Dekorativ billede af børn der leger  Dekorativ billede af børn omkring et bål  Dekorativ billede af børn på stranden

Fanø kommunes Dagpasning består af 3 institutioner. Den kommunale dagpleje, Fanø børnehave og den aldersintegrerede institution Odden.

Dagplejen har 5 dagplejere og er normeret til 17 dagplejebørn. Dagplejen har fælles lokaler på Vangled 32, hvor de mødes jævnligt.

Det enkelte dagplejehjem står til rådighed 48 timer pr. uge i tidsrummet:
mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00, fredag kl. 6.30 – 16.00

Leder: Marianne Bjørnskov
Telefon: 40 24 78 35
E-mail:bgbkmb@fanoe.dk

Fælles Lokaler for dagplejen:
Vangled 32
6720 Fanø

Hjemmeside: Dagplejen

Odden er en aldersintegreret institution, som er opdelt i aldersintegrerede grupper.

Bakskuld: ca. 15 børn i alderen 0-6 år
Tusindfryd: ca. 13 børn i alderen 0-2 år
Solsikken: ca. 13 børn i alderen 0-2 år
Sommerfuglene: ca.12 børn i alderen 3 år
Krabberne: ca. 10-20 børn - i alderen 3-4 år
Rævene: ca. 12 børn i alderen 4-5 år
Troldebo: ca. 15 børn i alderen 5-6 år

Vi synes selv, at vi har de mest fantastiske rammer både inden- og udendørs. Dette gælder både i Nordby og i gruppen Bakskuld, som har en helt unik beliggenhed i Sønderho.
Vurder selv ved at tage et kik rundt i Odden.

Vuggestueafdelingen
indeholder 2 aldersintegrerede grupper med børn i alderen ½ år til 3 år. Der er ca. 12-13 børn på hver stue.

Børnehaveafdelingen
er funktionsopdelt, hvilket betyder at afdelingen er indrettet med forskellige funktioner så som:

 •  Motoriksal
 •  scenerum
 •  Tumlerum
 •  Bygge/bil rum
 •  Dukkekrog
 •  Udklædningsrum
 •  Førskolerum
 •  Ude – og indeværksted m.m.

Børnene er mellem 3-6 år og der er på nuværende tidspunkt mellem 7-20 børn pr. årgang. Der er tilknyttet primærpædagoger til hver årgang, så vi sikrer, at komme omkring og har fokus på hvert enkelt barn.

Og et kik indenfor i gruppen Bakskuld.

Bakskuld
er vores aldersintegrerede gruppe, som har en unik beliggenhed i Sønderho, Fanøs sydligste by.

Åbningstider:

Odden har åbent 6.30-17.00, fredag til kl. 16.00
Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.00. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Bakskuld har åbent mandag til torsdag 7.30-16.15, fredag til kl. 16.00.

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.45. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Bakskuld er beliggende, Kåvervej 27, Sønderho, 6720 Fanø.

Alle Oddens grupper arbejder ud fra samme pædagogiske grundlag.

Læs meget mere om dette i vores børnesyn, værdier, læreplaner, årsplan samt i velkomstfolderen, som også beskriver hverdagen i de enkelte grupper. Dette finder du på Oddens hjemmeside - klik her

Vi vil meget gerne have besøg af Jer og husk at tage børnene med. I bedes blot ringe til os forinden og aftale en tid på tlf.nr: 40 24 78 35 eller 76 660 628.

Souschef: Marianne Bjørnskov Lyngsøe
Email: bgbkmb@fanoe.dk
Tlf: 40 24 78 35                

 

Hjemmeside: Odden

 

Fanø Børnehave er en selvejende institution med en grundnormering på 33 børn, i alderen 3 år til skolestart. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser, som vi boltrer os i flere timer dagligt. Vores læreplan er bygget op omkring de 6 overordnede læringsmål, samt de 5 principper, der er udarbejdet at vores forældrevalgte bestyrelse.

Vores målsætning er, i samarbejde med forældre, at skabe trygge rammer og et miljø, hvor børnene enkeltvis og i gruppen kan udvikle sig til selvstændige, sociale, kreative og nysgerrige mennesker.

Børnehaven er inddelt i 3 grupper:
Brumbasserne 3-4 årige
Græshopperne: 4-5 årige
Højskolen: 5 årige-skolestart.

Har I behov for pasning fra kl. 6.00, er dette muligt blot i melder det 4 dage før. Udvidet pasning skal være grundet forældrenes arbejde.”

Fanø Børnehave
Æ Hjøwervej 4
Nordby
6720 Fanø

Åbningstid: mandag til torsdag kl. 6.30 - 17.00, fredag dog kl. 6.30 - 16.00

Leder: Solveig Ganderup, bgfbsg@fanoe.dk, tlf 75 16 24 23 / 21323621

Hjemmeside: Fanø Børnehave

     

 

Pasningstilbud

Har I som forældre et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, så har I mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave og tilskud til fleksibel pasning.

Dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov

Begge forældre (eller samlevende) skal have et arbejdsgiverdokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid med mindre du er enlig forsørger.

Eks.: far er offshore i 14 dage og mor har aften eller nattevagter i samme periode. Begge forældre har ikke mulighed for selv at passe barnet og deres arbejdstimer ligger uden for daginstitutionens åbningstid.

Du skal indsende en oversigt over det reelle pasningsbehov i daginstitutionens deltidsmodul, herunder komme/gå tider samt en oversigt over den fleksible passers timer uden for daginstitutionens åbningstid. Oversigt for en 8 ugers periode skal løbende sendes til sikkerpost@fanoe.dk, att: Anne Bak og senest 1. måned forinden.

Fanø Kommune vil løbende lave stikprøver ift. om dokumentationen, som er afgivet i forbindelse med ansøgningen om kombinationstilbuddet, er korrekte.

Kombinationstilbuddets timetal

Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige dagtilbuddenes åbningstid. Åbningstiden er i 2018 i Fanø Kommune 52,5 timer om ugen i børnehave eller vuggestue og 48 timer om ugen i dagpleje.

Den fleksible pasning skal have et omfang på minimum 10 timer om ugen. Det kan maksimum have et omfang på 42,5 timer om ugen i kombination med vuggestue eller børnehave og maksimum 38 timer om ugen i kombination med dagpleje. Der kan kun ydes tilskud til fleksibel pasning i tidsrummet uden for det kommunale dagtilbuds åbningstid.

Timerne opgøres over en periode på 4 uger og du skal indsende en lønkvittering hver måned og ved månedens afslutning. Lønkvittering sendes til: sikkerpost@fanoe.dk , att. Henning Mathiasen.

Alder og målgruppe

Kombinationstilbuddet er et tilbud for forældre med børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart.

Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Den fleksible pasningsordning

Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forælder selv ansætter en fleksibel børnepasser eller hvor du køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af Fanø Kommune.

Vælger du at benytte et kombinationstilbud, så bliver du arbejdsgiver for den fleksible børnepasser. Derfor skal du have et CVR-nummer. Du skal have en forsikring og udbetale løn, feriepenge, ATP med videre til den fleksible børnepasser. Det betyder samtidig, at når din fleksible børnepasser bliver syg, så skal du selv sørge for pasningen af dit barn.

Du bestemmer selv, hvem der skal passe dit barn, dog skal fleksible børnepassere godkendes af Fanø kommune.
Som arbejdsgiver skal du indhente børneattest og straffeattest på den fleksible børnepasser

Samarbejde med dit barns dagtilbud

Vælger du at benytte et kombinationstilbud, er det vigtigt at du går i dialog med dit dagtilbud.  Personalet i dagtilbuddet har ansvar for at sikre dit barns trivsel, læring og udvikling i de timer barnet opholder sig der. Det er derfor vigtigt at I har et tæt samarbejde om barnet, og personalet kender til dit barns mødetider, så de kan tilgodese dit barns behov i dagtilbuddet.

 • Er dit barn indmeldt i kommunal dagpleje, skal du gå i dialog med dagplejelederen.
 • Er dit barn indmeldt i vuggestue/børnehave skal du gå i dialog med institutionslederen.

Det er vigtigt at I sammen får afklaret praksis omkring mødetider:

 • Hvorledes dit barns timer i dagtilbuddet opgøres og registreres
 • Opstår der nye behov for dit barn ud fra den nye pasningsramme– hvordan samarbejdes der bedst om dette?
 • Er der pædagogiske tilbud, som dit barn ikke vil kunne deltage i grundet mødetidspunkter

Krav til den fleksible børnepasser og børnepasningen

Vælger du som forælder at ansætte en fleksibel børnepasser, gælder følgende:

 • Den ansatte skal have en ren straffe-og børneattest
 • Den ansatte skal være fyldt 18. år
 • Den ansatte skal have ophold- og arbejdstilladelse, såfremt den ansatte kommer fra et land uden for EU/EØS
 • Den ansatte skal skulle tale dansk som hovedsprog og fremvise dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’, eller et tilsvarende niveau
 • Såfremt der er tale om en person under 18 år, skal personens værge også underskrive alt, som den ansatte underskriver.

Endvidere skal den fleksible pasning tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Hovedsproget i fleksible pasningsordninger skal være dansk.

Tavshedspligt

Den fleksible børnepasser er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Tavshedspligt, er pligten for en person til ikke at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit arbejde i offentlig tjeneste eller hverv eller i visse private erhverv.

Underretningspligt

Den fleksible børnepasser er omfattet skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens § 153. Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Forældre må ikke underrettes, i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet. Ved behov for vejledning, kan der rettes henvendelse til Esbjerg kommune.

Skat

Tilskuddet er skattefrit for dig, men for den fleksible børnepasser eller den fleksible pasningsordning er det fulde beløb skattepligtig indtægt. Indtjeningen er B-indkomst.

Den fleksible børnepasser skal betale skat/arbejdsmarkedsbidrag.

For at forældrene, som arbejdsgivere, kan indbetale ATP og feriepenge, er det nødvendigt, at forældrene får et CVr. nr. ved Skat.

Takster og tilskud

Takster for kombinationstilbuddet og tilskud til den fleksible pasning er følgende:

Tilskuddets størrelse til den fleksible pasning afhænger af antallet af timer pr. uge/måned, og hvor stor den månedlige udgift til børnepasningen er, men kan højst udgøre 75% af udgiften til den fleksible pasning. Tilskuddet nedsættes til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Udgiften til den fleksible pasning er basisløn, feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring.

Det maksimale tilskud til den fleksible pasning pr. måned:

 • 114 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0-2 år
 • 70 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3 år-skolestart.

Eksempel:

Hvis du har behov for 12 timers fleksibel pasning gennemsnitlig pr. uge, så udgør månedligt maks. tilskud:

 • 12 x 114 kr. = 1.368,00 kr.

Hvis du har behov for 30 timers fleksibel pasning gennemsnitlig pr. uge, så udgør månedligt maks. tilskud:

 • 30 x 114 kr. = 3.420,00 kr.

Der ydes tilskud til op til 75 % af udgifterne til den fleksible børnepasser. Du kan ikke få tilskud, hvis du er på barsel (jf. Dagtilbudslovens §84 stk. 3).

Du skal hver måned indsende dokumentation for dine udgifter til fleksibel pasning, hvorefter tilskuddet udbetales.

Ansøgning samt ordningens ikrafttrædelse

Ansøgning om et kombinationstilbud sker ved at indsende en pasningsaftale, ansøgningsskema, 8 ugers arbejds-/pasningsskema samt arbejdsgivererklæring til sikkerpost@fanoe.dk, att: Anne Bak.

Indmeldelse i kombinationstilbuddet kan tidligst ske fra ansøgningsdato med løbende måned + 1 måned.

Når vi har modtaget din ansøgning, vil du blive kontaktet af Fanø Kommune med henblik på at aftale et besøg. Du, dit barn og din fleksible passer skal være til stede under besøget. 

Ikrafttrædelse af ordningen sker først, når Fanø kommune har modtaget og godkendt alle ovenstående bilag samt når besøget har været afviklet.

Tilsyn

Når den fleksible pasningsordning er godkendt vil Fanø Kommune føre tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg.

Ophør af kombinationspladsen

Når du ikke længere ønsker at benytte dig af kombinationstilbuddet, så skal Fanø Kommune have skriftlig besked, så tilskuddet kan ophøre.

Afbrydes ordningen er dit barn garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet

Tilbagekaldelse af godkendelse

Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunen gennem det løbende tilsyn, konstaterer, at den fleksible pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og gældende krav til ordningen.

Derudover gælder, at såfremt du overskrider indmeldelsestimer i dagtilbuddet, kan ordningen bringes til ophør, da du så ikke længere er berettiget til et kombinationstilbud. Timerne opgøres over mindst en 4 ugers periode.

Relevante blanketter til brug ved ansøgning

Ansøgningsskema

Pasningsaftale til kombinationstilbud

Arbejdsgivererklæring

Lønkvittering

Udmeldelse af kombinationstilbud

Vil du være selvstændig og passe andre folks børn, kan du blive godkendt til at drive en privat pasningsordning.

Sådan fungerer ordningen

Som privat pasningsordning skal du selv skabe kontakt med familier, der ønsker at købe pasning hos dig.

Du kan blive godkendt til at passe op til 4 børn.

Når du passer et barn, betaler familien dig den fulde pris, som du tager for pasningen. Forældrene har derefter mulighed for at søge om tilskud til privat pasning ud fra fastsatte takster.

For at komme i gang skal du have udarbejdet en kontrakt/pasningsaftale med mindst en familie, der ønsker pasning hos dig.

Når du laver en pasningsaftale med en familie, skal I indgå en skriftlig aftale, der indeholder:

 • Oplysninger om løn og arbejdstid
 • Opsigelsesvarsel
 • Pasning i forhold til ferie og sygdom i din pasningsordning
 • Pasning i forhold til sygdom ved barnet
 • Aftale om tavshedspligt.

Sådan bliver du godkendt som privat pasningsordning

Når du har kontakt med en familie, der ønsker at søge om tilskud til privat pasning, skal forældrene sende ansøgningen og pasningsaftalen til kommunen.

Vi kontakter dig herefter for at aftale et godkendelsesbesøg hos dig. Du kan godkendes til at modtage op til 4 børn inkl. egne børn (0-5 år).

 • Godkendelsen omfatter dine personlige kvalifikationer og de fysiske rammer på pasningsadressen. Desuden bliver det vægtet, hvor meget plads børnene har til at røre sig på indendørs såvel som udendørs.
 • Du skal kunne skabe gode læringsmiljøer for børnene.
 • Du skal tale dansk og kunne understøtte børnenes integration i og samhørighed med det danske samfund.
 • Dine danskkundskaber skal dokumenteres på et niveau, der som minimum svarer til en 9. klasses afgangseksamen.
 • Børnene skal passes i et røgfrit miljø.
 • Fanø Kommune skal have straffe- og børneattester fra personer i husstanden over 15 år.
 • I den private pasningsordning kan du ikke få et kommunalt tilskud til at passe dit eget barn.

Tilsyn, råd og vejledning

Kommunen fører tilsyn med forholdene i din private pasningsordning 1 gang om året. Ved tilsynet vurderer vi, om du fremmer børnenes læring via trygge læringsmiljøer, og om børnene gives mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Derudover vurderer vi, om dine danskkundskaber er tilstrækkelige til at udvikle børnenes sproglige kompetencer.

Kommunen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis det ved tilsynet vurderes, at din private pasningsordning ikke er tilrettelagt efter ovenstående krav.

Kommunen fører ikke tilsyn med det enkelte barn, så hvis et barn har eller får vanskeligheder omkring trivsel, adfærd, sproglig udvikling eller motoriske/sansemæssige færdigheder, har du mulighed for, at kontakte fællesleder Anne Bak, e-mail: bak@fanoe.dk

 

Vikar i en privat pasningsordning

Hvis du i din private pasningsordning ønsker at have en vikar tilknyttet på din pasningsadresse, skal det være efter aftale med forældrene. Du skal selv træffe aftale med en vikar. Vikaren godkendes af kommunen efter følgende procedure:

 • Forældrene giver deres skriftlige samtykke til, i hvilke situationer vikaren må passe deres børn (ferie, sygdom og lignende).
 • Der skal indhentes børne- og straffeattest på vikaren.
 • Du skal som privat pasningsordning sende det underskrevne dokument samt børne- og straffeattest på vikaren med sikker post til Fanø kommune: sikkerpost@fanoe.dk, att. Anne Bak

Har du spørgsmål til ordningen?

Har du spørgsmål til, hvordan du bliver godkendt som privat pasningsordning, er du velkommen til at henvende dig til Fanø kommunes Dagpasning, att. Anne Bak på e-mail: bak@fanoe.dk

 

Du kan få tilskud til at ansætte en person, der passer dit barn i eget hjem.

Sådan fungerer ordningen

Som forælder kan du vælge at ansætte en privat passer til at passe dit barn i eget hjem. Du skal ansætte og betale personen. Du kan derefter ansøge kommunen om tilskud til den lønudgift, du har til passeren.

Du kan modtage tilskud, fra dit barn er 26 uger og indtil skolestart.

Når du har ansøgt, kontakter Fanø kommune dig ift. at aftale et møde. Vi kommer ud og godkender hjemmet og den private passer. Dette gør vi for at sikre, at barnets behov kan tilgodeses.
Fanø kommune fører tilsyn med den private passer en gang om året enten som anmeldt eller uanmeldt tilsyn.

Ved tilsynet vurderer vi, om den private passer fremmer barnets læring via trygge læringsmiljøer, og om barnet gives mulighed for indflydelse og medbestemmelse. Derudover vurderer vi, om den private passers danskkundskaber er tilstrækkelige til at udvikle barnets sproglige kompetencer.
Kommunen kan tilbagekalde godkendelsen af en pasningsaftale, hvis det ved tilsynet vurderes, at den private passer ikke opfylder ovenstående krav.

Du kan som forælder søge om dispensation for den private passers arbejde med læringsmiljøer, hvis den private pasning er en midlertidig ordning. Du har som forælder ret til dispensation i mindst 6 måneder og op til 1 år.

Kommunen fører ikke tilsyn med det enkelte barn, så hvis dit barn har eller får vanskeligheder omkring trivsel, adfærd, sproglig udvikling eller motoriske/sansemæssige færdigheder, har du mulighed for, at kontakte Fanø kommune, att. Anne Bak, e-mail: bak@fanoe.dk for råd og vejledning.

Tilskuddets størrelse

Tilskud til at ansætte en privat passer udgør maks. 75 % af den udgift, du betaler til passer. I 2020 er det maksimale tilskud 5.472 kr. pr. måned.

Hvis dit barn bliver passet mindre end 31 timer om ugen, nedsættes maksimumtilskuddet

Tilskuddet er beregnet efter, hvad det koster at passe et barn på samme alder i en kommunal plads. Når barnet fylder 2 år og 11 måneder, falder maksimumtilskuddet derfor til 3.360 kr.

Tilskuddet bliver indsat på din NemKonto den sidste hverdag i den måned, tilskuddet dækker.

Som forælder kan du få tilskud til at passe dit eget barn

Hvem kan få tilskud til at passe eget barn?

I stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud kan du som forælder få tilskud til at passe dit barn selv. For at få tilskud til pasning af eget barn skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du må ikke modtage offentlig overførselsindkomst eller have arbejdsindtægt i samme periode.
 • Perioden, hvor du passer dit eget barn, skal være mindst 26 uger og højest 1 år.
 • Der kan kun modtages tilskud for én periode til samme barn.
 • Når tilskudsperioden starter, skal dit barn være mindst 24 uger.
 • Når tilskudsperioden slutter, må dit barn maks. være 2 år og 11 måneder.
 • Du skal være biologisk forælder, adoptivforælder eller samlevende i husstanden.
 • Du skal have opholdt dig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år. Dette gælder også for danske statsborgere, der i en årrække har opholdt sig uden for landet. (Andre EU/EØS borgere er ikke omfattet af denne betingelse.)
 • Du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle dit barns sproglige kompetencer i dansk. Dokumentation for tilstrækkelige danskkundskaber kan som minimum være en bestået 9.-klasseprøve i dansk, eller en tilsvarende dokumentation.
  Denne dokumentation skal, efter der er søgt om tilskud til pasning af eget barn, sendes med sikker post til Fanø kommune: sikkerpost@fanoe.dk, att. Henning Mathiasen.
   
  Ønsker du yderligere information om denne dokumentation, kan du kontakte Fanø kommunes borgerservice.

 

Tilskuddets størrelse

I 2020 er tilskuddet 7.599 kr. pr. måned, se evt. Fanø kommunes takstblad

Tilskuddet er skattepligtigt, og vi vil derfor bruge oplysningerne fra dit hovedskattekort.

Tilskuddet bliver indsat på din Nem Konto den sidste hverdag i den måned, tilskuddet dækker.

Sådan søger du om tilskud til pasning af eget barn

Ønsker du at søge om tilskud til pasning af eget barn, skal du søge digitalt via følgende link: Ansøgning om tilskud til pasning af eget barn.

Du kan tidligst søge om tilskud til pasning af eget barn 3 måneder før, dit barn skal passes.

Vær opmærksom på, at du skal søge i god tid inden starten af pasningen, da du ikke kan få tilskud fra før ansøgningstidspunktet.

Din ansøgning om tilskud til pasning af eget barn bliver færdigbehandlet senest 2 måneder efter, vi har modtaget ansøgningen.

Når tilskudsperioden slutter

Hvis du ønsker et pasningstilbud til dit barn, når tilskudsperioden slutter, skal du skrive dit barn på venteliste. Du skal skrive barnet op til en plads, senest 3 måneder før dit barn skal i pasning.

Du skal skrive dit barn op via Digital Pladsanvisning.

Har du spørgsmål til ordningen

Har du spørgsmål om tilskud til pasning af eget barn, er du velkommen til at henvende dig til Fanø kommunes borgerservice, att. Henning Mathiasen på tlf. 76660643

Dagpasningens dagtilbud inkl. Dagplejen tilbyder 2 pasningsmoduler:

30 timers modul – pasning i tidsrummet 8.00-14.00

Fuldtidsmodul – pasning i det enkelte dagtilbuds fulde åbningstid

Fanø børnehave og vuggestue

Mandag – torsdag fra kl. 6.30-17.00, fredag 16.00

Mulighed for pasning fra kl. 6.00 og indtil 17.30 hvis der er behov.

Der er ikke mulighed for pasning efter kl. 16.00 om fredagen.

Odden daginstitution - herunder gruppen Bakskuld

Mandag – torsdag fra kl. 6,30-17,00, fredag 17.00 (16.00 pr. den 01.04.2019)

Mulighed for pasning fra kl. 6.00 hver dag, hvis der er behov. 

Bakskuld

Mandag – torsdag fra 7.30-16.15, fredag 16.00

Mulighed for pasning fra kl. 6.30 hver dag, hvis der er behov

Dagplejen

De enkelte dagplejere har en åbningstid på i alt 48 timer og åbningstiden afhænger af de indmeldte børns pasningsbehov.

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske elektronisk via digital pladsanvisning

Du skal skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du skal også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart.

Ved barsel eller orlov til pasning af et barn under 3 år, må barnet ikke benytte offentlig pasningsordning. I op til 2 uger før afslutningen af børnepasningsorloven må barnet benytte offentligt dagtilbud med henblik på at lære dette at kende. Er barnet mellem 3 og 8 år, må det benytte halvdagsplads. Det er kommunen, der afgør, om der kan stilles en halvdagsplads til rådighed for barnet.

I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Du vil senest 3 måneder før behovsdatoen få en bekræftelse på en plads i en af Fanø kommunes dagtilbud. Dette vil ske, via en bekræftelse på indmeldelse i dagtilbuddet. Bekræftelsen vil indeholde oplysning vedr. i hvilket dagtilbud Jeres barn har fået plads. Hvis I ikke har fået Jeres ønske opfyldt, vil årsagen hertil også være at finde i bekræftelsen.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Emne:
Anvisning af pladser til Fanø kommunes institutioner med børn i alderen 0-18 år.

Lovgrundlag:
I henhold til dagtilbudsloven §26 træffer kommunen afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kommunen kan bestemme, at selvejende daginstitutioner ikke er omfattet.

Kommunen fastsætter retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

Venteliste
Alle børn skal skrives op elektronisk via selvbetjeningsløsningen: Elektronisk opskrivning

Børnene kommer automatisk på venteliste og det er opskrivningsdatoen - ikke alderen, som er gældende, når der visiteres og prioriteres pladser. Dvs. Jo tidligere, at man skriver sit barn op, des større chance er der for at få den ønskede plads tilbudt. 

Retningslinjer:
Byrådet har vedtaget en pasningsgaranti, hvilket betyder, at børn, så vidt muligt, skal tilbydes en plads inden for en måned.

Det er borgerservice, der på kommunalbestyrelsens vegne, forestår den daglige administration og pladsanvisning.

Ved tildelingen af pladser skal følgende bestemmelser overholdes:

 • Optagelse sker efter en konkret vurdering af barnets/familiens behov.

 • Søskende har fortrinsret til at blive optaget i samme institution.

 • Forældre på orlov til børn over 3 år tilbydes så vidt muligt ½ plads i dagtilbud. 

Flytning fra Dagpleje til børnehave 
Dagplejebørnene flyttes i børnehave pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Forældrene skal via Elektronisk opskrivning opskrive deres barn til den institution, som de ønsker, at barnet skal overflyttes til. Dette skal gøres senest ½ år før, at barnet fylder 3 år.

Der tages så vidt muligt hensyn til forældrenes ønsker om plads, men det er pladsanvisningens afgørelse.

Ansøgning og udmeldelse:
Indmeldelse og udmeldelse af pasningstilbud skal ske via selvbetjeningsløsningen, som findes på www.fanoe.dk eller Elektronisk opskrivning

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned.

Samarbejde med institutionerne, dagplejen og pasningsordningen:
Når barnet er tilbudt en ledig plads, formidler pladsanvisningen den videre kontakt til institutionen efter individuel bedømmelse og efter aftale med de implicerede.

Endvidere er der mulighed for samarbejde med andre fagpersoner, som f.eks. socialrådgiverne, sundhedsplejersken, andre institutionsledere, skolepsykologen eller andre relevante personer.

Således godkendt i Børne- og Kulturudvalget den 31.01.2018

Tilsynsramme

Økonomiske forhold – herunder personaleressourcer

Kvartalsvis tilsyn

Hygiejne & sundhed

Årligt tilsyn

Brandforhold

Årligt tilsyn

Legepladssikkerhed

Årligt tilsyn

– hvert andet år (ulige år)

Vi bruger det elektroniske redskab KIDS-kvalitetsudvikling.

KIDS-værktøjet tager temperaturen på kvaliteten i dagtilbud – se nedenstående områder.

I 2019 måler vi kvalteten på alle områder og udvælger efterfølgende 1-2 områder, som vi laver en indsats på, alt afhængig af rapportens resultat.

Fremadrettet måler vi kun på de 3 overordnede områder samt på 2 af de underliggende områder.

Valget af de 2 underområder vil være det område, hvor der forelå størst udfordring ved sidste tilsyn (måling/fokus på effekt af indsatsen, som man har arbejdet på i knap 2 år) samt 1 område, som dagtilbuddet ønsker at der sættes fokus på.

Ift. overordnet vurdering af kvaliteten i den pædagogiske dagligdag, måles der på følgende:

 • Leg og aktivitet
 • Relationer
 • Fysiske omgivelser

Ift. børnenes mulighed for udvikling på specifikke områder, måles der på følgende områder:

 • Socio-emotionel udvikling
 • Deltagelse og indflydelse
 • Kritisk tænkning og erfaringsdannelse
 • Selvudvikling
 • Sprog og kommunikation
 • Opmærksomhed

 

Brugertilfredshedsundersøgelse