del af Fanø Kommunes integrerede ordning.

Plejecenteret er således også base for hjemmeplejen.

Plejecenteret har 1 boenhed med 9 1½-værelses plejeboliger samt 3 boenheder med 9 1-værelses plejeboliger.

Derudover er der 6 plejeværelser beregnet til midlertidigt ophold. Læs mere om Midlertidigt ophold i menuen til venstre.

 

Hvis du ønsker, at blive visiteret til en plejebolig, skal du udfylde et ansøgningsskema.
Skemaet kan du få ved at henvende dig til Visitationen eller du kan benytte dig af selvbetjeningsløsningen her på hjemmesiden.

Visitationsudvalget afgør, hvem der tildeles en plejebolig.

Fanø Plejecenters bygning ejes af Fanø Boligselskab v/Boligselskabet Domea.

Der betales en månedlig leje og a´conto varme. Priserne finder du på Domea's hjemmeside ved at klikke her.

Når du flytter ind på Fanø Plejecenter skal du betale et indskud. Der er mulighed for at søge om boligydelse til lejligheden ved henvendelse til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Udover husleje er der mulighed for at tilkøbe følgende valgfrie ydelser:

 • *Vask
 • *Leje af linned
 • *Vinduespudsning

Priserne finder du i Fanø Kommunes takstblad.

 

Fanø Kommune har nedsat et visitationsudvalg bestående af:

Velfærdschef
Teamleder i Rehab & Omsorg
Visitator

Visitationsudvalget afholder møder, når der er en ledig bolig samt efter behov. Udvalget vurderer, om ansøgeren findes berettiget til en plejebolig.

Fanø Plejecenter
Sdr. Engvej 2-4
6720 Fanø

Hovednummer 76 66 08 40
Kernehuset 76 66 08 44
Digehuset 76 66 08 54
Hybenhuset 76 66 08 53
Enghuset 76 66 08 55
Akuttelefon 75 16 31 32
Tanja Klitaa - teamleder 76 66 08 59 ml. 8.30-10-00
Inger Nørby - teamleder 76 66 08 59 ml. 8.30-10-00
Kaja Petersen - fællesleder        76 66 08 45 ml. 08.30-10.00           

 

 

På Fanø Plejecenter er der rigtig mange faste ugentlige aktiviteter. Udover de faste aktiviteter er der løbende mange andre aktiviteter som skubbeklubben, gudstjeneste, besøgsbabyer, spillefolk og meget mere. 

Mandag:
Mandags café i Hallén kl. 10.00:
Kom til hyggeligt samvær med frivillige. Der snakkes, synges og strikkes over kaffen.

Kreativt værksted i Udsigten kl. 16.00:
Thomas Silkjær spiller guitar og synger. Malergrejet er lagt frem, hvis du får lyst til at male billeder. Der er også plads til dig, der kun vil lytte og se på.

Tirsdag
Krop og bevægelse kl. 10.30: 
Aktivitetsteamet tilbyder stolegymnastik, der får pulsen op og vi har forskellige lege og konkurrencer.

Hver onsdag:
Bowling kl. 10.30 i hallén

Hver torsdag:
Krop og bevægelse kl. 10.30
Aktivitetsteamet tilbyder stolegymnastik, der får pulsen op og vi har forskellige konkurrencer.

Erindringsdans kl. 16.00 i mødelokalet:
KOM og syng og dans til kendte melodier.

Hver fredag:
Fredagscafé i Hallén kl. 10.00:
Vi runder ugen af omkring spisebordet. Kom til hyggeligt samvær over en kop kaffe/te/øl/vand.

KOM OG DANS PÅ FANØ PLEJECENTER

     

Er du vild med dans?

kom og dans på Fanø Plejecenter.

Der er ingen krav til dansekvalifikationer. Blot at du har lyst til at danse med beboerne og opleve, hvad musikken og dansen skaber.

Kom - mænd som kvinder.

Vi danser 1 time, hver 2. torsdag. 1. gang torsdag 11. oktober kl. 16.00 (indgang v. skiltet Hjemmeplejen).

 

Godkendt af Social- og sundhedsudvalget d. 30.05.2017

Vision

Frivillige skaber livskvalitet i hverdagen og støtter op om kommunens vision ”Kvalitet i livet hele livet”. Frivillige medvirker til at undgå ensomhed og kedsomhed ved at tilbyde medmenneskelig omsorg og/eller koordinere meningsfulde sociale aktiviteter til beboerne og evt. deres familie ved Fanø Plejecenter. Frivilliges tilstedeværelse og nærvær er det primære. Fanø Kommunes vedtagne frivillighedspolitik, ældre- og værdighedspolitik understøtter således den frivillige indsats www.fanoe.dk

Værdigrundlag for frivilligheden ved Fanø Plejecenter

 • Nærvær og omsorg 
 • Respekt for det unikke menneske.
 • Medmenneskelig interesse og indlevelsesevne.
 • Vi er åbne og ærlige.
 • Vores frivillige indsats gør en positiv forskel.
 • Gensidig respekt og tillid mellem frivillige og plejecentrets personale.
 • Inspirere til fortsat udvikling af det frivillige arbejde.

Der stilles ikke krav om særlige kvalifikationer, men som frivillig tilstræber man at

 • Beboerne er i centrum for den frivillige indsats
 • Gøre en positiv forskel med et andet menneske
 • Udvise respekt og ansvar i samværet med beboere og for personalets faglige vurderinger
 • Overholde tavshedspligten
 • Tilbyde beboerne frivillige aktiviteter i samråd med personalet
 • Fremme fællesskabet og den sociale kontakt mellem beboerne
 • Have lyst til at være en del af et fællesskab på plejecentret
 • Indgå i et positivt fællesskab med beboere, pårørende og personale
 • Sige fra overfor faglige/professionelle opgaver og aktiviteter, der ikke knytter sig til at være frivillig
 • De frivillige grupper har organiseret sig med en kontaktperson
 • Ved behov for dialog kan de frivillige kontaktpersoner indkalde til ad-hoc møder via Velfærdsforvaltningens kontaktperson

Fanø Plejecenter sikrer gode rammer for de frivillige

 • Har det faglige - og ledelsesmæssige ansvar for medarbejdere og beboere
 • Personalet arbejder ud fra ”Vore værdier”
 • Understøtter, at frivillige får opbakning fra ledelse og medarbejdere
 • Understøtter eanderkendende kultur
 • Udpeger en medarbejder i Velfærdsforvaltningen som kontaktperson og bindeled til de frivillige
 • Velfærdsforvaltningens kontaktperson indkalder til 2 årlige møder mellem de frivillige kontaktpersoner og Velfærdsforvalt
 • Velfærdsforvaltningens kontaktperson kan indkalde til ad hoc møder ved behov for dialog
 • Giver mulighed for kontinuerlig og omkostningsfri kompetenceudvikling af de frivillige
 • Tager del i rekruttering af nye frivillige

Ansøgning om midlertidigt ophold/varigt ophold i plejebolig/ældrebolig

Er du godkendt til en ældrebolig eller plejebolig, kan du frit vælge imellem de to slags boliger

Boliger til ældre

Hvis du ikke kan klare dig i eget hjem og har behov for en plads på et plejehjem eller i en ældre- eller plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en plads eller bolig. Hvis du har behov for en plejehjemsplads eller plejebolig, skal kommunen tilbyde dig en sådan inden for to måneder, efter du er optaget på ventelisten – (plejeboliggaranti).

Du kan få bevilget en pleje- eller ældrebolig, hvis du har behov for en bolig, der er indrettet specielt til ældre. Hvis du har behov for at komme på plejehjem, er det fordi du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og plejen ikke kan gives i anden bolig, men kun på plejehjemmet.

Boliger til ældre:
 • ældrebolig
 • plejebolig
 • plejehjem
 • friplejebolig

Siden oktober 2018 har der eksisteret en plejehjemsoversigt, som giver information om og overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejehjem. Formålet med plejehjemsoversigten er at understøtte det frie valg af plejehjem og at understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører.

Ældrebolig

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en selvstændig lejebolig, hvor du betaler indskud og husleje.

Med en ældrebolig får du:

 • en lejlighed i nærheden af andre ældreboliger
 • en bolig, som er indrettet særligt til ældre og handicappede med elevator og plads til kørestol
Hvem kan få en ældrebolig?

Du kan søge om en ældrebolig, hvis der ikke er mulighed for at indrette din nuværende bolig hensigtsmæssigt.

Du kan få hjælp i form af en ældrebolig, hvis du blandt andet har:

 • nedsat fysisk funktionsevne
 • behov for den specielle indretning, som er i ældreboliger.
Hvordan får jeg en ældrebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til ældrebolig.

Hvornår kan jeg få en ældrebolig?

Kommunen anviser dig til ældrebolig i forhold til dit behov for boligen. Det vil sige, at kommunen skal anvise boligen til den borger der har størst behov for boligen uanset borgerens placering på ventelisten.

Får du tilbudt en bolig, har du kort betænkningstid. Siger du ja, skal du flytte ind i boligen hurtigst muligt. Hvis du afviser et boligtilbud, opretholder du din ansøgning om en ældrebolig.

Hvad koster det at bo i en ældrebolig?

Du skal betale indskud og husleje i ældreboliger. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Læs mere om økonomien Ældre Sagens hjemmeside.

Plejebolig

En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og tilknyttet personale.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje. I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov. Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

Hvordan får jeg en plejebolig?

Du selv, din familie, din læge eller sygehuset kan kontakte kommunen med henblik på visitation til plejebolig.

Hvornår kan jeg få en plejebolig?

Når kommunen har godkendt og truffet beslutning om at tilbyde dig en plads på ventelisten til en plejebolig, må der højst gå to måneder, før du bliver tilbudt en plejebolig ifølge plejeboliggarantien.

Hvad koster det at bo i plejebolig?

Du skal betale indskud og husleje i en plejebolig. Du betaler også el og varme. Du kan søge om boligindskudslån og boligstøtte til huslejen.

Plejehjem

Du kan få en plads på et plejehjem, hvis du er afhængig af pleje og omsorg flere gange i døgnet, og hvor plejen ikke kan gives i anden bolig end på plejehjemmet.

Der er en række kriterier der skal være opfyldt:

 • du har varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og har behov for hjælp og støtte hele døgnet
 • du kan ikke klare dig kun med dagtilbud eller aflastning
 • du har behov for hjælp mere end otte gange i døgnet, eller du kan ikke være alene mellem besøgene. Eventuelle pårørende kan ikke varetage omsorgen mellem besøgene.
Hvad koster det at bo på plejehjem?
 • på plejehjem opført før 1988, betaler beboerne for husleje, varme og el. Der betales ikke indskud.
 • der er ofte forskellige priser på lejen for de enkelte plejehjem, da den fastsættes på baggrund af boligens budgetterede driftsomkostninger og beboerens indkomst.

 • Plejehjem og plejeboliger (nyt vindue)

Friplejebolig

Hvad er en friplejebolig?

En friplejebolig er en plejebolig, som bliver udbudt af private. Det betyder bl.a., at du kun skal visiteres til en friplejebolig i den kommune du bor i, og ikke af den kommune du eventuelt flytter til, hvis du vælger en friplejebolig i en anden kommune.

Hvem kan få en friplejebolig?

Hvis du er visiteret til en plejebolig, har du ret til at vælge en friplejebolig. Det gælder, uanset om friplejeboligen ligger i din egen kommune eller i en anden kommune. Du kan få en friplejebolig, hvis du har et intensivt behov for pleje ligesom den almindelige plejebolig, hvor der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner og personale, der kan hjælpe dig med dine behov.

Hvordan får jeg en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem?

Når du selv, din familie, din læge eller sygehuset har kontaktet kommunen med henblik på at du skal flytte til fx en ældrebolig, skal kommunen visitere dig – det vil sige, tage stilling til, om du kan godkendes til at få en ældrebolig, plejebolig eller plads på et plejehjem. Her tager kommunen udgangspunkt i dine konkrete behov i forhold til din fysiske, psykiske og sociale situation.

Vurderingen af en ansøgning skal ske i sammenhæng med kommunens øvrige tilbud til personer i eget hjem, fx personlig og praktisk hjælp, dagcenter eller ældrecenter, midlertidig eller permanent dag- eller natpleje, boligændringer i nuværende bolig, særlig støtte eller aflastning eller afløsning af ægtefælle eller andre pårørende.

Du har ikke krav på at få tildelt en ældrebolig, blot fordi du eventuelt har nået en høj alder.

Frit valg

Hvis du bliver godkendt til en ældrebolig eller plejebolig har du ret til frit at vælge blandt sådanne boliger, og ønske en bestemt bolig.

Frit valg af ældrebolig giver fx ret til, at en ægtefælle eller samlever kan flytte med.

Hvornår får jeg en bolig?

Ventetidsgaranti

Hvis du er visiteret til en plejebolig eller en plads på et plejehjem, og er kommet på den generelle venteliste, skal kommunen tilbyde dig en bolig senest to måneder efter du kom på ventelisten. Boligen skal være klar til at flytte ind i senest to uger efter udløb af fristen.

Kommunen kan opfylde garantien ved at tilbyde bolig i kommunen eller plads i en anden kommune, hvor de har aftale om at kunne anvise boliger.

Hvis du afslår et tilbud bliver du ikke slettet fra den generelle venteliste, men starter forfra på en frist på to måneder.

Bolig i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Du har krav på at blive optaget på venteliste, når du ønsker at flytte til en anden kommune af en række nærmere fastsatte grunde.

Tidsbegrænset ophold i en almen aflastningsbolig

Hvad er et tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold er for dig, som af en eller flere grunde, ikke kan klare at bo hjemme i egen bolig med hjemmehjælp.

Hvem kan komme på tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af hvordan du fungerer og hvilke behov du har for pleje, tilsyn og evt. træning.

Du kan få hjælp i form af tidsbegrænset ophold, hvis du:

 • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du kan ikke vente i eget hjem
 • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det kan ikke klares i eget hjem
 • har behov for træningsindsatser efter hospitalsophold, og der er restriktioner i bevægelsesmulighederne, som ikke kan overholdes i eget hjem.
Hvordan får jeg et tidsbegrænset ophold?

Tidsbegrænset ophold tager udgangspunkt i en faglig vurdering af din funktionsevne og individuelle behov for pleje og tilsyn og evt. træning.

Du kan få hjælp i form af tidsbegrænset ophold, hvis du:

 • venter på visiteret bolig eller plejehjem, og du kan ikke vente i eget hjem
 • har behov for at komme til kræfter efter et sygdomsforløb, og det kan ikke klares i eget hjem
 • har behov for træningsindsatser efter hospitalsophold, og der er restriktioner i bevægelsesmulighederne, som ikke kan overholdes i eget hjem.
Hvor længe varer opholdet?

Varigheden af det tidsbegrænsede ophold er efter behov, dog maksimalt tre måneder.

Hvad koster det?

Du skal ikke betale husleje ved tidsbegrænset ophold. Du skal betale for kost og husholdningsartikler på tidsbegrænset ophold.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.