Fanø kommune har besluttet at der ydes tilskud til pasning af egne børn i alderen 24 uger til og med 2 år. Tilskuddet ydes i henhold til Dagtilbudslovens §86.

Den forælder, der ansøger om tilskud, kan ikke samtidig have arbejdsindtægt eller modtage overførselsindkomst, herunder SU.

  • Ansøgeren skal have opholdt sig her i landet i syv ud af de sidste otte år. Kravet gælder dog ikke for EU/EØS-borgere.
  • Tilskuddet kan først udbetales fra det tidspunkt, hvor barnet kan optages i et kommunalt tilbud .
  • Barnet kan ikke samtidig benytte et kommunalt tilbud.

Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud i et dagtilbud til samme aldersgruppe.

Tilskuddet kan ydes til børn i alderen fra 24 uger til og med 2 år.

  • Der kan højst udbetales 3 tilskud i alt til samme husstand.
  • Tilskuddet ydes for én samlet periode på minimum 8 uger og maks. 1 år pr. barn.
  • Tilskuddet udbetales månedsvis bagud og sidste gang for den måned, hvor retten til tilskuddet ophører.
  • Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.
  • Tilskuddet beskattes som A-indkomst (der beregnes ikke ATP, arbejdsmarkedsbidrag eller den særlige pensionsopsparing).
  • Der optjenes ikke feriepenge.
  • Bevilling kan tidligst gives fra den dato Fanø Kommune modtager ansøgningen.

Kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse følger af servicelovens § 146, hvorefter kommunalbestyrelsen har en generel forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, hvorunder børn lever i kommunen.