Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådets formål

Handicaprådet rådgiver byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som har betydning for mennesker med handicap. Derudover kan handicaprådet tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til initiativer.

Handicaprådets opgaver

  • Byrådet hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan behandle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

  • Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde, eller på anden måde give byrådet en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

  • Handicaprådet kan tage kontakt til andre handicapråd eller organisationer mv.

  • Handicaprådet kan rette henvendelse til Det Centrale Handicapråd for at få belyst særlige temaer ud fra et landsdækkende perspektiv.

  • Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Rådets organisatoriske forankring

Sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet varetages af Fanø Kommune.
Handicaprådet er politisk forankret under Erhvervs- og turistudvalget.

Handicaprådets sammensætning 

Rådet består af 3 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) og 3 medlemmer udpeget efter indstilling af byrådet, heraf et antal dets medlemmer.
DSI kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Flytter et medlem af handicaprådet fra kommunen inden udløb af handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i handicaprådet, og der udpeges en ny stedfortræder.
Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

Valg af formand

Handicaprådet vælger sin formand blandt medlemmerne af rådet.

Mødeafvikling mv.

Handicaprådets møder afholdes for lukkede døre.
Handicaprådet kan indkalde kommunale medarbejdere til drøftelse af særlige spørgsmål.

Handicaprådet afholder møde mindst 2 gange årligt, eller så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Formanden bestemmer tid og sted for mødernes afholdelse og indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmerne og eventuelle kommunale medarbejdere, jf. ovenstående.

Formanden fastsætter dagsorden for møderne og udsender dagsorden senest 5 dage forinden mødet.

Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagordenen, skal dette meddeles formanden senest 14 dage før mødets afholdelse.

I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes skal formanden så vidt muligt underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet.
Formanden leder udvalgets møder og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Ved hvert mødes afslutning underskrives protokollen af medlemmerne.

Formanden drager omsorg for udførelse af beslutningerne.
Handicaprådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Beslutninger træffes ved stemmeflertal.

Diæter mv.

Medlemmer af Handicaprådet modtager diæter og godtgørelse for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse.

Handicaprådets funktionsperiode

Handicaprådet virker for en fireårig periode, som svarer til de kommunale råds valgperiode.

Medlemmerne fungerer dog, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.
Rådets første funktionsperiode er fra 1. april 2006 til 31. december 2009.

Brugerrepræsentanter:
Lone Eriksen (Formand)
Lise Lundoff Larsen
Poul Jeppesen

Udpeget af Byrådet:
Marius Nielsen, Byrådsmedlem
Dennis Feldberg, Byrådsmedlem 
Karen Jeppesen, Byrådsmedlem

Sekretær:
Søren Lück Maden, Velfærdschef

Kontakt til Handicaprådet kan ske via mail