Alle, der får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, har ifølge loven pligt til at underrette kommunen. Det samme gælder hvis barnet lever under forhold, der kan bringe dets sundhed eller udvikling i fare.

Når du underretter kommunen om et konkret barn eller en ung, skal kommunen inden for seks hverdage sende en kvittering på underretningen.

Som underretter bliver du ikke part i sagen. Du får derfor ikke efterfølgende oplysninger om, hvilken hjælp eller støtte, kommunen vælger at give barnet.

Offentligt ansatte og personer, der udøver offentligt hverv, har en skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de får kendskab til bekymrende forhold. Fagpersonen får som udgangspunkt en orientering om, hvorvidt underretningen har ført til opfølgende undersøgelser eller foranstaltninger. 

Du kan kontakte kommunen på den måde du vil.

Du kan:

  • gøre det digitalt via selvbetjeningsløsninger (de grønne bjælker her på siden)
  • skriv en e-mail
  • ringe
  • møde frem osv.

Underretningen kan også ske anonymt, hvis du ønsker det.

Står du i en alvorlig og akut situation, hvor et barn og/eller en ung har brug for hjælp udenfor forvaltningens åbningstid, skal du kontakte den sociale bagvagt på telefonnummer
21 74 14 48 eller 114.

Når kommunen modtager en underretning, har den pligt til at vurdere, om der er grundlag for at undersøge barnets forhold.

Inden for 24 timer skal kommunen vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

I sager om overgreb mod børn og unge kan myndighederne udveksle oplysninger mellem kommune, politi og anklagemyndighed samt mellem de involverede myndigheder, hvor et børnehus benyttes.

Hvis du ikke oplever, at kommunen handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen om din bekymring. På Børne- og Socialministeriets hjemmeside kan du læse mere om underretningspligten.

Er du i tvivl om et barns trivsel, kan du ringe og få rådgivning hos ForældreTelefonen hos Børns Vilkår. Den gratis rådgivning er en anonym service for forældre, bedsteforældre, venner, naboer og andre i barnets eller den unges netværk.

Når man henvender sig til Fanø Kommune, Social & Myndig, Børn og Unge kan man få åben rådgivning og vejledning af en familierådgiver. Det gælder også for børn og unge, at de kan møde op og anmode om åben rådgivning. Åben rådgivning kan gives anonymt, men mange gange vil man aftale, at der oprettes en sag på barnet/den unge.

En sag på et barn/en unge kan også påbegyndes, hvis Børn og Unge afdelingen indkaldes til møde af fx sundhedsplejerske, daginstitution, skole eller sygehus. En sådan indkaldelse vil i udgangspunktet være efter aftale med forældre/forældremyndighedsindhaver(e) og med deltagelse af forældre og evt. barn/ung. Møderne hedder TVÆRS møder og afholdes ofte på institutionen/skolen. Med til mødet er forældremyndighedsindehaveren(e), sundhedsplejen, psykolog, daginstitution eller skole. Myndighedsrådgiver fra Børn og Unge deltager i første omgang som konsulent. På mødet aftales, hvorfra barnet/den unge i samarbejde med forældrene kan støttes fremadrettet. Det kan fx være via Børn og Unge afdelingen, PPR, sundhedspleje, skole eller dagtilbud.

Fanø Kommune, Social & Myndighed opretter sag på et barn/en ung, når der indgår en underretning med bekymring for et barn/ung eller en familie. Alle underretninger vurderes inden for 24 timer og skal tages lige alvorligt uanset om de kommer fra en anonym underretter, en privat person eller en offentligt ansat, som gennem sit arbejde er i kontakt med barnet, den unge eller familien. Underretninger kan komme fra andre offentlige myndigheder som fx politiet.  

Når Social og Myndighed har modtaget en underretning, sendes der inden for 6 dage en kvittering for underretningen til den person, der har underrettet.

Social og myndighed vurderer herefter underretningen. Er det nødvendigt, indhenter Social og Myndighed oplysninger fra skole, daginstitution eller andre, som kender barnet eller den unge. 

Forældrene orienteres i udgangspunktet om, at der er modtaget en underretning samt om underretningens indhold og vil blive bedt om samtykke til, at Social og myndighed indhenter de oplysninger, der er nødvendige for at kunne vurdere underretningen.  Forældrene involveres både i dette og det efterfølgende forløb med henblik på, at barnets eller den unges vanskeligheder så vidt muligt løses i samarbejde med forældrene. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om en underretning om at et barn/en ung er udsat for vold eller overgreb. I disse situationer kan Social og Myndighed foretage samtale med barnet uden forældrenes viden eller samtykke.

Social og Myndighed har pligt til at vurdere underretningen så tilpas grundigt, at det bliver klart, om der er behov for tilbud om en forebyggende indsats, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse (§ 50 undersøgelse), eller om sagen kan henlægges.

Hvis der er tale om en konkret og afgrænset problemstilling, vil Social og Myndighed tilbyde barnet/den unge og/eller familien en forebyggende indsats efter § 11. Det er i situationer, hvor det ikke er nødvendigt at udarbejde en børnefaglig undersøgelse for at afklare, hvad der skal til for at kunne løse barnets/den unges udfordringer. Det kan fx være tilbud om familiebehandling, kontaktperson eller lignende, som forventes at være af kortere varighed. Lovgivningsmæssigt er der ikke tidsbegrænsning i fht. § 11, men der følges jævnligt op for sikring af, at der træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse, såfremt vanskelighederne alligevel ikke kan løses med et tilbud efter § 11. 

Hvis der er grundlag for at antage, at et barn/en ung har behov for særlig støtte pga vanskeligheder, som ikke kan løses via forebyggende indsatser efter § 11, skal der træffes afgørelse om børnefaglig undersøgelse.

Formålet med en børnefaglig undersøgelse er at fastslå, om der skal ydes støtte til barnet eller den unge – eller evt. til hele familien efter Servicelovens § 52. En børnefaglig undersøgelse foretages ved at indhente oplysninger omkring barnet/den unge fra fx skole, daginstitution, sundhedspleje, egen læge og ved forældre og barnet/den unge selv. Der undersøges på barnets/den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber og andet relevant. En børnefaglig undersøgelse laves i samarbejde med barn/ung og forældre og munder ud i en begrundet stillingtagen til barnets/den unges behov. Der er frist på afslutning af den børnefaglige undersøgelse inden for 4 mdr. fra grundlaget for afgørelsen. 

Den børnefaglige undersøgelse vil afdække barnets/den unges vanskeligheder og skal munde ud i en afgørelse om særlig støtte/foranstaltninger, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte. Inden der iværksættes en foranstaltning, udarbejdes en handleplan, som beskriver formålet med foranstaltningen er. Handleplanen skal udarbejdes i samspil med barnet/ung/familie og gennem dialog inddrage barnets/den unges egen forståelse og holdning til den konkrete foranstaltning. 

Foranstaltninger er beskrevet i Servicelovens § 52. Der er mange forskellige muligheder og nogle gange får man tilbudt flere foranstaltninger på én gang til løsning af forskellige vanskeligheder.

Der kan fx være tale om:

Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign.

Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet

Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer

Døgnophold for forældre og barn/ung eller andre familiemedlemmer hos plejefamilie, opholdssted, døgninstitution eller botilbud

Aflastningsordning

Kontaktperson for barnet/den unge eller for hele familien

Anbringelse af barnet/den unge

Formidling af praktiktilbud samt udbetaling af godtgørelse

Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. 

Når foranstaltningen er startet, skal Social og Myndighed følge indsatsen og revidere handleplanen, så den hele tiden afspejler barnets eller den unges behov for støtte.

Hvert halve år skal Social og Myndighed have en samtale med barnet eller den unge med det mål at give barnet/den unge mulighed for frit at tilkendegive oplevelser og synspunkter om den indsats, der er iværksat. Hvis barnet ønsker det, kan han eller hun medbringe en bisidder til samtalen.

På baggrund af samtalen med barnet eller den unge, samt efter kontakt med forældremyndighedsindehaveren, skal Social og Myndighed foretage vurdering af, om indsatsen skal ændres og handleplanen revideres.

Samtidig koordinerer Social og Myndighed de tværfaglige indsatser, der er sat i gang, jf. handleplanen. 

Hvis undersøgelsen konkluderer, at barnet/den unge skal anbringes uden for hjemmet – og hvis forældrene ikke vil give samtykke til det – kan en tvangsanbringelse være nødvendig. Det kan dog kun ske, hvis dét, at barnet bliver boende hjemme, betyder, at der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling. Det er Børn- & Ungeudvalget, som træffer afgørelse om tvangsanbringelse. Børn- & Ungeudvalget består af en dommer og 3 politikere fra Byrådet samt en børnesagkyndig. 

Esbjerg Kommune har udarbejdet en Sammenhængende Børnepolitik, der blandt andet beskriver de problemstillinger, der kan føre til, at et barn har brug for særlig støtte i hjemmet – eller brug for at blive anbragt uden for eget hjem. Se link til højre på siden.

Fanø Kommunes beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb mod børn og unge

Kommunalbestyrelsen godkendte på Byrådsmøde den 18. marts 2019 Fanø Kommunes beredskabsplan mod overgreb.

Beredskabsplanen henvender sig til dig, der i dit arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Du skal sammen med dine kollegaer bidrage aktivt til at forebygge overgreb mod børn og unge og kunne handle aktivt på en mistanke eller konkret viden om overgreb. Beredskabsplanen beskriver hvordan du skal reagere, hvis du får mistanke eller viden om overgreb mod et barn eller en ung under 18 år.

Fanø Kommunes beredskabsplan vil blive revideret senest primo 2023.