Du kan søge om helbredstillæg, hvis du er pensionist og har helbredsudgifter

Kan jeg få helbredstillæg?

Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue på ansøgningstidspunktet er afgørende for, om du kan få helbredstillæg. Vær opmærksom på, at du skal oplyse hvad din og din eventuelle ægtefælles/samlevers likvide formue er på ansøgningstidspunktet. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din likvide formue er over 89.800 kr. (2020).

Ved opgørelsen af likvid formue indgår:

  • indestående i pengeinstitutter m.v., herunder nedsparingslån og kassekredit med pant i fastejendom
  • kursværdien af obligationer
  • pantebreve i depot
  • kursværdien af deponerede børsnoterede aktier
  • kursværdien af investeringsforeningsbeviser
  • kontant beholdning
  • andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i din likvide formue.

Er du gift eller har en samlever, bliver din ægtefælles/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen.

Formuegrænsen gælder både på ansøgningstidspunktet og ved den årlige formueopgørelse.

Størrelsen af dit helbredstillæg afhænger af din personlige tillægsprocent. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Den personlige tillægsprocent fastsættes af Udbetaling Danmark i forbindelse med beregningen af din pension. Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse. Kommunen lægger Udbetaling Danmarks afgørelse om opgørelse af formue og den personlige tillægsprocent til grund ved sin afgørelse om helbredstillæg.

Hvad kan jeg få tilskud til med helbredstillæg?

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Hvis du opfylder betingelserne for helbredstillæg, har du løbende ret til tilskud til den egenbetaling, som ikke dækkes efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge om det, inden du bestiller eller får udført behandlingen.

Det er kommunen, der vurderer, om der kan gives tilskud.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du vælger at få hjælp hos en anden end dem, din kommune har indgået prisaftale med.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om almindeligt eller udvidet helbredstillæg, skal du kontakte kommunen.


Hvordan får jeg helbredstillæg?

Det er vigtigt, at du søger om tilskud, inden du får udført behandlingen, hvis du har behov for udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om helbredstillæg.

Oplys formue, når du ansøger om helbredstillæg (helbredskort)

Du skal oplyse din formue til Udbetaling Danmark, i forbindelse med at du ansøger om helbredstillæg

Søg udvidet helbredstillæg

Er du pensionist eller førtidspensionist, kan du her ansøge om helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling.

Hvor meget kan jeg få i helbredstillæg?

Helbredstillæggets størrelse afhænger af din personlige tillægsprocent. Tillægsprocenten bliver fastsat ud fra størrelsen af din og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægt. Jo højere din tillægsprocent er, desto mere kan du få i tilskud.

Et helbredstillæg dækker op til 85 pct. af dine egne udgifter. Får du udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller eller fodbehandling, kan du få dækket op til 85 pct. af den faktiske pris. Men hvis kommunen har indgået en prisaftale i forhold til den hjælp, du søger om, kan du kun få dækket op til 85 pct. af den pris, der er aftalt i prisaftalen.

Du kan søge om et personligt tillæg til at dække den del af udgiften, du selv skal betale.

Dit helbredstillæg beregnes herefter i forhold til, hvor stor din personlige tillægsprocent er. Hvis tillægsprocenten er mindre end 100, får du udbetalt tilsvarende mindre i helbredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent er nul.

Du kan se størrelsen af din personlige tillægsprocent på din pensionsmeddelelse.

Du betaler ikke skat af helbredstillæg.

Hvad betyder det for mit helbredstillæg, hvis min formue ændrer sig?

Det har ikke betydning for udbetalingen af dit helbredstillæg, hvis din formue ændrer sig i løbet af året, så den overstiger formuegrænsen på 89.800 kr. (2020). Men hvis din formue er over formuegrænsen, når din formue bliver gjort op i den årlige opgørelse, har du ikke længere ret til helbredstillæg.

Hvis din personlige tillægsprocent ændrer sig, kan der dog ske ændringer i den løbende udbetaling af helbredstillægget. Din personlige tillægsprocent omregnes løbende, hvis fx dine indtægter ændrer sig mere end rent midlertidigt. En omregning i løbet af året medfører ikke, at din formue skal vurderes på ny inden årets udløb.

Kan jeg få tillæg ud over helbredstillæg?

Du kan søge om et personligt tillæg som hjælp til betaling af den del af din helbredsudgift, som helbredstillægget ikke dækker. Måske kan du også få andre tillæg.

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis din klage derimod vedrører Udbetaling Danmarks afgørelse om fastsættelsen af din likvide formue eller personlige tillægsprocent, skal du sende klagen til Udbetaling Danmark.

Vedrører din klage Udbetaling Danmarks afgørelse om helbredstillæg i udlandet, skal du også sende klagen til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.

Brexit

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Ifølge den aftale, der er indgået mellem Storbritannien og EU, vil der være en overgangsperiode frem til udgangen af 2020, hvor EU-reglerne stadig gælder. I den periode vil der ikke ske ændringer i din ret til ydelser fra Danmark på grund af Brexit.

Start Ansøg om helbredstillæg (helbredskort)

Start Søg udvidet helbredstillæg

Start Søg helbredstillæg – udland

Start Anmod om refusion i forbindelse med udgifter til behandling

Tilskud til tandbehandlinger, fysioterapi m.v. til pensionister

Hvis du har helbredstillægskort kan du få tilskud til de behandlinger, hvor den offentlige sygesikring giver tilskud, bl.a. tandlægeregninger og lægehenvist fysioterapi.

Hvis du ikke kan sende regning og kvittering for behandlingen digitalt via www.borger.dk , har du mulighed for at aflevere/indsende på papir til Fanø Kommune, Borgerservice.

Tilskud/helbredstillæg udbetales til din nemkonto den sidste hverdag i måneden, hvis bilag er modtaget senest den 20. i måneden, i december måned inden den 15.

Du kan også bede din behandler om at sende elektronisk regning til Fanø Kommune på tilskudsbeløbet. Du skal medbringe dit helbredstillægskort hos behandleren.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark skal du betale hele regningen og aflevere til Fanø Kommune for at få tilskud.

Medicintilskud: Apotekerne får automatisk besked om helbredstillægskort og fratrækker dit tilskud/helbredstillæg før du betaler.

Tilskud til fodbehandlinger til pensionister

Hvis du af fysiske/helbredsmæssige årsager har brug for hjælp til fodbehandlinger, hvor den offentlige sygesikring ikke giver tilskud: Du kan søge om tilskud til nødvendige behandlinger, hvis du har helbredstillægskort. Din fodbehandler skal vurdere dit behandlingsbehov på ansøgningsskemaet.

Kontakt venligst borgerservice for ansøgningsskema.

Tilskud/helbredstillæg udbetales til din nemkonto den sidste hverdag i måneden, hvis kvitteringer er modtaget senest den 20. i måneden. I december måned inden den 15.

Orientering om tilskud til tandprotese til pensionister

Hvis du har helbredstillægskort, kan du søge om udvidet helbredstillæg/tilskud til tandprotese. Ansøgningsskema indsendes på www.borger.dk, behandlingsoverslag skal vedhæftes som bilag.

Ansøgning skal indgives før behandlingen starter.

Hvis du ikke kan indsende digital ansøgning, kan du henvende dig personligt hos Fanø Kommune og medbringe prisoverslaget.

Fanø og Esbjerg Kommune har indgået fælles prisaftale med Klinisk tandtekniker Lars Kongsbak, Nygårdsvej, 6700 Esbjerg Tlf. 75135013

Det er denne prisaftale, der lægges til grund for beregning af helbredstillæg.

Du kan frit vælge en anden leverandør end den kommunen har indgået prisaftale med, men helbredstillæg gives efter Fanø Kommunes prisaftale.

Orientering om tilskud til briller til pensionister

Hvis du har helbredstillægskort, kan du søge om udvidet helbredstillæg/tilskud til briller. Ansøgningsskema indsendes på www.borger.dk

Fanø og Esbjerg Kommune har indgået fælles prisaftale med Synoptik, Kongensgade 47, 6700 Esbjerg, telefon nr. 75125772.

Hos Synoptik har du mulighed for at købe brillestel til 60 kr. og bifocale brilleglas med den styrke, du har behov for, til 80 kr. pr. glas, i alt 220 kr.

Det er denne prisaftale, der lægges til grund for beregning af helbredstillæg/tilskud.

Du kan frit vælge en anden leverandør end den kommunen har indgået prisaftale med, men helbredstillægget bevilges efter prisaftalen.