Byrådet i Fanø Kommune har en ambition. En ambition om at sikre aktiv inddragelse af borgerne med brugerinvolvering. Desuden ønsker Byrådet at Fanø Kommunes økonomi er baseret på ansvarlighed og stram økonomistyring. Byrådet i Fanø Kommune har med nedenstående dokumenter udarbejdet det arbejdsredskab, som skal sikre, at alle parter i kommunen understøttes i at udmønte disse ambitiøse mål i praksis.

Foruden en beskrivelse af den overordnede ramme, indeholder dokumenterne en gennemgang af de tematiske fokusområder der skal arbejdes med i denne byrådsperiode. Temaerne tager afsæt i de drøftelser, som Byrådet havde i forbindelse med budgetorientering i sommeren 2018.

Alle temaer er i henhold til kompetencefordelingsplanen forankret i et fagudvalg, men for flere af temaerne vil arbejdet forudsætte, at der arbejdes på tværs af udvalgene.

Tematiske fokusområder 2018-2021

4 års oversigtsplan

Med brochuren ”Derfor bor vi på Fanø” ønsker Fanø Kommune at bidrage til at ”sælge” vores del af landet til de medarbejdere, som de sydvestjyske virksomheder forsøger at tiltrække fra andre dele af landet eller udlandet.

I brochuren fortæller to tilflytterfamilier om, hvordan det har været at bosætte sig på Fanø, og hvordan valget har gavnet deres familieliv.

Bosætningsbrochure - dansk udgave

Bosætningsbrochure - engelsk udgave

"Det glæder Kredsrådet at fremlægge denne nye strategi for bevillingsområdet, der beskæftiger sig med de overordende rammer og betingelser for restaurationslivets udfoldelse i Syd- og Sønderjylland.

Arbejdet med at formulere strategien har været en lærerig proces, hvori politiet og repræsentanter fra bevillingsnævnene samt SSP-området i samtlige kommuner har deltaget. Undervejs har også restauratører og unge været inddraget i forløbet.

Vi ønsker også med strategien at sende et klart signal til omverdenen om, hvordan bevillingsområdet kan udvikles i en tid, hvor der også er og skal være fokus på befolkningens sundhed."

Bevillingsstrategi 2014-2017

Fanøstrategien er blevet til på baggrund af en borgerinddragelsesproces tilbage i 2011 og 2012. Strategien fortæller, hvordan vi sammen på tværs af alder, interesseskel og tilknytningsforhold, ønsker at udvikle Fanø som et god sted at bo, besøge og drive erhverv. Visionen for Fanøstrategien er ”kvalitet i livet – hele livet” en vision, der skal realiseres gennem en fokusering på udvikling af gode mødesteder på tværs af generationer.

I forlængelse af udviklingsstrategien er der etableret et projektråd, bestående af frivillige, der vejleder og støtter lokale ildsjæle i deres arbejde med at udvikle nye tiltag, der gavner alle, der bor på og besøger Fanø.

Fanøstrategien

Velfærdsstrategien

I Fanø Kommune skal alle borgere sikres velfærd – uanset udgangspunkt. For at vi kan lykkes med det nu og i fremtiden, er det afgørende at vi nytænker vores måde at levere velfærd på. Fanø Kommunes velfærdsstrategi er Velfærdsforvaltningens bud på, hvordan vi kan lykkes med det”. værdier til praksis, og dermed sikre alle borgere velfærd – uanset udgangspunkt.

Se Velfærdspolitikken her

Velfærdspolitikken sætter den overordnede ramme for arbejdet med velfærd på forvaltningens områder. Politikken samler forvaltningens enkeltstående politikker, og udstikker én fælles retning for det fremadrettede arbejde. De eksisterende politikker står således på én gang særskilt og samlet.

Fanø Kommunes velfærdspolitik tager udgangspunkt i visionen om, at vi vil sikre velfærd for alle – uanset udgangspunkt. For at vi kan nå i mål med visionen er det afgørende, at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen, hvorfor og ikke mindst hvordan vi kommer derhen. Derfor udmøntes velfærdspolitikken i en velfærdsstrategi med tilhørende fokusområder. Strategien og de tilhørende fokusområder er forvaltningens bud på, hvordan vi i praksis kommer i mål med visionen.

Denne energistrategi er baseret på dialogmøder i §17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtighed på Fanø. Målet med den strategiske energiplan er at gøre Fanø Kommune uafhængig af fossile brændsler. Energiforsyningen skal bygge på et bæredygtigt grundlag og på vedvarende energi. Ved at reducere udledningen af CO2 skal vi bidrage til at formindske klimaforandringerne, som vi allerede mærker i form af kraftig regn og oversvømmelser.

Læs om Energistrategi for Fanø 2035.pdf

Fanø Spildevandsplan 2015-2019
Tegning 00 - Oversigtskort
Tegning 01 - Nordby
Tegning 02 - Rindby Strand Nord
Tegning 03 - Rindby Strand Midt 
Tegning 04 - Rindby Strand Syd
Tegning 05 - Sønderho Nord
Tegning 06 - Sønderho Syd

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2014-19 – Udvidelse af kloakopland 1.5

Klimatilpasningsplan

Værdikortlægning til risikovurdering ifm. prognoser for øgede vandmængder samt prioritering af mulige fremtidige tiltag.