Lov om behandling af personoplysninger giver den enkelte borger nogle rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om vedkommende. Formålet er blandt andet, at borgeren får kendskab til de oplysninger, kommunen har om den enkelte. På denne måde styrkes den enkelte borgers retsstilling.

Kommunen har som udgangspunkt oplysningspligt. Det betyder, at kommunen skal oplyse borgeren om kommunens behandling af de indsamlede oplysninger.
Den enkelte borger har ret til indsigt i oplysninger, som behandles om vedkommende.

I Borgerservice behandles f.eks. personoplysninger i forbindelse med

  • folkeregister (oplysninger om bopæl, navn m.m.)
  • sygesikring
  • udstedelse af pas og kørekort

I kommunen i øvrigt behandles personoplysninger i forbindelse med ansøgninger om job i kommunen, ansøgninger om ydelser eller hjælp i øvrigt, eller i forbindelse med klager.

Formålet med at indsamle oplysningerne er at sikre, at grundlaget for kommunens afgørelser er korrekte. Formålet er også at styrke de administrative opgaver i forbindelse med sagsbehandlingen i kommunen.

Kommunen videregiver oplysninger til andre offentlige myndigheder, når det er nødvendigt eller påkrævet i forhold til sagsbehandlingen.

Borgeren har pligt til at give kommunen korrekte oplysninger.

Den enkelte borger har ret til indsigt i oplysninger, som behandles om vedkommende. Hvis man har fået indsigt i oplysningerne, skal der normalt gå 6 måneder, før man kan få indsigt igen. Der kan ses bort fra denne frist, f.eks. hvis der er sket væsentlige ændringer af de behandlede oplysninger. Henvendelse herom bedes rettet til Fanø Kommune, Skolevej 5 - 7, 6720 Fanø

Hvis det viser sig, at der er registreret forkerte faktiske oplysninger, kan du kræve at få oplysningerne rettet.

Information om de øvrige rettigheder fremgår af persondatalovens § 35 til § 40. 

Hvis du ønsker yderligere information om den konkrete behandling, kan du henvende dig til Borgerservice eller til den afdeling i kommunen, som du har kontakt med.