Alle borgere skal have lige adgang til at deltage i folkeoplysende fritidsaktiviteter.

Det skal være let tilgængeligt at deltage i fritidsaktiviteter, både administrativt og fysisk.

Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge støtte til aktiviteter og undervisning.

Start og udviklingspuljen kan søges til nye foreninger for børn og unge, støtte til de frivillige foreningers indsats overfor udsatte børn og unge, tilskud til forsøgs‐ og udviklingsarbejde på fritidsområdet og nye aktiviteter iværksat af selvorganiserende grupper alene, eller i samarbejde med eksisterende frivillige foreninger.

Ansøgning kan ske løbende og vil blive behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud til leder‐, instruktør og bestyrelsesuddannelse.

Der ydes kun tilskud til transport i Danmark.

Tilskuddet beregnes ud fra billigste offentlige transport.

Kurset skal udbydes via et anerkendt dansk forbund/forening.

Den afsatte beløbsramme fordeles mellem ansøgerne i forhold afholdte udgifter for det foregående kalenderår.

Der kan udbetales aconto beløb i årets løb (max. 75 % af den forventede udgift).

Det er en betingelse for at modtage tilskud fra folkeoplysningsudvalget, at mulige tilskud fra anden side er hjemtaget.

Færgetilskud ydes til børn og unge under 25 år. Færgetilskud er et beløb, der tildeles på baggrund af foreningens færgeudgifter i forbindelse med deltagelse i stævner, mesterskaber og turneringskampe.

Foreningen skal indsende dokumentation for afholdte udgifter. Tilskuddet udgør max et beløb svarende til færgens ø-bizz pris. Ved behov for kørsel med trailer kan der søges tilskud til hele billetprisen

Evt. overskydende beløb i puljen tilgår folkeoplysningsudvalgets beløbsramme. 

Folkeoplysningsudvalget yder tilskud med mindst 65 % af driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger, til aktiviteter for børn og unge under 25 år i henhold til lovens § 25 og § 26.

Foreninger og tilskudsmodtagere skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Begrænsninger

Folkeoplysningsudvalget kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Ved nye ansøgninger forstås:

  • fra nye foreninger
  • om nye lokaler
  • om udvidelse af timetal
  • om ombygning og udvidelser m.v. af et eksisterende lokale, der ikke skyldes udefrakommende behov.

Der ydes ikke tilskud til driftsudgifter til

  • egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
  • nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
  • væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller 
  • nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen kan dog, efter indstilling fra folkeoplysningsudvalget, dispensere fra dette.

Foreningen kan ikke kræve at få anvist et bestemt lokale på en bestemt ugedag, men for at et lokale kan anses for egnet, skal det ligge i foreningens lokalområde og rumme mulighed for et socialt liv ud over aktiviteten. Der skal være plads rekvisitter og udstyr, og foreningen skal have mulighed for at sætte sit præg på lokalet. Lokalets størrelse og standard skal svare til aktivitetens indhold.

Aktivitetstilskud kan søges til foreningernes medlemmer under 25 år.

Foreninger, der har en sæson på mindst 7 måneder og mere end ugentlig aktivitet for det enkelte medlem udløser faktor 8 pr. medlem under 25 år.

Ugentlig aktivitet for det enkelte medlem udløser faktor 6 pr. medlem under 25 år.

Mindre end ugentlig aktivitet for det enkelte medlem udløser faktor 3 pr. medlem under 25 år.

Herefter foretages følgende beregning:

Antal medlemmer x faktor = tilskud pr. point.

Samvirker kan opgøre deres aktivitet afdelingsvis, således at et medlem, der deltager i f.eks. både bordtennis og gymnastik tæller begge steder.

Foreninger med en kortere sæson vil få reduceret tilskuddet forholdsmæssigt.

Der kan søges en gang årligt. Fristen for at søge til det frivillige folkeoplysende arbejde er den 12. marts.

Ved lov nr. 1553 af 13. december 2016 blev tilskudskravene til foreninger, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter, strammet op, så foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder og underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder religionsfrihed, ytringsfrihed, forbud mod diskrimination, foreningsfrihed og forsamlingsfrihed, ikke kan modtage tilskud eller få stillet lokaler til rådighed efter loven.

Det indskærpes i loven, at kommunerne har pligt til at føre tilsyn med, at foreninger, der modtager støtte efter folkeoplysningsloven, overholder lovens krav, og at kommunerne – bortset fra forhold, som ikke kan bebrejdes foreningen – skal kræve tilskud tilbagebetalt og standse fremadrettet tilskud og støtte til en forening, hvis der i foreningens regi er aktiviteter, som modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Kommunen skal årligt overveje foreningernes tilskud ud fra en risikobaseret tilgang, baseret på stikprøver. Hvis kommunen vurderer, at der er risiko for, at foreningen overtræder lovens bestemmelser, skal kommunen udføre et egentligt tilsyn.

Der indføres et krav om, at kommunerne skal offentliggøre lister over, hvilke foreninger, der er blevet tildelt støtte henholdsvis har fået afslag på støtte efter loven.