Konstitueringsaftale 2018-2021

Ved indgåelse af konstitueringsaftalen, forpligter aftaleparterne Venstre, Socialdemokratiet, Miljølisten og Alternativet sig til i den kommende byrådsperiode at samarbejde bredt og søge indgåelse af brede forlig.

Åbenhed og gennemsigtighed skal være nøgleord for Fanø Kommune, og det sikres, at borgere og virksomheder på Fanø oplever en imødekommende og kompetent sagsbehandling.

Borgernes perspektiver, viden og kompetencer inddrages i udviklinsgprocesser i såvel forvaltningen som i de politiske processer. Der udarbejdes en strategi for øget borgerinvolvering.

I politiske udviklingsprocesser vægtes udover et økonomisk perspektiv også det sociale, sundhedsmæssige og det grønne perspektiv.

Der søges gennemført en politik, som øger stigningstakten i skattegrundlaget, primært med fokus på tilflytning og forøglese af omsætningen vis turismen. Herved sikres Fanøs fremtid som selvstændig kommune.

Aftaleparterne forpligter hindanden til at omtale Fanø positivt i enhver henseende, og i forbindelse med negativ omtale bestræber aller parter sig på at vende kritikken til konstruktive løsninger.

Økonomi, infrastruktur og byudvikling

Samarbejdet i det nye Byråd tager udgangspunkt i det budgetforlig, der er indgået i 2017 mellem alle de afgåede medlemmer af Byrådet.

Der søges tilvejebragt et større økonomisk råderum gennem stram økonomistyring, optimering, rationalisering og styrket inddragelse af civilsamfundet.

Jf. budgetaftalen for 2018 - 2021 skærpes fokus på at sikre erhvervsfremmeindsatsen med følgende fokuspunkter:

  • Opsøgende indsats ift. erhvervslivet og særligt fokus på iværksætteri
  • Satsning på kvalitet, bæredygtighed og øget turisme i ydersæsonen jf. potentialeplanen
  • Skærpet fokus på Fanøs særlige karateristika jft. kultur- og naturturisme, herunder positionen som Nationalpark og placeringen i Unesco Verdensarv
  • Fokus på erhvervspotentialer knyttet til grøn omstilling

 

I byudvikling piroriteres udnyttelse af erksisterende boligmasse og fortætning i byzoner fremfor nye udstykninger. Der arbejdes for at sikre flere lejeboliger i varieret art og størrelse.

Der arbejdes for at sikre en infrastruktur, der bidrager til at gøre Fanø attraktiv som bosætnings- og turistkommune. Herunder vægtes kollektiv trafik, områder med begrænset bilkørsel og gode parkeringsforhold.

Natur, klima og energi

Grøn omstilling og bæredygtighed vil være nøglebegreb på alle områder i udviklingen af Fanø Kommune

Der igangsættes konkret planlægning omkring øget kyst- og klimasikring på Fanø med henblik på at sikre borgerne mod følgevirkningerne af klimaforandringer.

Der sikres naturpleje med udgangspunkt i den godkendt naturplejeplan. Naturplejen har fokus på at sikre sunde naturtyper og økosystemer.

Det vigtige fysiske planlægning tager afsæt i Kommuneplanen. Processen omkring denne fremrykkes med henblik på, at næste kommuneplan færdiggøres tidligst muligt i byrådsperioden.

Udarbejdelse af en energiplan for Fanø udgør førse fase i planlægningen, og der nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg til at forestå arbejdet med både energiplan og klimasikring.

Ældre- og Socialområdet

Analyser udarbejdet i 2017 på Det specialiserede socialområde for voksne, Børn- og Ungeområdet samt Ældreområdet vil, jvf. socialudvalgets beslutninger novermber 2017, være afsæt for fortsat udvikling af arbejdet med at sikre borgerne kvalitet i de kommunale tilbud.

Tidlig indsats, rehabilitering og forebyggelse vil fortsat være omdrejningspunkt for det løbende udviklingsarbejde på sundhedsområdet.

Børn og Unge

Kavlitet og nærhed i tilbud til børn og unge på Fanø ses som et væsentligt tilflytningsparameter. Der sikres økonomiske rammer for et højt serviceniveau i daginstitutionerne, skolen og i fritidstilbud, herunder foreningesområdet.

SFO og klubtilbud analyseres jf. budgetaftalen for 2018 - 2021. Forældre og børn inddrages i arbejdet med at nytænke og kvalitetsudvikle tilbuddene.

Kultur

Fanøs rige kuturliv og de mange frivilliges indsats på området understøttes med fortsat høje ressourcetildelinger.

Natur og kulturarv - såvel bygnings- som aktivitetsmæssigt - og fornyelser som festivaler m.m. udgør væstentlige omdrejningspunkter i fortsat udvikling af det gode liv, turisme- og erhverv, samt for tiltrækning af nye borgere.

Underskrevet af Alternativet, Venstre, Socialdemokratet og Miljølisten