Folkeoplysningsloven fastsætter de landsdækkende rammer for folkeoplysende virksomhed.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter retningslinjer om tilskud og lokaleanvisning.

Folkeoplysningsudvalget fastlægger fordelingen af den af byrådet vedtagne budgetramme, herunder start- og udviklingspuljen.

De økonomiske rammer bør kunne modsvare behovet for udvikling.

Folkeoplysningsudvalget skal høres vedr. folkeoplysningspolitikken, budget og regler på området, herunder nyetablering/ændring af kommunale lokaler og udendørs anlæg.

Folkeoplysningspolitikken skal sammen med de øvrige politikker skabe gode rammer for borgernes deltagelse i fritidsaktiviteter.

Der skal være nær sammenhæng mellem det folkeoplysende område og andre politikområder.

Alle borgere skal have lige adgang til at deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter.

Det skal være let tilgængeligt at deltage i fritidsaktiviteter, både administrativt og fysisk.

Folkeoplysningspolitikken skal fremme samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysende virksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter.

Folkeoplysningspolitikken skal udvikles løbende og være et dynamisk redskab i forhold til at udvikle og understøtte aktiviteterne på folkeoplysningsområdet.

Der skal være anerkendelse og opbakning af de frivillige lederes, instruktørers og ildsjæles arbejde i foreningslivet og øget fokus på disses fortsatte muligheder for udvikling og motivation.

Folkeoplysningsudvalget sammensætning:

Sven Aage Hansen (valgt af foreningsområdet) 
Helle Nørby (valgt fra foreningsområdet)
Henning Kjærgaard - (valgt fra voksenundervisningsområdet) 
Flemming Thiesen - (valgt fra foreningsområdet) 
Peter L. Kristensen - (valgt fra foreningsområdet) 

Suppleanter:
Kirsten Maagaard - (valgt fra foreningsområdet) 
Karsten Deutschbein - (valgt fra foreningsområdet)