Efter voldsomme oversvømmelser i Centraleuropa i 1998-2002 besluttede EU, at alle medlemslande skal planlægge for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (EU over-svømmelsesdirektiv) trådte i kraft d. 26. november 2007 og er implementeret i dansk lovgivning ved lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer og bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Oversvømmelsesdirektivet pålægger medlemslandene at vurdere og styre risikoen for ekstreme oversvømmelser, som kan medføre væsentlige negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet. Direktivet forpligter EU's medlemslande til at udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser for områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse. I 2011 blev de første 10 risikoområder udpeget i Danmark, og de berørte kommuner har siden udarbejdet deres første risikostyringsplaner inden afslutningen på planperioden i 2015, hvilket betyder de efterfølgende skal revurderes og om nødvendigt ajourføre hvert sjette år.

Risikoområdet Nordby

Kystdirektoratet har i 2018 fortaget en revurdering og ajourføring af udpegningen af risikoområderne fra første planperiode. På baggrund af den nationale vurdering af risikoen for oversvømmelse er risikoområde Nordby udpeget som nyt risikoområde og skal derved følge kravene til udarbejdelse af en risikostyringsplan på samme måde som de 22 kommuner, der blev udpeget i 2011. Risikoområde Nordby er en del af udpegningen for ’Esbjerg’ risikoområde, som potentielt er truet af oversvømmelser fra havet, se Figur 1.

Kystdirektoratet ligger blandt andet til grundlag for udpegningen at der er identificeret fem tydelige grupperinger af grid-celler med kategorien ’Meget høj risiko’ /5/. Fire af disse grupperinger ligger i Esbjerg by, hvor de primært er lokaliseret på havnen og i de kystnære boligområder, mens grupperingen på Fanø dækker det centrale af Nordby.

Risikostyringsplanen er på nuværende tidspunkt i offentlig høring indtil d. 17. november.

Du kan læse planen og komme med høringssvar her.