I foråret 2020 gennemgik BDO og Socialstyrelsen samlet 11 sager fra børn og ungeområdet. Den samlede kritik af forvaltningens håndtering af sagerne, har afstedkommet flere forskellige tiltag og forandringer i Social & Myndighed.

BDO fremkommer i rapporten med følgende konkrete anbefalinger.

  • At der i beredskabsplanen implementeres retningslinjer for inddragelse af ledere forud for afsendelse af underretninger med mistanke om vold eller overgreb.
  • At medarbejderne i forvaltningen kompetenceudvikles i udmøntningen af der forhold, at en sag skal behandles i det omfang problemstillingen tilsiger.
  • At de sagsbehandlere der afholder børnesamtaler, opkvalificeres eller opgaven varetages af eksterne konsulenter.
  • At Fanø Kommune igangsætter en proces, hvor der udarbejdes arbejdsgangsbeskrivelser for behandlingen af underretninger, for udarbejdelsen af handleplaner og opfølgninger.
  • At i de særligt komplicerede sager, at man indgår i et samarbejde med større kommune. Opmærksomheden nævnes ikke som direkte forlængelse af rapporten, men som en generel opmærksomhed.
  • Det anbefales ligeledes, at der igangsættes et kulturforandringsforløb på det samlede børneområde.

Fanø Kommune har tage anbefalingerne til efterretning, og har iværksat tiltag i forhold til alle anbefalinger.

Fanø Kommune har revideret beredskabsplanen, og der er implementeret et større fokus på dialogen mellem medarbejdere og ledelse i forbindelse med underretninger med mistanke om vold eller overgreb. Den reviderede beredskabsplan er godkendt af Fanø Byråd den 21. september 2020.

Fanø Kommune ønsker at være en dynamisk arbejdsplads, og ønsker at videre udvikle medarbejdernes kompetencer. Social & Myndighed har tilmeldt 2 medarbejdere til diplomuddannelse i systematisk sagsbehandling på børne- og ungeområdet. Herudover er der arbejdet med implementeringen af tragtning af underretninger, hvilket betyder et øget fokus på formålet med underretningen. Det er implementeret i beredskabsplanen, at Social & Myndighed uddyber underretninger, således at sagen altid behandles i det omfang problemstillingen tilsiger.

Fanø Kommune har et ledelsesmæssigt fokus på, at børn bliver inddraget i sagsbehandlingen, og at inddragelsen sker med fokus på barnets alder og funktionsniveau. Der er et ledelsesmæssigt fokus på kvaliteten af børnesamtalerne.

Fanø Kommune har igangsat udarbejdelsen arbejdsgangsbeskrivelser på det sociale område, og der er etableret en fast struktur på sparring i mellem leder og sagsbehandlere. Formålet er, at sikre en ensartethed i sagsbehandlingen ved Social & Myndighed.

Fanø Kommune har udarbejdet en udviklingsplan for det samlede børne- og unge område, der er medvirkende til, at understøtte det gode samarbejde og ønsket om en kulturændring på området. Der er i enkelte forvaltningsenheder iværksat tiltag for at understøtte denne proces. 

Endvidere er der et arbejde med, at genoprette tilliden både internt og eksternt. I organisationen er der sket store forandringer, hvilket har været medvirkende til, at der er fuld tillid fra ledelsen og det politiske niveau til de enkelte medarbejdere i Social & Myndighed. Fanø Kommune arbejder på eksterne linjer med genopretning af tillid mellem borgere og forvaltning. På baggrund af dette har Fanø Kommune, ud over de anbefalede tiltag, iværksat en fremskudt funktion i dagtilbud og skole.

Fremskudt funktion, er en socialrådgiver fra Social & Myndighed, der har træffetid i børnehaver og på skolen. Fremskudt funktion er et tilbud som børn, unge, forældre og professionelle kan benytte sig af. Socialrådgiveren har ingen myndighed i funktionen, men kan udelukkende råde og vejlede de, der henvender sig.

Fanø Kommune har arbejdet intenst med området siden maj 2020, og der er iværksat mange forskellige tiltag, som skal være med til at sikre kvaliteten i sagsbehandlingen, samt samarbejdet mellem forvaltning og borgere. Dette arbejde fortsætter vi med ufortrødent ind i 2021.