Kan du ikke modtage den nødvendige hjælp i dit eget hjem, kan du i en periode få tilbudt et midlertidigt døgnophold.

Dekorativ billede af Fanø Plejecenter

Et midlertidigt ophold er et tilbud til dig, der har behov for:

 • træning, så du igen kan klare dig i din egen bolig
 • pleje og træning ved akut sygdom, så du undgår sygehusindlæggelse
 • at afklare dit fremtidige behov for hjælp og boform
 • at genvinde din funktionsevne efter en sygehusindlæggelse, så du kan vende tilbage til din egen bolig
 • at du eller din ægtefælle kan blive aflastet i fastlagte, kortere perioder eventuelt som faste intervaller

Hjælpen og opholdets varighed kan variere og bliver givet efter en individuel vurdering af behov.

Kontakt Visitationen, tlf. 76 66 08 66 mellem 8 og 10 på hverdage.

Du kan også tale med din daglige hjemmehjælp eller sygeplejersken.

Praktisk information om midlertidigt ophold på Fanø Plejecenter

 

Ifølge Fanø Kommunes Kvalitetsstandard nr. 6, som
omhandler aflastning og rehabilitering, kan midlertidigt
ophold visiteres med ét af følgende formål:

 • At sikrer aflastning eller afløsning af pårørende.
 • At observerer, pleje og træne borgeren med henblik på at
 • forblive i eget hjem.
 • At observerer, pleje og træne borgeren efter endt
 • sygehusophold.
 • Rehabilitering efter genoptræningsplan fra sygehusophold.
 • At sikrer optimal pleje for døende.
 • At sikrer aktivitetstilbud og socialt samvær i Daghjemstilbud.

For at du kan komme i betragtning til et midlertidigt
ophold, skal der foregå en visitering gennem én af
kommunens visitatorer eller i akutte tilfælde via én af
hjemmesygeplejerskerne.

I løbet af de første par dage, du er på midlertidigt ophold,
udarbejder medarbejderne i samarbejde med dig og evt. dine
pårørende dine individuelle mål for opholdet og sammen med
dig laver de handleplaner for, hvordan du og vi kan arbejde
med, at dine mål opfyldes.

I forbindelse med udredning af dine helbredsmæssige forhold,
vil vi evt. bede om dit samtykke til, at vi indhenter helbredsoplysninger hos din egen læge.

Målene kan f.eks. være

 • At du rehabiliterer med henblik på at vedligeholde/genvinde din funktionsevne.
 • At din rehabilitering lægges i faste rammer.
 • At du undgår unødig indlæggelse på sygehus
 • At du oplever et overskueligt og trygt miljø
 • At du oplever nærvær samt modtager omsorg og pleje.
 • At dine pårørende aflastes.
 • At det afklares, hvilken hjælp du fremadrettet har brug for, for at kunne klare dig i dit eget hjem.

Hvis ét af dine mål er rehabilitering forventer vi, at du er
motiveret for træningen og aktivt deltager i at nå de fastsatte
mål.

På midlertidigt ophold møder du en tværfagligt sammensat
medarbejdergruppe bestående af social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut. Vi har endvidere mulighed for at trække på bl.a. en diætist.

Vi er opmærksomme på, at god kost er af betydning for din
trivsel og rehabilitering. Den varme mad, der serveres i
afdelingen, bliver leveret fra Det Danske Madhus, de øvrige
måltider tilbereder medarbejderne.
Hvis du er småt spisende, er i risiko for at tabe i vægt eller af
andre grunde har brug for vejledning i forhold til din kost, vil
medarbejderne sammen med dig gennemgå din kost via en
ernæringsvurdering.
Hvis du har særlige ernæringsmæssige behov, har du mulighed
for at få specialkost under opholdet. (diabeteskost, puré kost,
skånekost m.m.)

Toiletsager ( inkl. evt. inkontinenshjælpemidler)

 • Tøj (undertøj, bluser, benklæder, sko, jakke/frakke m.m)
 • Alt dit medicin og evt. medicinliste
 •  Personlige hjælpemidler
 • "Borgermappe", hvis du har sådan én.
 • Sygesikringsbevis

Medbring IKKE værdigenstande eller større pengebeløb under
opholdet. Afdelingen påtager sig ikke ansvar for
værdigenstande og penge.

Mens du er på Midlertidigt Ophold, er det en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der varetager dispensering af din medicin. Af sikkerhedsmæssige grunde skal din medicin opbevares aflåst i en boks på din stue.
Dine pårørende skal så vidt muligt sørge for afhentning af
medicin på Apoteket. Du skal selv betale for al medicin og det
vil være ønskeligt, at du har en aftale med Apoteket om
betaling via betalingsservice.

Der er egenbetaling for midlertidigt ophold efter gældende
takster. Fanø Kommune sender en regning til dig.

Transporten til og fra Midlertidigt Ophold er egenbetaling.

Hvis dine pårørende ikke har mulighed for at hjælpe dig med at få vasket dit tøj, er medarbejderne behjælpelig med dette.
Betaling for dette sker sammen med betaling for opholdet.

Pårørende er velkommen - vi ser gerne, at venner og familie
kommer på besøg.
Mens du er på Midlertidigt Ophold, vil dine formiddage ofte
være optaget af træning, samtaler og lign. og da vi tilstræber, at der er roligt mellem kl. 12.30 og kl. 14.30, hvor mange hviler sig, beder vi om, at dine pårørende besøger dig efter kl. 14.30.

Vi gør opmærksom på, at Fanø Plejecenter er røgfrit.
Det ikke tilladt at ryge på beboerstuerne på Midlertidigt Ophold.
Hvis du har behov for at komme ud for at ryge, hjælper
medarbejderne dig med det.

Alkohol kan/må indtages i begrænset omfang og kun i den
udstrækning, at det er foreneligt med målene for dit ophold og
den genoptræning/træning, der foregår. 

Alkoholindtaget må ikke være til gene for øvrige beboere eller
medarbejdere på afdelingen.

Hvis du selv medbringer alkohol, må dette kun indtages på
egen stue.

Ved særlige lejligheder serveres enkelte genstande i
forbindelse med måltider.

Midlertidigt Ophold består af seks 1- værelses lejligheder med
fælles køkken/spisestue samt adgang til fælles opholdstue.
To af værelserne har eget bad og toilet. De resterende deler
bad og toilet to og to.

Der er TV på alle værelser.

Du har mulighed for at medtage din fastnettelefon.
Der betales særskilt for samtalerne iflg. opgørelse fra TDC.
Der er mulighed for, at du benytter Fanø Plejecenters trådløse internet. Spørg medarbejderne om, hvordan du skal logge på.

Lejlighederne er møblerede og du må ikke medbringe egne
møbler. Du må gerne medbringe billeder, der kan stå, blomster til vindueskarmen og lign.

Du må ikke medbringe husdyr.