Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp.

 

 

Hvem kan få hjælp i hjemmet?

Du kan få hjælp i hjemmet, hvis du er handicappet, ældre eller i en periode har været syg og derfor ikke længere har de fysiske eller psykiske færdigheder, du havde tidligere. Afgørelsen om hvilken hjælp, du kan få, bliver truffet på grundlag af en vurdering af dit behov.

Du kan få hjælp til:

 • praktiske opgaver
 • personlig pleje

Hjælp til praktiske opgaver kan udføres af personale fra Fanø Kommune eller du kan få et fritvalgs-bevis. Tryk på Frit valg af leverandør hvis du vil læse mere om dine muligheder.

Du kan helt eller delvist bytte til en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, også mellem personlig pleje og praktisk hjælp. Der kan byttes mellem de ydelser, man er visiteret til og også til ydelser, man ikke er visiteret til, hvis de er omfattet af kommunens serviceniveau for personlig pleje og praktisk hjælp.

Hvordan får jeg hjemmehjælp?

Du skal kontakte kommunen og søge om hjemmehjælp.

I de fleste tilfælde vil du få besøg af en visitator, der vurderer din individuelle og samlede situation. På dette grundlag bliver det afgjort, hvor meget hjælp du kan få, og om du har brug for at få varig hjælp eller hjælp i en kortere periode. Hvis dine behov ændrer sig, skal hjælpen tilsvarende ændres.

Hvis du er interesseret i hjælp i hjemmet skal du kontakte Visitationen.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet ved egen hjælp, kan du søge hjemmehjælp. Hjælp til personlig pleje skal sikre, at du får hjælp til at opretholde din personlige hygiejne.

Hvem kan få hjælp til personlige opgaver?

Du kan få hjælp til personlige opgaver, hvis kommunen vurderer, at du ikke eller kun i begrænset omfang selv kan klare de personlige opgaver.

Sådan søger du om hjælp

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune.

Personlige opgaver kan være:

Hjælp til personlig pleje kan omfatte:
• bad 1 gang ugentligt
• personlig hygiejne
• af- og påklædning
• toiletbesøg
• forflytning og lejringer
• anretning af (leveret) mad
• hjælp til indtagelse af mad
• støttestrømper, høreapparater og lignende
• medicingivning
• kateter- og stomipleje
• træning i hjemmet - Hverdagstræning og mobilisering.

Levering af hjælpen:

• Den aftalte hjælp leveres med det indhold, der fremgår af afgørelsesbrev.

• Hjælpen iværksættes senest dagen efter, at hjælpen er aftalt.

• Ved akut behov får borgeren hjælpen straks.

• Ved ændringer i behovet for hjælp, foretages re-visitation, der kan føre til ny afgørelse.

• Der må ikke forekomme aflysninger fra Fanø Kommunes side.

• Hjælpen ydes indenfor den aftalte tid, plus/minus 1 time.

• Borgere der får morgenhjælp, får hjælpen inden kl. 11.00 både på hverdage og i weekender.

• Borgere, der skal have hjælp til morgenmad, tilbydes hjælp inden kl. 10 på hverdage og i weekender.

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i hjemmet, kan du søge hjemmehjælp. Hjælp til praktiske opgaver skal sikre, at du efter behov får hjælp til rengøring, tøjvask, indkøb m.m.

Hvem kan få hjælp til praktiske opgaver?

Du kan få hjælp til praktiske opgaver, hvis kommunen vurderer, at du eller de øvrige medlemmer af din husstand ikke eller kun i begrænset omfang selv kan klare de praktiske opgaver.

Sådan søger du om hjælp

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune.

Praktiske opgaver kan være:

Hjælpe til rengøring omfatter:

Rengøring og udluftning af rum, der svarer til en 2-værelses lejlighed, dvs. entré, badeværelse, køkken, opholdsstue, soveværelse.

• Rengøring af gulve (støvsugning og gulvvask)

• Aftørring af støv

• Rengøring af badeværelse

• Rengøring af køkken(opvask, rengøring af køleskab og køkkenbord)

• Skift af sengelinned.

Hjælp til tøjvask omfatter:

Vask af tøj i egen maskine eller i ejendommens fællesvaskeri.

• Vask af personligt tøj, sengelinned og håndklæder

• Tørring af tøj

• Lægge tøj sammen

• Lægge tøj på plads

Undtagelsesvis kan der ydes hjælp til strygning af bluse/kjole eller bukser.

Hjælp til indkøb omfatter:

• Hjælp til udfærdigelse af indkøbsliste

• Bestilling af varer til udbringning fra en handlende - Hjælp til at sætte varer på plads

Levering af hjælpen:

• Den aftalte hjælp leveres med det indhold, der fremgår af afgørelsesbrevet

• Hjælpen iværksættes senest 7 dage efter, at den er aftalt.

• Hjælpen ydes indenfor den aftalte tid (formiddag eller eftermiddag).

• Hjælpen ydes til de aftalte opgaver og ikke i tid. Det vil sige, at når de aftalte opgaver er udført, går hjælperen videre til andre opgaver.

• Hjælpen ydes hver 14. dag, indkøb og tøjvask dog som hovedregel 1 gang om ugen. Hjælp i forbindelse med mad/køkkenhygiejne ydes efter behov. Kun i specielle situationer udføres hjælpen oftere.

• Der er mulighed for at bytte visiterede ydelser inden for praktiske opgaver til andre ydelser efter indbyrdes aftale mellem borgeren og hjælperen.

• Det er en betingelse at de ydelser der byttes til er omfattet af Fanø kommunes fastsatte serviceniveau for praktiske opgaver.

• Hvis ydelsen byttes væk mere end 3 gange i træk, skal visitator vurdere om borgeren fortsat er berettiget til ydelsen.

• Der kan forekomme aflysninger ved helligdage og efter borgerens ønske.

• Hvis der er aflysninger fra leverandørens side, tilbydes en ny tid indenfor 7 dage.

• Ved ændringer i behovet for hjælp, foretages re-visitation, der kan føre til ny afgørelse.

Bor du i eget hjem, og er du syg eller handicappet, kan du efter behov få bevilget madservice.

Du kan få madservice i kortere eller længere perioder, hvis:

 • du ikke magter at tilberede ernæringsrigtig kost
 • Visitationen vurderer, at du ikke selv kan klare den daglige madlavning

Du bestiller mad for en uge ad gangen. Hver uge kan du vælge mellem en række forskellige retter fra et menukort. Hvis du ikke vælger, vil du automatisk modtage de første syv hovedretter på menukortet. Du opvarmer selv maden, når du ønsker at spise den. Du kan visiteres til hjælp til at opvarme og anrette maden, hvis du har brug for hjælp til dette.

Hvis du har særlige behov, har du mulighed for at få for eksempel:

 • specielle diæter, som er anbefalet af din læge, sygehuset eller plejepersonalet
 • tygge- og synkevenlig mad
 • mad med høj energi, hvis du ikke kan spise så meget

Kontakt Visitationen eller din kontaktperson hvis du har behov for madservice.

Læs mere på Det Danske Madhus her

Borgerne, der er visiteret til hjælp til praktiske opgaver efter Serviceloven § 83, kan vælge mellem

 1. den kommunale leverandør, Fanø Kommune, eller
 2. et fritvalgsbevis

Et fritvalgsbevis giver borgeren mulighed for selv at købe den hjælp, han eller hun er visiteret til. Borgeren får dermed ret til at vælge og indgå aftale med en CVR-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp. Fanø Kommune afregner den faktiske pris med den valgte leverandør, dog max kr. 415 pr. time (2020-priser).

Ved begge muligheder er det Visitationen, Fanø Kommune, der ud fra Servicelovens § 83 visiterer den hjælp, borgeren er berettiget til. Hjælpen skal svare til Fanø Kommunes kvalitetsstandarder og kommunen er forpligtet til at føre tilsyn med at det sker.

For begge muligheder gælder endvidere, at hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp, det vil sige, at borgeren forventes at deltage i det omfang, det er muligt.

Du kan få yderligere oplysninger om fritvalgsbevis ved at henvende dig til visitationen på tlf. 76 66 08 66 mellem klokken 8 og 10 eller på mail: visitator@fanoe.dk

Når du får hjælp i dit hjem, bliver dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Ifølge arbejdsmiljøloven skal arbejdet planlægges, så det kan udføres sikkerheds– og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Arbejdspladsvurdering (APV)
Når du er bevilget ydelser fra Fanø Kommune, bliver dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. De arbejder dagligt i mange hjem. De er derfor udsat for mange forskellige belastninger, som vi gerne vil minimere mest muligt. Der vil derfor blive udarbejdet APV i dit hjem.
Dette er nødvendigt for at sikre, at dit hjem er indrettet, så medarbejderne kan udføre arbejdet fuldt forsvarligt og levere hele den bevilgede hjælp i fuldt omfang.
En APV udarbejdes første gang hjælpen iværksættes, og derefter hvert 3. år, medmindre der iværksættes mere hjemmehjælp.

Som bruger skal du være opmærksom på følgende:

Ved opstart af hjælpen aftaler du med hjemmeplejen, hvornår en APV kan udarbejdes. Fanø Kommune vurderer, hvilke faglige medarbejdere der skal hjælpe dig i forhold til de bevilgede indsatser. Bruger du f.eks. lift, vil der altid være mindst 2 medarbejdere til stede.

Personlig hjælp
De hjælpemidler, der er nødvendige, for at vi kan hjælpe dig, skal være til stede. Fanø Kommune udlåner disse hjælpemidler til dig ud fra en vurdering af dit behov og uden udgift for dig. Engangsvaskeklude og sæbe skal du selv sørge for.
Det kan blive nødvendigt at dække eventuelle gulvtæpper med køreplader og udligne dørtrin, ved anvendelse af hjælpemidler så som lift, plejeseng, toiletstol og lignende.

Pladskrav
Der er fra Arbejdstilsynet udfærdiget regler om pladskrav som skal overholdes når der er medarbejdere fra Fanø Kommune i hjemmet.
Disse er bl.a.: 75 cm friplads på den/begge sider hvor arbejdet foregår, fx mellem toilet/bækkenstol/kørestol/seng og væg. 50 cm fri passage mellem installationer/møbler mm. Hvor der er behov for lift, kræves 200 cm friplads foran sengen, svarende til hele sengens længde.
Når der laves APV vil der blive taget mål osv. for at sikre at pladskravene er opfyldt.

Personlig hygiejne
Hvis dit badeværelse er for lille til at medarbejderne kan arbejde i sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige arbejdsstillinger, vil vi gerne hjælpe dig med den personlige hygiejne i et andet rum.

Håndhygiejne
Medarbejderne skal kunne vaske og tørre deres hænder. De medbringer selv flydende sæbe, hvis ikke dette er tilgængeligt i hjemmet. Der skal være et rent håndklæde el. lign i hjemmet, som de kan tørre deres hænder i.

Praktiske opgaver
Når APV-medarbejderne kommer i dit hjem i forbindelse med opstarten af hjælp til rengøring, medbringer hun en moppefremfører, som hjemmehjælperen skal bruge i forbindelse med gulvrengøring. Denne moppefremfører kommer til at stå i dit hjem. Når hjemmehjælperen herefter kommer for at gøre rent, medbringer hun selv diverse klude og rengøringsmidler. Rengøringsmidlerne er ph-neutrale og miljø- og allergivenlige. Efter hver rengøring tager hjemmehjælperen brugte klude med retur til Fanø Plejecenter, hvor de vaskes. Der anvendes således rene klude til alle rengøringsopgaver.
Hvis hjemmehjælperen skal hjælpe med støvsugning, skal du selv stille funktionsduelig støvsuger til rådighed. Støvsugerrøret skal have en længde, der gør, at medarbejderne kan arbejde i forsvarlige arbejdsstillinger. Denne svarer til 140 cm, og gerne med teleskopstang. Medarbejderne må ikke flytte på støvsugere m.m. ved niveauforskelle. Hvis både stueetage og 1. sal skal støvsuges, skal der være en støvsuger til rådighed på begge etager.

Fysiske forhold
Der skal være god plads omkring dine møbler i de rum, hvor medarbejderne skal arbejde. De må ikke flytte møbler el. lign., ud over lette spisestuestole i forbindelse med støvsugning og gulvvask.

Gangarealer og løse ledninger og tæpper
Gangarealer skal være plane. Der må ikke ligge løse ledninger og løse tæpper, der kan udgøre en faldrisiko for medarbejderne.

Rygning - Lov om røgfri miljøer
Formålet med rygeloven er at undgå generne og sundhedsfaren, der er forbundet med rygning og passiv rygning.
Medarbejderen, der kommer i dit hjem må ikke ryge når de er på arbejde.
Du skal sikre medarbejderne et røgfrit arbejdsmiljø i dit hjem. Derfor forud-sættes det, at du og andre ikke ryger, mens medarbejderen er i dit hjem. Hvis du eller andre i hjemmet ryger, henstiller vi til, at der luftes godt ud både før - og når medarbejderne er hos dig.

Husdyr
Hvis der er husdyr i hjemmet, må disse ikke være til gene for medarbejderne. Der kan stilles krav om at dyrene lukkes inde i et værelse.

Nøgleboks
Hvis medarbejderne skal kunne komme ind i dit hjem for at yde hjælpen, opsætter hjemmeplejen en elektronisk lås på din dør.

Adgangsforhold
Der skal være gode adgangsforhold til dit hjem, også om vinteren.
Du skal være særlig opmærksom på forhold som f.eks. udendørs belysning, jævn flisebelægning og grus/salt i glat føre.
Husnummeret skal kunne ses, også aften / nat.
Det påhviler dig som modtager af hjemmehjælp, at sørge for der er fremkommeligt ved dit hus. Hvis du ikke selv er i stand til at sørge for, at der fx. bliver ryddet for sne eller is fra vejen op til hoveddøren, er hjemmeplejen behjælpelig med at kontakte et hjemmeservicefirma med henblik på at få opgaven løst.

Belysning
Belysningen i hjemme skal være så god, at medarbejderne let kan orientere sig og udføre de forskellige opgaver, uanset tidspunkt på døgnet.

El-installationer
Dine el-installationer skal være sikkerhedsmæssigt i orden.

Accept
Det er nødvendigt, at du accepterer ovennævnte.
I modsat fald vil de bevilgede indsatser blive tilpasset de muligheder, der er i dit hjem.

Kan du ikke modtage den nødvendige hjælp i dit eget hjem, kan du i en periode få tilbudt et midlertidigt døgnophold. Læs mere om tilbuddet her

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen.

For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en patient bliver skadet eller udsat for en risiko for skade.

Det er vigtigt at kende til sådanne hændelser eller fejl. Sundhedsvæsenet kan lære af dem og undgå, at andre bliver udsat for det samme.

I det lys har det stor betydning, at du som patient rapporterer, hvad du har oplevet. Patienter og deres pårørende er særlig gode til at opdage problemer med sikkerheden, fordi de er med i hele forløbet.

Derfor har du som patient mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Dansk PatientSikkerhedsDatabase (DPSD). Den samme mulighed har dine pårørende.

Hvad er en utilsigtet hændelse?
En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: ’Det her gik ikke som forventet. Nu er en patient kommet til skade eller har været i risiko for at blive skadet. Det må ikke ske igen’.

En utilsigtet hændelse kan for eksempel være hvis du:

 • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
 • falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet
 • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk
 • bliver glemt på et toilet, fordi der er sket misforståelser

Det er vigtigt at bide mærke i ordet ’utilsigtet’. Ordet siger, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan: Personalet regnede ikke forkert med vilje, og patienten blev ikke glemt med vilje.

Ingen går på arbejde med den hensigt at gøre skade. Utilsigtede hændelser sker, hvis der er mangler eller brister i de systemer, der skal sørge for, at sikkerheden er i orden.

Hvad kan du rapportere?
Som patient eller pårørende kan du rapportere utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Uanset hvor hændelsen skete, eller hvor den blev opdaget, kan den rapporteres. Det kan fx være:

 • En patient får forsinket behandling, fordi henvisningen fra den praktiserende læge ikke er nået frem til den rette modtager.
 • En patient, der er udskrevet fra sygehuset får ikke besøg af hjemmeplejen, fordi der er sket misforståelser mellem sygehus og hjemmepleje.

Alt i alt kan du rapportere hændelser, hvor mangler eller brister i sikkerheden førte til, at en eller flere personer blev skadet eller udsat for en risiko for skade.

Hvordan rapporterer du?
På adressen www.dpsd.dk er der et skema, hvor du skriver din rapport. I skemaet er der en vejledning.

Du kan rapportere anonymt, men det er en fordel at skrive navn og e-mail, eller telefonnummer på rapporten. Så er det muligt at kontakte dig, hvis der er behov for at få flere oplysninger til brug for beslutninger om, hvordan man bedst kan skabe øget patientsikkerhed.

Hvad sker der med rapporten?
Rapporten går automatisk til det eller de steder, hvor hændelsen er sket.

Rapporten bliver gennemgået med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvordan det kunne ske, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges. Derefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Patientombuddet. Patientombuddet indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet.

Du får ikke svar tilbage på, hvad der er sket af ændringer ud fra netop din rapport, men på www.dpsd.dk kan du finde mere generel information om rapporteringssystemet, og de nationale tiltag, der iværksættes på baggrund af de rapporterede hændelser.

Links
Patientombuddet administrerer både systemet for rapportering af utilsigtede hændelser og patientklagesystemet. Hvis du rapporterer en utilsigtet hændelse, er det ikke det samme som at indgive en klage over den behandling, du har modtaget i sundhedsvæsenet.

Du kan læse mere om de forskellige muligheder på www.patientombuddet.dk.

www.patientforsikringen.dk kan du læse om, hvordan du kan søge erstatning for en skade.