På baggrund af kommunalvalget 16. november 2021 er der indgået en konstitueringsaftale mellem Radikale Venstre, Enhedslisten, Venstre og Socialdemokratiet for byrådsperioden 2022-2025.

Vi vil i denne byrådsperiode udvikle og udarbejde politik med et særligt fokus på den bæredygtige omstilling. I det kommunale arbejde har vi muligheden for at arbejde med den bæredygtige omstilling på et helt konkret plan i alle kommunale planer og strategier, og det vil vi forpligte os til at gøre.

Vi vil ligeledes arbejde med borgerinddragelse på en mere omfattende måde end hidtil og bruge lokal viden og lokale ressourcer i udviklingen og udarbejdelsen af politik. Derudover vil vi arbejde for at finde nye formater for borgerinddragelse i det politiske arbejde. Det kommer til at udmønte sig i opgaveudvalg (§17, stk. 4-udvalg), men også i forskellige former for dialogmøder, hvor vi vil tage konkrete temaer op og arbejde med dem sammen med borgerne.

Som en del af denne konstituering forpligter vi os til at indgå i et respektfuldt samarbejde med tanke på og hensyn til både mindre- og flertal. Herunder gælder det, at der kommunikeres respektfuldt og direkte.

Vi bakker op om fælles beslutninger, og indgåede aftaler overholdes, ligesom afsluttede sager betragtes som afsluttede. Kommunikation udadtil skal have en positiv, faktuel og oplysende karakter samt foregå i en ordentlig tone.

Konstitueringsaftalen tager afsæt i en fælles forståelse af følgende fokusområder:

Kommunen som arbejdsplads

 • Fanø Kommune er en vigtig arbejdsplads. Konstitueringspartierne forpligter sig til at drive kommunen som en ordentlig arbejdsplads baseret på tillid, ordentlighed og ordholdenhed og med fokus på et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.
 • Delegerings- og kompetencefordelingsplanen skal revideres med henblik på at understøtte ovenstående. Dette arbejde skal foregå i tæt samarbejde med forvaltningen.
 • Vi ønsker at ansætte en ny puljemedarbejder.

Organisationsstruktur

 • Der arbejdes med udvalgsstrukturen i kommunen med henblik på at ændre arbejdsformen ved sammenlægning og/eller nedlæggelse af et eller flere stående udvalg og oprettelse af opgaveudvalg (§17, stk. 4 udvalg). Arbejdet med udviklingen af udvalgsstrukturen sker i en arbejdsgruppe og igangsættes i første halvdel af 2022.

Klima og bæredygtighed

 • Politiske strategier og planer, der udarbejdes i Fanø Kommune, skal udarbejdes med en beskrivelse af, hvordan den pågældende strategi eller plan bidrager til en bæredygtig omstilling samt indeholde konkrete forslag til, hvordan det implementeres.

Bolig og bosætning

 • Vi ønsker at tiltrække flere tilflyttere, og derfor vil vi have flere lejeboliger på øen, så man kan flytte hertil uden at skulle købe bolig i første omgang.
 • Vi ønsker et bredt udbud af forskellige boformer herunder andelsboliger, seniorboliger og eventuelt tilflytterboliger.

Uddannelser

 • Vi ønsker at tiltrække flere uddannelsespladser til Fanø.

Kollektiv trafik

 • Den nuværende busordning revideres i samarbejde med brugerne, og der udarbejdes en ny plan for den kollektive transport, der i højere grad end i dag skal kunne gøre det muligt at bo på Fanø uden at have egen bil samt holde ferie på Fanø uden at benytte sig af egen bil under opholdet. Alle busser gøres fossilfri.
 • Vi ønsker at oprette et pendlerråd, som har en rådgivende funktion for økonomiudvalget.

Infrastruktur

 • Cykelinfrastrukturen på hele øen forbedres og udbygges, så det bliver så attraktivt som muligt at vælge cyklen.
 • Der indføres hastighedssænkende tiltag for bilismen i og omkring bykernerne. 
 • Der udarbejdes en plan for, hvordan biltrafikken mest effektivt ledes uden om bykernen.
 • Vi ønsker at understøtte virksomheder, der udbyder services, som begrænser biltrafikken.

Kultur

 • I samspil med kulturaktørerne udarbejdes planer for at sikre de gode forhold.
 • De frie kulturmidler skal sikres.
 • Det skal være muligt at ansøge om starthjælp til større projekter.
 • Vi ønsker at etablere en pulje med kort behandlingstid.
 • Vi ønsker at ansvaret for kulturområdet placeres i forvaltningen.

Børn og Unge

 • Borgerinddragelse skal også gælde børn og unge, og der arbejdes med at sikre en helhed og sammenhæng gennem hele barndommen.
 • Der arbejdes med at sikre alsidige muligheder for dagpasning og et tæt samarbejde mellem de enkelte institutioner.
 • Der arbejdes på at sikre skole og dagtilbud en stabil økonomisk ramme, og de relevante parter skal tages med på råd i tilfælde af indgribende ændringer.
 • Vi ønsker en høj grad af trivsel blandt børnene, og faglige mål skal kun udgøre en del af det samlede billede.
 • Der arbejdes med ressourcer til forebyggelse og målrettet støtte til udsatte børn og unge.
 • Der arbejdes aktivt med ungehuset med henblik på at tydeliggøre hovedformålet med ungehuset, at afdække tidsrammen for oprensning af grunden samt at sikre inddragelse af målgruppen.
 • Der arbejdes med en løbende kvalitetssikring af socialarbejdet ved ledelsesberetninger kvartalsvis. Indholdet af disse konkretiseres i samarbejde med forvaltningen.

Ældre og Plejekrævende

 • Arbejdet med at afklare plejehjemmets fremtid intensiveres.
 • Der arbejdes med opførelse af tidssvarende ældreboliger for fremtidens ældre og plejekrævende.
 • Fanø Kommune udarbejder en overordnet plan for kommunale tilbud til ældre og plejekrævende borgere.
 • Der arbejdes fortsat med trivsel for både borgere og ansatte på plejeområdet samt tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft.