Billede

Er du grundejer skal du hele året holde din beplantning indenfor skel, herunder hække og træer.

I byområder med gadelys skal beplantningen beskæres, så der ikke skygges ud på vej, sti eller fortov.
Læhegn og anden beplantning langs vejene udenfor byerne, også skal klippes indenfor skel.
Ved at fjerne udgåede træer, undgås risikoen for at de vælter ud på vejen og i værste fald forårsager en trafikulykke.

Nedenstående tegning viser beskæring af beplantning til vej, sti, pladser eller torve. Gælder for både kommuneveje og private fællesveje.

billede af højder for beskæring af beplantning over vej, fortov og rabat
 

Bemærk, at der i lokalplan vedrørende din grund, kan være bestemt noget andet.

Træer og buske på private arealer langs vejene (både offentlige kommuneveje og private fællesveje) skal beskæres, så de ikke kommer ud over skel og er til gene for færdslen.

Hvis beplantningen har bredt sig ud over vejen er det ikke kun til gene for de forbipasserende, men også for trafiksikkerheden, belysningen, beredskab og renovationskøretøjer mv.

Træer og buske skal beskæres således at:

Fortove og kørebaner skal kunne bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.

Frihøjden over kørebanen skal være mindst 4,2 m.

Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter skal væres mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv.

Lov om offentlige veje § 87

Stk. 1. Vejmyndigheden kan, når vejens vedligeholdelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt, kræve træer og anden beplantning på, over, ved og i vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

Stk. 2. Vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for ejerens regning, hvis vejmyndighedens krav efter stk. 1 ikke efterkommes inden for en fastsat frist.

Jf. Lov nr. 1520 af 27-12-2014 om offentlige veje m.v. med senere ændringer.

Lovbekendtgørelse om private fællesveje § 61

Stk. 2. Når det er nødvendigt af hensyn til vejens istandsættelse eller til færdslen, kan kommunalbestyrelsen kræve træer og anden beplantning på, i eller over en privatfællesvej fjernet, nedskåret, opstammet eller studset.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan påbyde den enkelte grundejer, ud for hvis ejendom beplantningen er placeret, eller fra hvis ejendom beplantningen stammer, at udføre et arbejde, jf. stk. 2. Hvis et sådant påbud ikke efterkommes inden for den fastsatte frist, kan kommunalbestyrelsen lade arbejdet udføre for den pågældendes regning.

jf. Bekendtgørelse nr. 1234 af 04-11-2015 om private fælesveje med senere ændringer.