Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til dig, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i, eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandpleje er derfor regelmæssig, opsøgende tandpleje og behandling, der typisk udføres i borgerens hjem eller efter nærmere aftale i HjemmeTandplejens Tandlægebus ved bopælen.

Formålet med omsorgstandplejen er at understøtte borgeren i at mestre et selvstændigt og sammenhængende liv ved at fremme sundhed og trivsel, herunder at borgeren:

  • har god tyggefunktion
  • har god mundhygiejne
  • undgår sygdomssymptomer og -tilstande i tænder, mund og kæber
  • opretholder / forbedrer livskvaliteten fysisk, psykisk og socialt
  • Undersøgelse af tænder, mund og eventuelle proteser.
  • Tandrensning og forebyggende tiltag.
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund. 

Behandlingerne foregår i borgerens hjem, eller efter nærmere aftale i HjemmeTandplejens Tandlægebus ved bopælen.

Efter hvert besøg efterlades en ”HjemmeTandplejen-har- været-her” - seddel, med anvisninger til borger, evt. pårørende og plejepersonale.

  • Tandpleje der udelukkende har kosmetisk betydning
  • Tandpleje som følge af medfødte, sjældne sygdomme
  • Kroner, broer, implantater og rodbehandlinger

Personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed, vidtgående fysisk eller psykisk handicap ikke har mulighed for at benytte det almindelige tandlægetilbud.

Alle plejehjemsbeboere er berettiget og tilbydes omsorgstandpleje ved indflytning, på nær evt. rask ægtefælle.

(Omsorgstandpleje henvender sig ikke til svagelige ældre/
handicappede, der kan behandles på almindelige handicapvenlige tandlægeklinikker)

For at blive godkendt til omsorgstandpleje kræves visitation.

Kontakt visitator@fanoe.dk

Visitator afgør om du er berettiget til at blive omfattet af omsorgstandpleje.

Fanø Kommune har indgået aftale med HjemmeTandplejen I/S omkring omsorgstandpleje.

Kontaktoplysninger:

HjemmeTandplejen I/S
Sandvadsvej 1
4600 Køge

HjemmeTandplejen

Når der er bevilget omsorgstandpleje henvender HjemmeTandplejen sig til den enkelte borger, eller dennes kontaktperson for besøg i hjemmet.

HjemmeTandplejen afgiver tilbud til kommunen til godkendelse, ved behov for behandlinger ud over ydelser jf. samarbejdsaftalen.

Modtagere af omsorgstandpleje kan ikke samtidig modtage tilskud efter lov om offentlig sygesikring.

Hvis borgeren vælger omsorgstandpleje, betales et fast beløb på 45 kr. pr. måned svarende til 540 kr. pr. år. (1.1.2020-niveau).

Beløbet prisfremskrives én gang om året.

Der sendes en regning hver måned på beløbet.

Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

Sundhedsloven § 131 og 132, (LBK nr. 903 af 26/08/2019).

Tandplejebekendtgørelsen (BEK 1658 af 22. december 2017)

Fanø Kommunes kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje