Ønsker du at købe eller reservere en grund, kan henvendelse ske til Sekretariatet Fanø Kommune.

 

 

Vilkår for salg af grunde på Nørre Nytoft

Grundene sælges til en på forhånd fastsat købesum

Nørre Nytoft   1    SOLGT
Nørre Nytoft   2    944 kvm      kr.    895.000
Nørre Nytoft.  3  1.010 kvm     kr.    995.000
Nørre Nytoft   4     895 kvm     kr.    795.000
Nørre Nytoft   5     779 kvm     kr.    795.000
Nørre Nytoft   6     930 kvm     kr.    845.000
Nørre Nytoft   7     701 kvm     kr.    545.000
Nørre Nytoft   8     SOLGT
Nørre Nytoft   9     SOLGT
Nørre Nytoft  10    872 kvm     kr.    695.000
Nørre Nytoft  11    SOLGT  
Nørre Nytoft  12     948 kvm    kr.    695.000
Nørre Nytoft  14     762 kvm    kr.    595.000
Nørre Nytoft  16    766 kvm     kr.    695.000
Nørre Nytoft  18    793 kvm     kr.    695.000
Nørre Nytoft  20    778 kvm     kr.    595.000
Nørre Nytoft  22    901 kvm     kr.    695.000

Grundpriserne er inkl. 25% moms.

 

I købesummen er inkluderet byggemodning af området i form af hævning af terræn til kote 3.8, anlæg af veje, stier, vejbelysning, fællesarealer, beplantning i området samt fremføring af vand, fjernvarme, el, antenne, telefon, internet og kloakstik til den enkelte grund.

Købesummen er ekskl. samtlige tilslutningsafgifter.

Købesummen for grunden forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen, idet der ved senere betaling beregnes renter af købesummen med nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 %. Købesummen indbetales til Fanø Kommunes oplyste konto jf. købsaftalen med angivelse af grundens matrikelnummer.

Overtagelsesdagen fastsættes til den nærmeste 1. eller 15 efter den dag, hvor Fanø Kommune meddeler, at købet er accepteret.

Grundene på boligområdet ved Vesternasen skal bebygges og benyttes i overensstemmelse med reglerne i lokalplan nr. 115. 

For mere information: Lokalplaner

Fanø Kommune påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene, og køber må således selv for egen regning iværksætte nødvendige jordbundsundersøgelser.  

Generelt må jordbundens bæreevne anses for at være tilfredsstillende. Køber er dog berettiget til at kræve handlens tilbagegang, såfremt køber inden noget byggeri er påbegyndt over for Fanø Kommune ved geoteknisk jordbundsundersøgelse foretaget af sagkyndige kan dokumentere, at grunden kun kan bebygges, såfremt der afholdes betydelige ekstraomkostninger til afhjælpningsforanstaltninger, herunder ekstrafundering. 

Grunden skal i så fald gå tilbage fri for nogen bebyggelse samt fri for pantegæld og andre hæftelser eller byrder til den oprindelige købesum uden tillæg af renter, skatter eller andet som køber, måtte have haft såvel i forbindelse med købet som efterfølgende. Dog skal Fanø Kommune respektere de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Omkostningerne ved selve tilbageskødningen betales alene af sælger, der ligeledes
refunderer køberen dennes udgifter til den geotekniske jordbundsundersøgelse imod at få overdraget det foreliggende skriflige materiale inkl. konklusion i forbindelse med undersøgelsen.

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder krav om tilbageskødning skal være fremsat overfor Fanø Kommune inden 1 måned fra overtagelsesdagen at regne.

Fanø Kommune har ikke kendskab til eller anledning til at formode, at der konkret er forurening i området, hvori grunden er beliggende. Skulle ikke uvæsentlig forurening på en grund alligevel forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke føre til et resultat, der er acceptabelt for parterne.

Vilkårene for tilbageskødning følger de retningslinjer, der er nævnt under jordbundsforholdene.

Såfremt køber inden 2 uger fra overtagelsesdagen at regne, meddeler Fanø Kommune, at grundens afmærkning med skelpæle helt eller delvist mangler, afholder Fanø Kommune udgiften ved skelpælenes genopsætning.

Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen.

Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af handlen, herunder omkostninger til udfærdigelse af digitalt skøde, registreringsafgift i forbindelse med tinglysning samt eventuel rådgivning ved egen advokat.

Byggeri på grunden skal være påbegyndt senest 2 år efter overtagelsen og gennemføres uden unødigt ophold. I modsat fald skal køber være pligtig til at tilbageskøde kommunen grunden mod tilbagebetaling af købesummen uden renter eller andre udgifter. Udgifterne til tilbageskødning betales af den tilbageskødende, der ligeledes frigør grunden for eventuelle servitutter eller pantehæftelser. Dog skal Fanø Kommune respekterer de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Grunden må ikke videresælges, før end der er opført en beboelse på grunden.

Aflysning kan finde sted efter færdigmelding af byggeri.

Bestemmelse om byggepligt tinglyses servitutstiftende på ejendommen.

Ved en eventuel tilbageskødning af grunden til Fanø Kommune, opkræves et administrationsgebyr på kr. 10.000. Dette gælder også hvis handlen annulleres inden endelige tinglysning.

Ved tilbageskødning tilbagebetales den erlagte købesum m.v. uden renter. Ligeledes betaler køber tinglysningsafgiften samt grundslyld for ejerperioden.

Grunden kan ved tilbageskødning kræves afleveret i samme stand som ved overtagelsen. Køber kan ikke kræve godtgørelse for eventuelle udgifter i forbindelse med påbegyndt byggeri.

Efter lokalplan nr. 115, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i lokalplanens område. Grundejerforeningen oprettet af grundejerne, når Fanø Kommune kræver det, dog senest når mindst 25% af grundene er solgt.

Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Fanø Kommune.

Grundejerforeningen må sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder.

Oprettes der andelsboligforening i den tæt-lave bebyggelse skal andelsejerne også være medlem i Grundejerforeningen.

Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på og skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af alle fælles friarealer,veje og stier inden for området. Overdragelsen kan ske etapevis.

Grundejerforeningen skal i øvrigt udføre de opgaver, der efter lovgivningen henlægges til foreningen.

Vilkår for salg af grunde på Øgdal

Grundene sælges til en på forhånd fastsat pris.

Øgdal 1 -  703 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 2 -  725 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 3 -  SOLGT
Øgdal 4 -  SOLGT
Øgdal 5 -  SOLGT
Øgdal 6 -  786 kvm. kr. 375.000,00
Øgdal 7 -   SOLGT
Øgdal 8 -   SOLGT
Øgdal 9 -   SOLGT
Øgdal 10 - SOLGT
Øgdal 11 - SOLGT
Øgdal 12 - SOLGT
Øgdal 13 - SOLGT
Øgdal 14 - SOLGT
Øgdal 15 - SOLGT

Grundpriserne er inkl. 25 % moms.

I købesummen er inkluderet byggemodning af området i form af dræning, anlæg af veje,stier, vejbelysning, fællesarealer, beplantning i området samt fremføring af vand og lloakstik til skellet for den enkelte grund.

Købesummen er excl. samtlige tilslutningsafgifter, der som minimum anslås at ville andrage 61.140,00 excl. moms for tilslutning til vand og kloak. Taksterne er gældende jf. takstblad fra Fanø Vand A/S.

Købesummen for grunden forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen, idet der ved senere betaling beregnes renter af købesummen med nationalbankens til enhver tid gældende diskonto med et tillæg på 5 %. Købesummen indbetales til Fanø kommunes konto hos Danske Bank, reg.nr. 4394-3234 110 705 herunder med angivelse af grundens nummer.

Overtagelsesdagen fastsættes til den nærmeste 1. eller 15 efter den dag, hvor Fanø Kommune meddeler, at købet er accepteret.

Grundene på Øgdal skal bebygges og benyttes i overensstemmelse med reglerne i lokalplan nr. 114 Boligområde i Spelmanns Toft. 

For mere information: Lokalplaner

Fanø Kommune påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene og køber må således selv for egen regning iværksætte eventuelle jordbundsundersøgelser, herunder evt. pålægning af sandpuder.

Generelt må jordbundens bæreevne antages at være tilfredsstillende. Køber er dog berettiget til at kræve handlens tilbagegang, såfremt køber inden noget byggeri er påbegyndt, over for Fanø Kommune ved geoteknisk jordbundsundersøgelse foretaget af sagkyndig kan dokumentere, at grunden ikke kan bebygges, medmindre afholdelse af betydelige ekstraomkostninger til afhjælpningsforanstaltninger, herunder ekstrafundering, er nødvendige.

Grunden skal i så fald afleveres tilbage fri for nogen form for bebyggelse samt fri for pantegæld og andre hæftelser og byrder imod tilbagebetaling af den oprindelige købesum uden tillæg af renter, skatter eller andre udgifter, som køber, måtte have haft såvel i forbindelse med købet som efterfølgende. Dog skal Fanø kommune respektere de servitutter, der er pålagt grunden ved offentlig foranstaltning.

Omkostningerne ved selve tilbageskødningen afholdes alene af Fanø Kommune, der ligeledes godtgør køber dennes dokumenterede udgifter til den geotekniske jordbundsundersøgelse imod at få overdraget det foreliggende skriftlige materiale, inkl. konklusion udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen.

Eventuelle indsigelser vedrørende jordbundsforhold, herunder krav om tilbageskødning skal skriftligt være fremsat over for Fanø kommune inden 1 måned fra overtagelsesdagen at regne.

Fanø kommune har ikke kendskab til eller anledning til at formode, at der konkret er forurening i området, hvori grunden er beliggende. Skulle ikke-uvæsentlig forurening på en grund alligevel forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabelt for både køber og Fanø kommune.

Vilkårene for tilbageskødning følger de retningslinjer, der er nævnt under afsnittet om jordbundsforhold.

Såfremt køber inden 2 uger fra overtagelsesdagen at regne, meddeler Fanø Kommune, at grundens afmærkning med skelpæle helt eller delvist mangler, afholder Fanø Kommune udgiften ved skelpælenes (gen-)opsætning.

Kommunal fritagelse for grundskyld bortfalder pr. overtagelsesdagen

Køber afholder alle omkostninger i forbindelse med den tinglysningsmæssige berigtigelse af handlen, herunder omkostninger til udfærdigelse af digitalt skøde, registreringsafgift i forbindelse med tinglysning samt eventuel rådgivning ved egen advokat.

Der er ingen byggepligt på grunden.

Jf. lokalplan nr. 114 er der ingen særlige bestemmelser for grundejerforening.