Kommuneplanen formidler Byrådets politiske prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer Fanøs udvikling såvel i byerne som i det åbne land.

Alle kommuner har pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. En kommuneplan og dertilhørende tillæg må ikke stride mod den overordnede planlægning.

Kommuneplanen er vedtaget af Fanø Byråd den 18. december 2017.

Kommuneplanen er Fanø Byråds overordnede plan for kommunens udvikling de kommende 12 år. Planen beskriver hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden og omhandler bl.a. trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v.

En kommuneplan består af en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen. Planen skal ledsages af en redegørelse for dens forudsætninger.

For mere information: Kommueplan 2017 

Ændring af rammebestemmelser og afgrænsning af rammeområde 5.L.24 ved et rekreativt område nord for Sønderho.

Formålet med nærværende kommuneplantillæg er, at konsekvenstilrette rammebestemmelserne for rammeområde 5.L.24 mht. at opnå overensstemmelse mellem kommuneplanens rammebestemmelser og de faktiske forhold i området, samt at åbne mulighed for indretning af flere ferielejligheder i eksisterende bebyggelse.

For mere information: Kommuneplantillæg nr. 1

Rammeområde 1.O.13 - Offentlige formål nord for Lystbådehavnen i Nordby

Formålet med nærværende kommuneplantillæg er, at åbne mulighed for, at overføre området til byzone ved endelig vedtagelse af lokalplan nr. 121 samt, at skabe overensstemmelse mellem kommuneplanen og de faktiske forhold i området.

For mere information: Kommuneplanlæg nr. 2

Udvidelse af rammeområde 2.E.1 og ændring af rammesbestemmelser for 2.C.1 ved Sønderho.

Formålet med dette kommuneplantillæg er at udvide 2.E.1 i forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan nr. 106 og overføre området til byzone. Ligeledes muliggører tillægget grundstørrelser på min. 700 m2 inden for rammeområde 2.C.1.

For mere information: Kommuneplantillæg nr. 3

Fanø Byrådet vedtog den 31. august 2017 at fremlægge forslag til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening i offentlig høring.

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden fra den 14. september til den 10. november 2017.

I offentlighedsperioden er der indkommet i alt 46 bemærkninger fra i alt 91 lodsejere og 14 statslige myndigheder, foreninger mm. 

Læs resumé og forslag til beslutning for indkomne bemærkninger her.

Oversigt over ændringer fra Kommuneplan 2013 til Kommuneplan 2017.

Læs forandringsrapporten her.

Plandata.dk indeholder alle kommuneplaner og tillæg både forslag og vedtagne planer efter planloven.