Det er sygehusets læger, der vurderer, om du har behov for genoptræning. Sygehuset udarbejder en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter kontakter kommunen dig med et konkret tilbud om genoptræning.

Hvis du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Hvis du har fået problemer med at klare det, du plejer i din dagligdag, fordi du er eller har været syg, kan du få tilbud om træning, uden at du har været på sygehuset.

Kontakt Visitationen, Fanø Kommune om dine muligheder for træning.

I Fanø Kommune kan træningen foregå forskellige steder:

 • i dit eget hjem
 • i Sundhedshuset
 • på Fanø Plejecenter
 • i Fanø Trimcenter

Det er terapeutens faglige vurdering der afgør, hvor du vil blive tilbudt træning.

Med en genoptræningsplan fra et sygehus kan du vælge at gå til genoptræning i en anden kommune end den, du bor i, hvis den anden kommune har kapacitet til det.

Du skal henvende dig til din læge eller til Visitationen for oplysninger om genoptræning.

Som udgangspunkt vil henvisningen til vederlagsfri fysioterapi være til en privat klinik for fysioterapi. Borgere i Fanø Kommune har muligheden for frit valg og kan modtage vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi.

Du kan få gratis (vederlagsfri) fysioterapi, hvis:

 • du har et svært fysisk handicap
 • du har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom
 • din tilstand er varig.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på diagnoselisten i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget.

Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du har en henvisning fra din læge, kan du få tilskud til behandling hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Opstart af træning

Borgere, som skal opstarte træning indkaldes til første test/træning via brev i e-boks.

Borgere, som er fritaget for e-boks, indkaldes via A-brev eller via telefonopkald.

Udeblivelse for borgere der ikke er startet

Gælder også for borgere, der udebliver fra en tid og ikke har aftalt nye tider

 • Udebliver borgeren fra sin første tid, forsøger vi at kontakte ham/hende via telefon. Hvis terapeuten ikke får kontakt på telefonen lægges besked på telefonsvareren evt. suppleret med SMS. Reagerer borgeren ikke på opkaldet, sættes borgeren i pause i 14 dage.
 • Hvis borgeren ikke henvender sig inden for de 14 dage, afslutter borgeren sig selv. Der sendes ikke ny indkaldes til borgeren.
 • Terapeuten dokumenterer i omsorgssystem, at borgeren ikke er mødt op til første aftale og er forsøgt kontaktet via telefonopkald.
 • Henvisende læge og egen læge får tilsendt besked om at borgeren er afsluttet på grund af udeblivelse. 

Udeblivelse for borgere, som er startet i træningsforløb

 • Udebliver borgeren to gange uden afbud, har borgeren afsluttet sig selv og får ikke tilbudt en ny tid. For de borgere, der går på hold eller på anden måde har faste aftaler om dage, de plejer at træne på, orienteres via brev om, at de er afsluttet.
 • Terapeuten dokumenterer begge gange i omsorgssystem, at borgeren er udeblevet og efter 2. gang, at der er sendt brev til borgeren om, at han/hun er afsluttet.
 • Henvisende læge og egen læge får tilsendt besked om at borgeren er afsluttet på grund af udeblivelse. 

Pause hvor borgeren selv skal vende tilbage for ny aftale

 • Er det aftalt med en borger, at han/hun gerne vil holde pause, skal det aftales tydeligt, hvor længe der holdes pause og at borgeren selv skal henvende sig igen, når træningen ønskes genoptaget. Med mindre andet aftales, kan en pause max. vare 2 mdr. Terapeuten noterer tydeligt i omsorgssystem, hvad der er aftalt og hvornår, der skal følges op på aftalen.
 • Hvis borgeren efter den aftalte pause ikke henvender sig og aftaler ny tid, har borgeren afsluttet sig selv.
 • Terapeuten dokumenterer i omsorgssystem at borgeren er afsluttet, fordi han/hun ikke har henvendt sig igen som aftalt
 • Henvisende læge og egen læge får tilsendt besked om at borgeren er afsluttet på grund af udeblivelse. 

Pause hvor terapeuten skal vende tilbage for ny aftale

 • Hvis det er aftalt med en borger, at han/hun skal holde pause og at terapeuten skal henvende sig igen efter en periode, skal det være tydeligt, hvor længe pausen varer. Terapeuten noterer tydeligt i omsorgssystem, hvad der er aftalt og hvornår, der skal følges op på aftalen. Med mindre andet aftales, kan en pause max. vare 2 mdr.
 • Hvis borgeren efter endt pause alligevel ikke er klar til at genoptage træningen, skal der indgås en ny aftale om genoptagelse af træningen. Dokumenteres tydeligt i omsorgssystem. Med mindre andet aftales, kan en pause max. Forlænges med yderligere 2 mdr.
 • Henvisende læge og egen læge får tilsendt besked om at borgeren har valgt at afsluttet træningsforløbet inden endelig slutstatus.