Situationen på Fanø

For Fanø giver de stigende vandmængder primært problemer i forhold til den stigende havvandsstand. Havvandsstigningen vil betyde forøget risiko for oftere og større stormfloder over de næste 50 år. Derudover betyder en stigende havvandstand også en stigende grundvandsstand, dette kan ligeledes være et problem, da grundvandet på Fanø i forvejen ligger forholdsvist højt.

Fanøs undergrund består primært af sand. Byerne er forholdsvis grønne og omfanget af belægninger er ikke stor sammenlignet med større byer. Store regnskyl giver derfor på nuværende tidspunkt ikke de store ophobninger af vand, med mindre der er stormflod eller grundvandet står ualmindeligt højt. Hele regnvands- og spildevandssystemet er separeret og blev renoveret fra 1995-2000. Efter den hydrauliske model kan regnvandssystemet i Nordby og Sønderho klare en 5 års regn i 2050 uden at bebyggelsen oversvømmes. Der kan dog dannes mindre ophobninger (3-10 cm) af vand på vejbanen forskellige steder i Nordby og Sønderho.

Hvad kan klimatilpasningsplanen?

Med klimatilpasningsplanen ønsker Fanø Byråd på borgernes og virksomhedernes vegne at være forberedt på de kommende klimaforandringer. Byrådets mål med planen er at mindske de skader, som følge af stigende havvand og at sikre at nye bolig- og erhvervsområder udformes og placeres med tanke for den stigende vandmængde (havvand, regn- samt grundvand). Det langsigtede mål er at byerne og sommerhusområderne, også i 2050, skal kunne modstå havvandstande, som statistisk set kun forekommer hvert 100. år. I forhold til regnvand er det Fanø Kommunes mål at regnvandssystemet også i 2050 skal kunne klare en 5 års-regnhændelse.