Brugerrådet vælges blandt brugerne og formålet er at inddrage brugerne i driften og udviklingen af stadionområdet.

Brugerrådet skal indfange og drøfte ideer og ønsker til forbedring og udvikling af stadionområdets drift og faciliteter.

Brugerrådet er underlagt Erhvervs, natur- og teknikudvalget og skal afgive udtalelse og stille forslag til alle spørgsmål, der vedrører stadionområdet.

Alle borgere på Fanø over 16 år kan vælges ind i brugerudvalget.

Indledning

Æ' Stadion omfatter hele stadionområdet, på nær skole- og SFO områder.

Området indeholder boldbaner, et bevægelseslandskab, græsanlæg til kroket, grus areal til petanque, løbebane, løbesti, udebibliotek, scene, trampoliner, cykelbane, klatrestativer m.v.

Fanø kommunes byråd har det overordnede ansvar for Æ' Stadion og det er byrådet, der fastsætter mål, rammer og budget for anlægget.

Fanø kommune varetager driften og pasningen af området. Hele arealet er kommunalt ejet.

I forbindelse med renoveringen af stadionområdet er det besluttet, at der skal etableres et brugerråd, som inddrager brugerne i driften og udviklingen af Æ' Stadion.

Vedtægterne beskriver rammerne for brugerrådets arbejde.

Vedtægter

Navn

§ 1

Brugerrådet ved Æ' Stadion

Formål, opgaver, mødevirksomhed og deltagere.

§ 2

Formålet er at inddrage brugerne i driften af Æ' Stadion og at skabe rum for inspiration til udvikling af anlæggene på tværs af anlæg, idræt og alder.

Brugerrådet skal indfange og drøfte ideer og ønsker til forbedring og udvikling af Æ' Stadions drift og faciliteter.

§3

Brugerrådet er organisatorisk underlagt Fanø kommunes Erhvervs, natur-og teknikudvalget og skal afgive udtalelse og stille forslag om alle spørgsmål, der vedrører Æ' Stadion

Brugerrådet skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som Fanø kommunes Erhvervs, natur- og teknikudvalg forelægger det.

§ 4

Brugerudvalget afholder minimum 4 årlige møder, hvoraf 1 er valgmøde.

Herudover afholdes 2 fællesmøder. Det ene mellem Kulturelt Samråd, Folkeoplysningsudvalget og Brugerrådet, det andet mellem de 3 råd/udvalg og Børne- og Kulturudvalget og Erhverv, natur- og teknikudvalget.

Sekretæren for Erhvervs, natur- og teknikudvalget er tillige sekretær for brugerrådet.

Valg til brugerrådet

§ 5

Brugerrådet består af 4 medlemmer valgt af og blandt brugerne, 1 medlem udpeget af folkeoplysningsudvalget, og 2 medlemmer udpeget af henholdsvis Fanøhallens bestyrelse og Nordby skoles brugere.

Den enkelte forening kan højst få 2 repræsentanter i brugerrådet, såfremt der er nok opstillede.

Alle har stemmeret.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende

§ 6

Brugerrådet vælger selv sin formand og næstformand blandt brugerrepræsentanterne.

§7

Valgperioden er to år.

Stedfortrædere vælges for alle medlemmer.

Stemmeberettigede er alle borgere i Fanø kommune over 16 år, der møder personligt frem ved valghandlingen.

Ophævelse og ændring af brugerrådets vedtægter

Ophævelse eller ændring af bestyrelsens vedtægter besluttes af Fanø kommunes Erhvervs, natur- og teknikudvalg.

 

Således vedtaget i Fanø Byråd den 18.04.2016

 

 

Vedtægtsændringer vedtaget i Erhvervs-, natur og teknikudvalget den 30.09.2018