Ifølge loven har du som grundejer pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotters levemuligheder begrænses mest muligt. Det gælder såvel parcelhusejeren, gårdejeren eller ejeren af en udlejningsejendom.

Udendørs bør affald og skrammel fjernes. Skal materialer oplagres, bør det ske længst muligt fra bygningerne. Spiseligt affald og foder må ikke ligge og flyde udendørs.

Særligt ved hønsehold i villahaver eller ved udlægning af foder til vilde fugle er der risiko for rotter, hvis man overfodrer. Esbjerg og Fanø Kommuner har en forskrift for hønsehold, der beskriver nogle indretningskrav der skal overholdes for at minimere risikoen for rotter. 

For mere information:
Naturstyrelsens hjemmeside - bekæmpelse af rotter 

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Fanø Kommune er ikke ansvarlig for indfangning af katte.

Er der tale om en dyreværnssag?

Er katten syg?
Er katten tilskadekommet?
Er katten efterladt uden at kunne klare sig selv?
Bliver katten mishandlet eller vanrøgtet?

Hvis du kan svaret er "Ja" til en af disse, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelse for vejledning på tlf. 1812. 

Hvis svaret er "Nej" til alle disse, er der ikke tale om en dyreværnssag.

Der er ikke tale om en dyreværnssag alene fordi katten er herreløs. Først når katten samtidig er i nød, er det en sag som Dyrenes Beskyttelse kan tage sig af. En kat betegnes som herreløs, hvis det ikke er muligt, at finde en ejer. Ejeren er den person, der regelmæssigt fodrer og holder opsyn med katten.

Er katten ikke nødstedt?

Kan du søge råd og vejledning ved Dyrenes Beskyttelse om, hvordan du på lovlig vis kan skræmme kattene væk, så de ikke tager ophold på ejendommen.

Som sidste mulighed kan du kontakte Kattens Værn. De kan mod betaling indfange herreløse/vilde katte, med henblik på genudsætning efter dyrlægen har sikret, at de er i god form, neutraliseret, øremærket og registreret i Dansk Katte Register.

Bekæmpelse af mosegrise er ikke en kommunal opgave, men du kan altid henvende dig til et privat skadedyrsbekæmpelsesfirma.

Hvis der opdages eller bemærkes, at der er skadedyr i digerne skal Lars Elkjær Hansen, bgtmlh@fanoe.dk eller pr. telefon 76 660 626 kontaktes.

Fanø Jagtforenings reguleringsjægere vurderer hvert år, hvor der er behov for, at regulere antallet af råger. Dette sker for at begrænse generne fra rågekolonierne for de omkringboende. 

Kontakt Fanø jagtforening fanoejagtforening@gmail.com eller se mere på Fanø Jagtforenings hjemmeside

Du kan læse om hønsehold i "Forskrift for hønsehold i byzone for Esbjerg og Fanø kommuner."